dilluns, 17 de març del 2014

Resum del mes de febrer de 2014

El mes de febrer ha estat molt sembla al mes de gener ornitològicament parlant. L'únic element diferencial ha estat un inici de disminució de les poblacions d'algunes espècies bàsicament hivernants com és el cas dels ànecs, constatable de forma més clara a finals de mes. Encara no es detecta però pas de limícoles ni l'arribada d'espècies estrictament estivals. Com a únics elements destacables esmentar que ja es comença a detectar l'arribada dels cabussons emplomallats (Podiceps cristatus), la presència de fins un parell de xibecs (Netta rufina)  i l'observació novament d'una parella de mallerengues de bigotis (Panurus biarmicus) que havia estat anellada a la tardor. Entre els únics elements que ens indica la proximitat de l'època de cria trobem les parelles de cigonya (Ciconia ciconia), que ja regenten els tres nius de l'estany, i algunes gavines vulgars que comencen a adquirir el plomatge nupcial. Si que és digne de menció el cas de les polles blaves que han estat criant en ple hivern, encara amb un poll no volander durant el mes de febrer.

Entre la resta de vertebrats presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana, destacar especialment que s'ha tornat a observar la llúdriga (Lutra lutra), fet que confirma la presència continuada de l'espècie a l'estany, i que l'estany continua essent una localitat amb bones poblacions de conill (Oryctolagus cuniculus), que de ben afavoreixen la presencia d'un bon nombre de rapinyaires.

Màxims del mes de febrer
espècie 02/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 8
Xarxet comú (Anas crecca) 289
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 660
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 437
Ànec griset (Anas strepera) 9
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 2
Morell cap-roig (Aythya ferina) 16
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 17
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 97
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 2
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 12
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 14
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 120
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 37
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 21
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja vulgar (Fulica atra) 48
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 850
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 35
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 5
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 1500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 14
Gavià argentat (Larus michahellis) 380
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2


Durant el febrer encara s'han observat un important nombre d'ànecs hivernants, com els collverds de la foto. 05/02/2014 (c) Joan Estrada Bonell

Durant el febrer encara s'han observat un important nombre d'ànecs hivernants, a la foto parella de xarxets i parella de collverds. 18/02/2014 (c) Joan Estrada Bonell

Una de les espècies que durant el febrer ha continuat essent prou abundant ha estat el cullerot. Parella alimentant-se filtrant l'aigua 18/02/2014 (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de gavines vulgars el mes de febrer ha estat semblant al del mes de gener, amb més de 1500 ocells. 05/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell 

Alguns dies del mes de febrer s'han ajocat al vespre més de 100 ocells en sectors soms de l'estany 05/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell 

Tot i la presencia d'ocells estrictament hivernants, les parelles de l'estany ja van començar a regentar el niu durant el mes de febrer. 18/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Durant tot el febrer s'han continuat observant amb facilitat les polles blaves en diferents punts de l'estany. 05/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Al febrer encara s'observa un poll no volander de polla blava a l'estany, fet que indicava que tot i ben petit, havia sobreviscut els rigors de l'hivern. 05/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Alguns corbs marins hivernants durant el febrer ja van començar a adquirir el plomatge nupcial. 18/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el mes de febrer s'ha tornat a detectar una parella de mallerengues de bigotis a l'estany. 26/02/2014. (c) Anna Varea & Joan Rodriguez

Durant el mes de febrer s'ha tornat a detectar una parella de mallerengues de bigotis a l'estany. 26/02/2014. (c) Anna Varea & Joan Rodriguez

El conill ha continuat mantenint nombres destacables essent relativament senzilla la seva observació durant la realització de la ruta circular a l'estany. 18/02/2014. (c) Joan Estrada Bonell

dijous, 6 de març del 2014

Continua la llúdriga a l'estany d'Ivars i Vila-sana

A primers de novembre de l'any passat una càmera de fototrampeig captava la presència de la llúdriga a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Ara han sorgit noves evidències que confirmen que la llúdriga continua present a l'estany i les seves rodalies, cosa que fa pensar que ha arribat per quedar-s'hi. En efecte, el 25 de febrer l'Anna Varea i el Joan Rodriguez van poder observar i fotografiar un ex dins el mateix estany i Lluís Culleré va trobar rastres de llúdriga en un pantanet mig sec a menys de 500 metres de l'estany, on la llúdriga, com moltes altres espècies, devia acudir a capturar els peixos que es quedaven sense aigua.

Llúdriga a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 25/02/2014. (c) Anna Varea i Joan Rodriguez

Llúdriga a l'estany  d'Ivars i Vila-sana. 25/02/2014. (c) Anna Varea i Joan Rodriguez

Rastre de llúdriga en una basseta mig seca al costat de l'estany. 05/03/2014. (c) Joan Estrada Bonell

dilluns, 3 de març del 2014

Importància de l'estany d'Ivars i Vila-sana a l'hivern

Des de la recuperació de l'estany d'Ivars i Vila-sana el 2006 aquest ha assolit una gran importància per a la hivernada dels ocells aquàtics a la plana de Lleida. Així, ja des del primer any, va esdevenir la principal zona humida per a la hivernada d'ànecs, cabussons i fotges de tota la plana de Lleida. En efecte, tal com es veu a la figura 1, l'estany d'Ivars i Vila-sana acull anualment, segons les dades del cens de gener coordinat pel DARPMN, entorn un 30 % del total d'efectius d'aquests grups que hivernen a la plana de Lleida. Destacar que, tot i l'increment net que hi ha hagut dels ocells aquàtics hivernants a la plana de Lleida, des de la recuperació de l'estany els nombres d'ocells als embassaments d'Utxesa i de Sant Llorenç de Montgai s'han mantingut especialment baixos, sense que hi hagi hagut una recuperació dels efectius en aquestes zones humides una vegada passada la redistribució inicial generada per la recuperació de l'estany (figura 2).

El nombre d'ànecs cabussons i fotges que anualment hivernen a l'estany d'Ivars i Vila-sana ronda els 2.000 exemplars, essent les espècies més abundants l'ànec collverd (Anas platyrhynchos) i el cullerot (Anas clypeata). 05.02.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Figura 1: percentatge d'ànecs, cabussons i fotges que hivernen a l'estany d'Ivars i Vila-sana en relació al conjunt de la plana de Lleida en base les dades del cens de gener coordinat pel DARPMN

Figura 2: Evolució del nombre d'ànecs, cabussons i fotges a les diferents zones humides de la plana de Lleida en base les dades del cens de gener coordinat pel DARPMN