divendres, 8 de febrer del 2013

Resum del mes de gener

Les dades del mes de gener estan molt en sintonia amb les obtingudes durant el el cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana realitzat el dia 19 de gener de 2013, car molts del màxims del mes de gener van ser obtinguts durant l'esmentat cens. Les escasses diferencies són l'observació en altres jornades d'un ànec blanc (Tadorna tadorna) i especialment l'observació de fins 30 morells de cap-roig (Aythya ferina), 5 morells de plomall (Aythya fuligula) i 7 xibecs (Netta rufina). En el cas de la fotja (Fulica atra) algun dia també han millorat una mica els nombres però en cap cas s'ha passat del 35 ocells, xifra realment minsa si tenim en compte que havia arribat a acollir l'estany just desprès de la seva recuperació. Els màxims també han estat superiors en el cas del becadell (Gallinago gallinago), que s'ha arribat fins als 30 exemplars i destacar l'observació continuada d'un grup de becuts (Numenius arquata), espècie força infrequent a l'hivern a l'interior de Catalunya, que durant el dia es desplaçaven a conreus d'alfals amb les fredelugues (Vanellus vanellus) i que al capvespre s'ajocaven amb aquestes a l'estany. 


Màxims del mes de gener
espècie 01/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 3
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 46
Xarxet comú (Anas crecca) 407
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 1078
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 505
Ànec griset (Anas strepera) 25
Ànec domèstic 1
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell cap-roig (Aythya ferina) 30
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 5
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 2
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 140
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 270
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 8
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 28
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 60
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 58
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 35
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 1
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 2
Becadell comú (Gallinago gallinago) 30
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 14
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 4973
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 10
Gavià argentat (Larus michahellis) 490
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 1

Els becadells (Gallinago gallinago) durant aquest gener han tingut una certa querencia pels sectors soms de les zones d'exclusió dels peixos del costat de cal Aragonès. 09/01/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Durant tot el gener s'ha continuat observant un immadur de grua (Grus grus) a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 09/01/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Els cullerots han mantingut xifres molt altes durant tot el mes de gener, havent esdevingut l'ànec més fàcil d'observar alimentant-se durant el dia. 09/01/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Una de les novetats d'aquest mes de gener ha estat la presencia regular d'un grupet de morells de plomall (Aythya fuligula). 25/01/2013. (c) Francesc Moncasí Salvia