dissabte, 6 de juliol del 2019

Resum del mes de juny de 2019

L'estiu és el període més anodí de l'estany. No hi ha pràcticament més que els ocells locals, sense pràcticament ocells en pas o migrant. Al marge e la calor que redueix l'activitat a primera i darrera hora del dia, les diferents espècies de l'estany estan més atrafegades en tirar endavant les llocades que no pas en fer-se veure, i en els cassos que ja han acabat la cria la seva preocupació més gran és recuperar forces i en alguns cassos dedicar l'energia que els queda a renovar el plomatge (la muda). Un exemple d'aquesta baixa activitat el posa de manifest les només 30 espècies aquàtiques detectades al mes de juny, envers les 55 del mes d'abril d'aquest mateix any.
Com a contrapartida, en moltes de les espècies es podia observar polls a punt d'emancipar-se, a vegades encara sota l'atenta mirada dels pares.

Com a úniques espècies que han sortit del guió esmentar que al juny s'ha continuat observat alguns becplaners, aparentment de la població francesa, de ben segur no reproductors, que no se sap ben be si encara estan pujant o si ja són els primers en tornar cal a les àrees d'hivernada. Un cas semblant és el que s'observa amb els fumarells negre i carablanc, que tampoc no crien a l'estany.

Potser la dada més destacada és la dels gavians, amb una observació de 2.800 ocells, el gruix d'ells joves que segurament es troben en trànsit des del Mediterrani cap al golf de Biscaia on van a realitzar la muda. També cal esmentar la joca d'esplugabous, que ja es va començar a tornar a formar a finals de maig i que al juny ha arribat ja fins els 575 ocells. De les espècies reproductores a l'estany les xifres més altes corresponen a l'ànec collverd, amb la major part dels joves de l'any ja de mida adulta, i a el cabussó emplomallat, en aquest cas amb moltes de les parelles ara amb polls petits. La presència de joves de l'any és la responsable d'aquestes xifres una mica més altes, com ho és també en el cas del cabusset o la polla d'aigua, entre altres.

Molt poques limícoles, de fet només observat algun escadusser camallarga i individus aïllats de xivitona, tètol cuanegre.

Màxims per espècie detectats al mes de juny de 2019 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 06/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 1
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 484
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 12
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell cap-roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 14
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 92
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 3
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 575
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 53
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 3
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 25
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 16
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3
Fotja (Fulica atra) 8
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 12
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 170
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 4
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 2800
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 3
Fumarell negre (Chlidonias niger) 6
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 45
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 31
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus). Tot i no criar a l'estany al juny s'hi ha continuat observant alguns escadussers camallargues. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Un dels fets més significatius del mes de juny és l'observació regular de llocades de diferents espècies; en aquest cas un cabussó emplomallat amb 3 polls. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La presència de joves de l'any ha incrementat lleugerament els efectius d'algunes espècies, com en aquest cas la polla d'aigua. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els polls de cigonya ja comencen a fer els seus primers vols i piruetes fora del niu per agafar força amb les ales. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el juliol s'han observat fins a 2800 gavians argentats, bona part d'ells ocells joves. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els polls d'arpella ja son de mida gran i ben aviat començaran el procés d'emancipació. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els primers vols dels joves d'arpella sovint són imprecisos i fa que acabin aterrant en llocs no massa ortodoxos, com és en aquest cas un ametller, fet força inhabitual. 30/6/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.