diumenge, 8 de juliol del 2018

Resum del mes de juny de 2018

El mes de juny acostuma a ser un dels mesos ensopits. En efecte, tot i que es poden observar alguns ocells dispersius, es un mes sense pràcticament ocells migrants. Aquest fet redueix de forma significativa el nombre d'espècies que es poden observar a l'estany. Així s'ha passat de les entre 47 i 55 dels mesos de març-maig a les 29 espècies aquàtiques detectades el mes de juny, la xifra més baixa de tot el que portem d'any. Al menor nombre d'espècies se suma el fet que moltes de les espècies estan en ple període reproductor, sovint amb polls, raó per la qual no es rar que es tornin més prudents i deixin de cantar i es mostrin el mínim possible. Malgrat aquest fet, durant aquest mes és usual veure algunes llocades de diferents espècies.

Entre els elements més destacables esmentar un cert augment del nombre d'ànecs collverds, producte tant de l'aparició dels exemplars nascuts enguany a l'estany com possiblement també a la concentració en aquest espai d'ocells procedents d'altres localitats properes. Entre els collverds observats també alguns ànecs no reproductors, com és el cas del xarxet o possiblement el cullerot. Sobta però l'absència d'observacions de morell cap-roig, que és una espècie de presència regular tot l'any. En un cas semblant es trobaria el xibec, que tot i haver-se detectat un parell d'ocells no hi ha indicis que hagi criat a l'estany. Aquestes absències posarien en evidència la crisis que viu l'estany amb la no reproducció d'algunes de les espècies més singulars. La fotja, tot i presentar indicis de cria, en seria un cas semblant, amb només 6 ocells observats durant el mes de juny, que no s'allunyen gaire dels desastrosos només 4 ocells del mes anterior, i el nombre de polles d'aigua que és també anormalment molt baix. Les limícoles continuen també sota mínims, en aquest cas pel nivell massa alt de l'aigua.

Com a coses més destacables esmentar el cas del cabussó emplomallat, ja amb nombroses llocades i un total de 116 ocells diferents detectats, una de les xifres més altes des que es va recuperar l'estany. De ben segur alguns canvis en la comunitat de peixos de l'estany que s'estan produint, amb un fort increment de la població de rutil (Rutilus rutilus) espècie al·lòctona il·legalment introduïda a l'estany, podrien explicar aquest fet. També bones xifres d'arpella, amb un bon nombre de parelles reproductores.

Presència regular dels reproductors bernats pescaires, agrons rojos i martinets menuts i dels aparentment no reproductors martinet de nit, esplugabous i martinet blanc. En aquest grup esmentar l'observació de fins 6 capons reials, en el que sembla la presència ja d'ocells dispersius. La gran majoria de nius de cigonya ja tenen polls grans a punt de volar.

Entre els passeriformes encara bons nombres de boscarles de canyar i balquers cantant,  però sense rastre de les més interessants boscarla mostatxuda i boscaler comú.

Màxims del mes de juny a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

espècie 06/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 1
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 320
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 1
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 2
Morell de cap roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 116
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 3
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 8
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea) 3
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 29
Capó reial (Plegadis falcinellus) 6
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 17
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 7
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja (Fulica atra) 6
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 8
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 130
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 400
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 30
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 22
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Cotxa blava (Luscinia svecica)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Durant el juny s'ha continuat detectat a l'estany d'Ivars i Vila-sana l'exemplar solitari d'oca. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

Tot i ser ple període reproductor no es inusual observar alguns exemplars dispersius d'espècies no reproductores a l'estany, com és el cas d'aquest mascle de xarxet. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

L'agró roig, tot i presentar un nombre de parelles reduït aquests darrers anys, és una de les espècies de presencia constant a la primavera, 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

El martinet de nit, tot i ser un ardeid que fa anys es presenta cada primavera a l'estany d'Ivars i Vila-sana, és una de les espècies de les quals encara no s'ha pogut comprovar mai la reproducció. 14/06/2018. (c) Enric Morera

El martinet menut és un dels ardeids més discrets que podem trobar a l'estany, a la petita mida ajuda el fet de sovint estar força amagat entre la vegetació. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

Un grupet de capons reials arriva volant a l'estany. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

El gruix de les parelles de cigonyes de l'estany ja tenen polls força crescuts. Només alguna té els polls encara una mica endarrerits, 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

Una de les cigonyes que nidifiquen a l'estany duu una anella metàl·lica a la tíbia dreta que no hem pogut llegir, i per tant de la qual desconeixem el seu orígen. 14/06/2018. (c) Enric Morera

El pas de presa del mascle (a dalt) a la femella per alimentar als polls, és un clar símptoma que estan criant. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

Adult de polla d'aigua amb dos polls crescuts, 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

 
Tot i detectar-se cames llargues de forma regular a l'estany el nivell excessiu d'aigua segurament és un dels principals obstacle que es troben. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez

Si ja cal tenir sort per observar una serp d'aigua (Natrix natrix) observar l'aparellament ja és el premi gros. 14/06/2018. (c) Enric Morera

La sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis), com aquest exemplar que ha perdut la cua, és el rèptil més freqüent que podem trobar a les rodalies de l'estany. 29/05/2018. (c) Anna Varea i Joan Rodríguez