dimarts, 11 de maig del 2021

Resum del mes d'abril de 2021

Durant l’abril poc a poc ha anat pujant el nivell de l’aigua a l’estany, encara es mantenen però importants superfícies de platja i sectors embassats amb aigües somes. La sega del canyissar de depuració, on ha començat també a entrar aigua, també ha ofert durant alguns dies zones d’aigua somes amb escassa cobertura vegetal. Aquests fets han permès que l’estany durant l’abril hagi pogut ser utilitzat per un bon nombre de limícoles en pas. En efecte, aquest mes s’han arribat a detectar a l’estany fins 24 espècies de limícoles diferents i amb nombres prou significatius per al que es venia observant els darrers anys, amb un mínim de 442 exemplars diferents, descomptades les fredelugues. Així, s’han arribat a contar en un sol dia fins 233 camallargues, amb uns quants dies que han superat llargament el centenar d’ocells. Nombres destacables han estat les 45 valones, els 34 corriols grossos i els 24 territs becllarg, espècie aquesta darrera amb poques dades a l’estany. Tot i que en menor mesura, també són força interessants l’observació d’un corriol camanegre, dues perdius de mar, un pigre gris, 5 territs de Temminck, un tètol cuabarrat o un polit, espècies totes elles habitualment molt escasses a l’estany, on només s’hi observen molt ocasionalment. En el cas de les fredelugues, encara 32 exemplars a principi de mes, que es van reduir fins a les 5 de finals de mes. Fredelugues i camallargues enguany podrien intentar criar si es mantenen les condicions actuals, doncs s’han observat vols nupcials de les primeres i còpules en el cas de les segones. Val a dir, però, que el fet de les limícoles localitzar-se als sectors de platges i aigües més somes fa que siguin també el grup més afectat per les persones amb comportaments incívics que entren a dins de l’estany o hi fan córrer els gossos com una gràcia, fets malauradament massa recurrents i que caldria sancionar.

La pràctica totalitat dels ànecs estrictament hivernant ja han marxat cap a les seves zones de cria del Nord i Est d’Europa. Bàsicament, ja només queden els collverds, que és l’espècie més abundant com a reproductora a l’estany, de la que ja s’han observat diferents llocades i de la que encara s’han arribat a comptar 365 exemplars. Encara també alguns cullerots, dels que falta saber si finalment es quedarà alguna parella a criar a l’estany, i els darrers xarxets. Entre les espècies que alguns anys han criat a l’estany, destacar la vintena de xibecs i 3 morells cap-roig. Diversos dies observats alguns xarrasclets en pas i també, com el mes anterior, observat un ànec mandarí, espècie exòtica d’origen incert a l’estany. Una de les coses més destacables entre els ànecs és l’observació continuada de 7 ànecs blancs, espècie present a l’estany des de l’hivern, que ens podria donar alguna sorpresa i enguany intentés criar a l’estany. Per un altre costat, l’oca solitària ha tornat a fer niu i torna a covar de forma infructuosa.

En el cas dels ardeids, els bernats pescaires crien de forma molt esglaonada i ja han començat a volar els polls de les parelles més primerenques. Encara algun agró blanc i presència d’agró roig, esplugabous, martinet blanc, martinet ros, martinet de nit i martinet menut. De tots ells, només l’agró roig i el martinet menut crien a l’estany. Entre les espècies afins, esmentar encara la presència d’un parell de capons reials i fins a 111 cigonyes, amb un nombre molt elevat d’exemplars estiuejants no reproductors, doncs les parelles locals ja comencen a tenir polls petits.  Encara alguns corbs marins que es resisteixen a acabar de marxar del tot.

Cabussets i cabussons emplomallats ja troben prou aigua a l’estany per a assolir les xifres habituals en aquest temps, amb fins a 62 cabussons emplomallats i 7 cabussets, espècies a les que cal sumar un cabussó collnegre amb plomatge nupcial. Polles blaves i polles d’aigua mantenen xifres relativament altes per l’observat els darrers anys, tot i que semblants als dels mesos previs. A aquestes espècies s’hi suma el sempre el més escàs rascló i una polla pintada, ràl·lid escàs i discret en migració, que ja va ser observada el mes de març.

La joca de gavines i gavians ha continuat minvant. Malgrat això, a primers de mes, encara s’han observat fins 725 rialleres i 520 gavians. Aquestes xifres, però, s’han anat reduint a mesura que avançava l’abril. Malgrat tot, a finals de mes encara restaven ben be 200 gavines riallers, la meitat d’elles adults en plomatge nupcial, i fins i tot s’ha observat alguna còpula, fet que fa pensar en un possible intent de cria. Juntament amb aquestes, s’ha observat també fins 11 gavines capnegres. Els gavians han mantingut durant tot el mes alguns centenars d’exemplar, entre els quals algunes desenes de parelles reproductores, algunes ja amb polls. També observat un nombre molt elevat de gavians foscos, amb una cinquantena d’exemplars, i encara un gavià argentat europeu. A diferència del mes de març, a l’abril no s’ha detectat cap gavina menuda però. Com a contrapartida, ja s’han observat els primers fumarells, entre els quals 20 carablancs i 14 negres, i un curroc.

Les arpelles ja estan en plena temporada de cria. Per això es freqüent observar l’arribada d’algun amb presa, que ràpidament es sortida a buscar per part de les femelles que estan covant.

Entre els ocells més petits i els moixons, el blauet ja no s’ha detectat a l’abril a l’estany, doncs no hi cria. Per contra, ja s’ha detectat cantant amb insistència les boscarles de canyar i els balquers. No detectada cap boscarla mostatxuda, ni mallerenga de bigotis, però tampoc cap repicatalons, en aquest cas només hivernant a l’estany. Si que cal destacar també un pas important de nombrosos moixons no estrictament aquàtics, alguns escassos com el mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix), que aprofiten el bosquet de cal Aragonés per aturar-se a agafar forces. Alguns dies també presència important d’oreneta de ribera (Riparia riparia).

Com el mes anterior, s’han tornat a detectar tortugues d’aigua prenent el sol. En aquest cas si que s’han pogut identificar tant tortugues d’aigua americanes (Trachemys scripta scripta) com tortugues de rierol (Mauremys leprosa).

Màxims, per espècie, detectats el mes d'abril de 2021 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 04/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 7

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata) 1

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca) 6

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 365

Anec cuallarg (Anas acuta)

Ànec cullerot (Anas clypeata) 22

Ànec griset (Anas strepera) 2

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula) 4

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 20

Morell cap-roig (Aythya ferina) 3

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula)

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 7

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 62

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 11

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7

Martinet ros (Ardeola ralloides) 1

Esplugabous (Bubulcus ibis) 34

Martinet blanc (Egretta garzetta) 9

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 2

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 20

Agró roig (Ardea purpurea) 4

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 111

Capó reial (Plegadis falcinellus) 2

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 10

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 3

Polla pintada (Porzana porzana) 1

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 28

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 20

Fotja (Fulica atra) 19

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 233

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 6

Perdiu de mar (Glareola pratincola) 2

Corriol petit (Charadrius dubius) 16

Corriol gros (Charadrius hiaticula) 34

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) 1

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola) 1

Fredeluga (Vanellus vanellus) 32

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba) 1

Territ menut (Calidris minuta) 4

Territ de Temminck (Calidris temminckii) 5

Territ becllarg (Calidris ferruginea) 24

Territ variant (Calidris alpina) 4

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax) 17

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 7

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa) 6

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) 1

Pòlit (Numenius phaeopus) 1

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 6

Gamba roja (Tringa totanus) 8

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 5

Xivita (Tringa ochropus) 8

Valona (Tringa glareola) 45

Xivitona (Actitis hypoleucos) 7

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 11

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 725

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 50

Gavià argentat europeu (Larus argentatus) 1

Gavià (Larus michahellis) 520

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica) 1

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 20

Fumarell negre (Chlidonias niger) 14

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis)

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 22

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 8

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Durant l'abril s'ha observat un nombre gran d'espècies. En aquest cas parella d'àencs blancs, collverd, fotja i camallarges. 29/4/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Els mascles d'ànec collverd encara mantenen el plomatge nupcial. Val a dir però que aviat començaran a mudar i, per tant, entrar en eclipsi. 17/4/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Durant l'abril ja s'ha observat un bon nombre de llocades d'ànec collverd. 12/4/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A diferència dels collverds, la majoria dels xibecs encara estan aparellats. 17/4/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Parella de xibecs cabussant-se per buscar aliment. 12/4/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de cabussons emplomallats s'ha incrementat de forma molt important durant el mes d'abril, fins arribar als 62 exemplars, molts dels quals ja aparellant-se. 17/4/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Els agrons rojos ja estan criant i la major part dels ocells s'observen en transit cap a les zones d'alimentació. 17/4/2021. (c) Joaquim Bonfill.

La sega del canyissar de depuració ha ofert també durant uns dies un sector favorable per a l'alimentació de moltes espècies. 6/4/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Cigonyes i martinet blanc buscant crancs al canyissar de depuració.  6/4/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Alguns dies es van aplegar desenes de cigonyes a caçar al canyissar de depuració aprofitant que havia estat segat.  6/4/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Malgrat que les parelles que crien a l'estany ja estan covant i algunes fins i tot ja tenen polls, durant l'abril s'ha concentrat més d'un centenar de cigonyes estiuejants, no reproductores, a l'estany.  6/4/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Durant l'abril, s'ha tornat a veure un parell de capons reials a l'estany. 12/4/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El baix nivell d'inundació comporta que les polles blaves es continuïn veient molt més al descobert de l'habitual. 17/4/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Les persecucions territorials de les fotges indica la possible reproducció de l'espècie. 17/4/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Com en el cas de la polla blava, el baix nivell de l'aigua fa que les polles d'aigua es facin més visibles quan surten del canyissar per acostar-se a la vora de l'aigua. 17/4/2021. (c) Joaquim Bonfill.

El encara manteniment d'importants superfícies d'aigües somes i platges ha afavorit la presència d'un bon nombre de limícoles i gavines rialleres durant el mes d'abril. 29/4/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Els camallargues han mantingut xifres molt altes durant tot el mes d'abril, amb alguns dies que han superat els 200 exemplars. 12/4/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El baix nivell d'inundació a permès que els camallargues es poguessin escampar per una amplia superfície de l'estany. 17/4/2021. (c) Joaquim Bonfill.

La perdiu de mar és una limícola atípica, doncs caça insectes en vol talment com una gran oreneta. 12/4/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Al marge dels sectors soms, algunes limicoles també han aprofitat els sectors segats i embassats del canyissar de depuració, com és el cas d'aquesta valona. 12/4/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre les espècies inhabituals detectades aquest abril a l'estany hi ha la d'aquest tètol cuabarrat. 12/4/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les illetes fangoses que ha quedat al descobert sovint son utilitzades per nombres importants de gavines i gavians. 6/4/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Illeta amb gavines rialleres, gavians i gavians foscos. 6/4/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre les rialleres, durant el mes d'abril s'ha arribat a observar fins a 11 gavines capnegres. 12/4/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Enguany sembla que el nombre de parelles reproductores de gavià és força superior al 2019. 17/4/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Una espècie que va criar el 2006 i que des de llavors només s'ha observat en migració és el fumarell carablanc. 12/4/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Alguns dies s'han observat nombres significatius de fumarells carablancs a l'estany, amb un màxim de 20 exemplars. 12/4/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant l'abril era relativament senzill observar mascles adults d'arpella que anaven i venien de l'estany. 17/4/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Alguns dies s'han observat concentracions molt grans d'oreneta de ribera (Riparia riparia) caçant per sobre l'estany. 6/4/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Al marge dels ocells estrictament aquàtics, durant el mes d'abril s'ha observat també el pas de nombrosos moixons al bosquet de cal Aragonés, com és el cas d'aquest mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix). 21/4/2021. (c) Enric Morera.

Les amplies platges també han estat aprofitades com a zones d'insolació druant l'abril per tortuges com aquest exemplar de rierol (Mauremys leprosa). 12/4/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els tortugues detectades a l'estany al mes d'abril cal esmentar la presència de la tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta). 6/4/2021. (c) Joan Estrada Bonell.