divendres, 9 de desembre del 2016

Resum del mes de novembre de 2016


Al mes de novembre s'ha consolidat la presencia dels ocells hivernals a l'estany d'Ivars i Vila-sana, del que, a excepció d'algun despistat, ja han desaparegut la totalitat de les espècies estivals. D'entre totes, l'espècie més destacada és l'ànec cullerot, que amb els seus 569 ocells censats s'acosta ja als màxims hivernals d'aquests darrers anys. Un cas diferent és l'ànec collverd que des de 2013 ha anat vivint una progressiva reducció dels seus efectius per causes ara per ara desconegudes i del qual els 400 ocells d'aquest novembre estan molt lluny dels 2.300 que es van arribar a contar l'any 2008. Pel que fa a la resta d'ànecsdestacar xifres normals de xarxet, xiulaire, griset i morell de cap roig. Si son destacables els 4 xibecs, els 5 ànecs cuallargs i sobretot els 7 morells de plomall, xifra només assolida el 2012. Els cabusons emplomallats pràcticament han esdevingut absents a l'estany mentre que els corbs marins grossos han assolit el seu màxim anual. 

Entre els ardeids només el bernat manté una petita població estable. Per contra esplugabous i martinet blanc han anat clarament a la baixa, fins al punt de desaparèixer la joca dels primers.Continua però observant-se els 3 agrons blancs dels darrers temps i 1 martinet de nit despistat. Pel que fa a les cigonyes un grup nomrós freqüenta l'estany, al que alguns dies s'ha sumat una cigonya negra. espècie molt més rara a l'estany. destacar també l'observació alguns dies d'un cert pas de grues, amb un màxim de 31 ocells el 15 de novembre. Les fotjes continuen amb xifres realment baixes, clarament per sota de els dels darrers anys i el pas de les limícoles pràcticament ha desaparegut. Només aguanten els becadells als que se suma una certa entrada de fredelugues o cogullades marines. Més destacable és el grup de les gavines, amb 1100 gavines vulgars a la joca, entre els quals ja s'han "colat" un parell d'exemplars de l'escassa gavina cendrosa. Xifres molt altes són les del gavià argentat, que no para d'incrementar la seva població i que amb els 1.400 ocells d'aquest novembre ha batut tots els rècords per ara mai registrats a l'estany.. Entre mig dels gavians cal esmentar la presencia de diversos gavians foscos i fins i tot d'un gavià argentat de potes roses, espècie ocasional a Catalunya. 

Entre els bones noticies comentar que tot i ser pocs els ocells detectats és interessant destacar que al novembre s'han repetit les observacions de mallerenga de bigotis. Caldrà estar atent per veure si la xifra augmenta.

Màxims del mes de novembre de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 11/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 12
Xarxet comú (Anas crecca) 115
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 400
Anec cuallarg (Anas acuta) 5
Ànec cullerot (Anas clypeata) 569
Ànec griset (Anas strepera) 4
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 4
Morell de cap roig (Aythya ferina) 22
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 7
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 2
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 212
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 12
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 8
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 150
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 63
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 20
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja vulgar (Fulica atra) 24
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 31
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 600
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 3
Becadell comú (Gallinago gallinago) 31
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1100
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus) 40
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 1400
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 4
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 1


Ànecs de diferents espècies des del mirador de Vall Major. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Grup d'ànecs cullerots alimentant-se. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Mascle d'ànec cullerot alimentant-se a l'estany. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Femella d'ànec cullerot alimentant-se a l'estany. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Mascle de xarxet ja amb plomatge mudat a l'estany. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Ànecs collverds mostrant el mirall morat en aixecar el vol. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Mascles i femelles de morells de caproig. 11/11/2016 (c) Sergi Sales Asensio

Aquest novembre s'ha observat fins a 7 morells de plomall, xifra molt considerable per aquesta espècie ocasional a l'estany. 11/11/2016 (c) Sergi Sales Asensio

 
Grup de cigonyes descansant a mig matí a l'illa principal. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Cigonya negra associada al grup de cigonyes vulgars aturant-se a l'estany. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El cada vegada menor nombre de branques dels arbres morts dins de l'estany comporta que pugui ser utilitzats com a joca per un menor nombre d'ocells. Entre els més fidels trobem els corbs marins grossos. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Els becadells, juntament amb les fredelugues, han estat de les poques limícoles regulars a l'estany al novembre. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de fredelugues al novembre ha arribat fins les 600, tot i que a l'estany sovint només hi van a descansar doncs no hi ha zones bones d'alimentació. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de gavians argentats que utilitzen l'estany per descansar i dormir s'ha anat incrementant de forma sostinguda als darrers anys fins arribar als 1.400 exemplars d'aquest novembre. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

La polla blava és una de les poques espècies que sembla mantenir una població estable al llarg de tot l'any. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de cabussons i cabussets a l'hivern es redueix de forma important a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 10/11/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Diversos dies del mes de novembre s'han continuat veient algunes orenetes (Hirundo rustica) despistades que aprofitaven les estones de sol per escalfar-se. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Entre els passeriformes, els teixidors (Remiz pendulinus), son de les poques espècies habituals a l'hivern al canyissar. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

A diferencia d'altres anys aquest novembre s'ha format una bona joca d'estornells vulgars (Sturnus vulgaris) a l'estany. 16/11/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario