dimecres, 8 de juny del 2016

Resum del mes de maig de 2016

El mes de maig, com el passat mes d'abril, continua essent un període en el que se solapa la cria de moltes espècies de l'estany amb el pas encara de limícoles i altres ocells aquàtics que crien als aiguamolls de l'extrem nord del continent. Així, encara s'ha detectat fins a 13 espècies de limícoles diferents, entre les que destaca el territ de Temminck. Val a dir que els baixos nivells d'aigua al sector de cal Aragonès de principis de mes van afavorir que s'hi poguessin sedimentar nombroses limícoles en aquest sector. La posterior pujada del nivell de l'aigua i la conseqüent entrada de carpes en aquest sector va comportar que la presencia de limícoles es reduís dràsticament fins la seva pràctica desaparició.

Un grup que també ha presentat un nombre alt d'espècies han estat els ardeids i afins. Sorprenen les xifres de martinet blanc (amb diversos dies que s'acosten o arriben als 10 exemplars), una espècie habitualment escassa a l'estany. Destacar també els sempre interessants martinets menuts i l'observació diversos dies d'un jove de becplaner. Com a nota negativa, esmentar que de les 6 parelles de cigonyes que estaven criant a l'estany a una ha perdut el niu en trencar-se la branca on estava situat.

Entre les espècies més habituals esmentar la presència ja d'un nombre molt important de cabussons emplomallats, que alguns dies ha arribat als 50 ocells. Pel que fa a gavians i gavines, sobta, tot i que com es comentava el mes anterior les gavines vulgars finalment no hagin criat enguany a l'estany, que no s'hi detecti pràcticament ocells. Aquest fet sembla indicar que la colònia que hi havia a l'estany s'ha desplaçat en massa a alguna altra localitat. Per contra, el nombre de gavians argentat és molt alt i els 512 exemplars detectats el maig de 2016 esdevenen el màxim mensual fins ara registrat a la primavera a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Caldrà veure si els mecanismes de control establerts enguany per evitar el continu increment de la població de gavians tenen efectes en anys propers.

Dins els passeriformes, destacar que entre els abundants balquers (Acrocephalus arundinaceus) i boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) aquest mes de maig s'ha detectat també cantant un mascle de boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) espècie prou rara en el context català i que sembla criar amb una certa regularitat a l'estany d'Ivars i Vila-sana. No s'ha detectat però enguany indicis de cria de la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus).


Màxims del mes de maig de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 05/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 52
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell de cap roig (Aythya ferina) 3
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 1
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 50
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 5
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1
Martinet blanc (Egretta garzetta) 10
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 8
Agró roig (Ardea purpurea) 4
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 100
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 8
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3
Fotja vulgar (Fulica atra) 6
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 40
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 6
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta) 1
Territ de Temminck (Calidris temminckii) 1
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 1
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 4
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 4
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 30
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 7
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 20
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 512
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 30
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 1
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Les cigonyes que crien a l'estany ja tenen totes polls. 05/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Una altra de les espècies que es més fàcil detectar femelles amb polls és el cas de l'ànec collverd. 27/05/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Les poques parelles de fotges que sobreviuen a l'estany desprès que les carpes eliminessin la vegetació submergida també s'observen amb polls. 27/05/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

En el cas de l'arpella, tot i que no s'observen els nius situats a l'interior del canyissar si que els aports de preses que fa el mascle a la femella ens indiquen que estan criant exitosament. 27/05/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario
 
Els baixos nivells d'aigua al sector de cal Aragonès de principis de maig va permetre que s'hi sedimentessin un bon nombre de cames llargues. 05/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Entre les limícoles detectades a l'estany d'Ivars i Vila-sana el 2016 cal destacar el territ de Temminck. 09/05/2016. (c) Enric Morera Font

Els batallaires són unes altres de les limícoles observades a l'estany aquest mes de  maig. 09/05/2016. (c) Enric Morera Font

La proximitat dels nius d'arpella al sector som ocupat per les limícoles comporta que aquestes es passin sovint estona escrutant el cel cada vegada que sobrevola una arpella. Gamba roja vulgar. 26/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El martinet blanc a estat força regular a l'estany aquest mes de maig. 27/05/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Amb l'arribada de la primavera han retornat els martinets de nit a l'estany i l'enigma de quan es decidiran posar-se a criar en aquest espai. 27/05/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El gavià argentat ha esdevingut l'espècie més abundant a l'estany d'Ivars i Vila-sana, fet que segurament te conseqüencies negatives per a la resta d'espècies. 26/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Per contra la gavina vulgar no només ha deixat enguany de criar a l'estany sinó que ha reduït de forma dràstica els seus efectius. 26/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i fer anys que no nidifica es habitual observar un bon nombre de fumarells carablancs a l'estany durant el mes de maig.  27/05/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

La pujada dels nivells d'aigua ha permès a les carpes penetrar als sectors soms, on l'escassa profunditat fa que sovint els sobresurti l'esquena mentre naden i on remouen tot el fons i enterboleixen l'aigua, foragitant les limícoles i altres espècies. 26/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La virulència de les carpes en remoure els sediments i la vegetació comporta que fins i tot acabin per arrencar gran quantitat de mates de boba. 26/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell