dijous, 10 de desembre del 2020

Resum del mes de novembre de 2020

Com ja hem vist a l’entrada anterior, durant els mesos d’octubre i novembre s’ha estat realitzant un buidat parcial de l’estany d’Ivars i Vila-sana per compensar la falta d’oscil·lacions naturals i intentar reduir l’eutròfia de l’aigua. Aquest buidat parcial sens dubte ha comportat canvis molt importants en l’aspecte de l’estany, amb grans platges de llim i aigües molt més somes als llocs on aquesta es manté. Això ha comportat canvis radicals en els ocells de l’estany i hem vist com de cop i volta s’han establert a l’estany un grup molt nombrós de fredelugues (o cogullades marines), amb 2.700 ocells a finals de mes, que a diferència del que passava altres anys, enguany no es mouen de l’estany. Entre les fredelugues, tot i que en nombres moderats, finalment s’observa també altres espècies de limícoles, amb 12 espècies diferents, el nombre més alt observat al llarg de tot l’any malgrat no coincidir amb el fort del període migratori, quan de ben segur el nombre hagués estat encara superior. Entre les espècies més destacables esmentar el pigre gris i els territs variants, espècies que acostumen a ser més característiques del litoral. Així, ens hem de remuntar al 2005, el primer any que va començar a entrar aigua a l’estany i aquest tenia un aspecte semblant a l’actual, per superar els 11 territs variants d’aquest novembre. En el cas del pigre gris només havia estat observat 5 vegades des del 2005, entre els quals també els 2005. Prou rara a l’hivern és també la gamba roja pintada, amb presencia constant durant tot el mes. Els 69 becadells contats aquest novembre són així mateix una xifra poc habitual a l’estany.

En el cas dels ànecs ha continuat la dinàmica del mes anterior, amb nombres alts de collverd, molt per sobre dels valors dels darrers anys. Per contra, els cullerots es mantenen en nombre modestos i els xarxets poc a poc van incrementant cap a les xifres hivernals. També 8 ànecs blancs i xifres menors d’altres espècies, entre les quals val la pena esmentar un morell de plomall i, especialment, un morell xocolater. La presència un dia d’una parella d’ànecs mandarins pot tenir més a veure amb ocells domèstics propers que no pas a una arribada natural. El descens del nivell de l’aigua ha comportat que el canyissar hagi quedat en sec, per la qual cosa els ànecs s’han desplaçat cap a la vora de l’aigua, fet que els fa molt més visibles en estar més al descobert. El mateix fet està passant amb la polla blava, que sempre restava força amagada dins del bovar, de la qual s’ha observat fins 24 ocells. Cal pensar però a mesura que es vagi assecant el fang i que la polla blava tingui més dificultats per desenterrar les parts subterrànies de la bova una part important dels exemplars podria ser que es dispersin cap a altres localitats. Un fet semblant, tot i que de menor magnitud, també s’hauria produït en el cas de la polla d’aigua, en la que els 25 ocells del novembre suposen la xifra més altra observada de l’any. Continua el nombre apreciable de cabussets i de cabussons emplomallats, tot i que aquesta darrera espècie ja ha començat a reduir els efectius a finals de mes com ve essent habitual a l’hivern.

En el cas de les espècies que formen joques a l’estany, el gavià ha mostrat una tendència regressiva, com si durant l’octubre hi hagués hagut una onada d’ocells en pas que ja està disminuït. Per contra, les gavines rialleres ha retornat als 2.500 exemplars del setembre. La joca de l’esplugabous ha desaparegut per complet de l’estany i ara, els ocells que hi dormien s’observen dormint repartits en joques menors en grans arbres a l’interior d’alguns pobles de les rodalies. El corb marí ha continuat incrementant els efectius  i enguany se l’observa molt actiu durant tot el dia pescant en mola, a diferència d’altres anys quan l’estany estava més ple i part dels ocells marxaven a pescar a pantanets i al riu.  Xifres també molt altes de cigonyes, amb 250 individus, un bon nombre dels quals ocells centreeuropeus (sovint anellats) que es barregen amb les parelles residents, que es mantenen fidels als seus nius. Els nivells més baixos fa que hagi incrementat el nombre d’alguns ardeids pescaires, doncs poden accedir a sectors amb aigües somes a les que ara es concentren els peixos. Així els agrons blancs han arribat fins als 21 exemplars i els bernats pescaires fins als 25.

Si entre els grans camallargs l’observació més interesant a l’octubre van ser els flamencs, aquest novembre els que s’emporten el premi han estat un bitó i una cigonya negra. També diversos dies s’ha observat pas de grues, sense que s’arribin a parar però a l’estany. Dins les gavines, al marge de les ja comentades xifres de gavià i gavina riallera, destacar que per segon més consecutiu s’ha tornat a detectar una gavina menuda, fidel a les seva cita tardoral a l’estany. En el cas de les arpelles els nivells es mantenen relativament estables des del mes de setembre, amb més d’un centenar d’ocells que s’ajoquen a l’estany. Un rapinyaire, en aquest cas nocturn, que s’ha deixat observat a l’estany és el mussol emigrant (Asio flammeus), mussol que a l’hivern sovint acostuma a estar lligat a les zones humides.

Entre els ocells no aquàtics s’han consolidat les espècies estrictament hivernals, amb multitud de moixons sovint associats al bosquet de ribera del costat de cal Aragonès. Val a dir però que, a diferència d’altres anys quan al novembre encara es podia observar alguna oreneta escadussera, enguany no s’han observat espècies estrictament estivals durant el novembre, tot i haver estat un mes especialment càlid pel que seria normal.

Pel que fa als moixons lligats als ambients aquàtics s’han detectat fins a 8 blauets, per contra no s’ha detectat cap mallerenga de bigotis i els repicatalons semblen ser més aviat escassos, si ho comparem amb les altes xifres dels primers anys. Potser una de les dades més interessants d’aquests novembre entre els passeriformes ha estat l’observació d’una boscar-la mostatxuda, espècie que sembla està esdevenint forçar rara a tota la seva àrea de distribució.

Màxims per espècie detectats el mes de novembre de 2020 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 8
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata) 2
Ànec xiulador (Anas penelope) 3
Xarxet (Anas crecca) 150
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 1362
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 338
Ànec griset (Anas strepera) 9
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 2
Morell cap-roig (Aythya ferina) 12
Morell xocolater (Aythya nyroca) 1
Morell de plomall (Aythya fuligula) 1
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 14
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 34
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 176
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 6
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 21
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 25
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya (Ciconia ciconia) 250
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Arpella (Circus aeruginosus) 105
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 25
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 24
Fotja (Fulica atra) 10
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 49
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria) 1
Pigre gris (Pluvialis squatarola) 1
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2700
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 12
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 69
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 1
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 3
Gamba roja (Tringa totanus) 3
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 6
Xivita (Tringa ochropus) 3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 70
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis) 834
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 8
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


La baixada de nivell de l'aigua de l'estany ha generat múltiples sectors amb aigües somes que ràpidament s'han omplert de gavines i limícoles. 20/11/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

La retirada de l'aigua ha comportat que algunes espècies ara surtin més als sectors oberts, com és el cas de l'oca. 25/11/2020. Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle d'ànec cullerot, amb el plomatge ja tot nou, descasant tot i que a l'aguait. 16/11/2020. (c) Enric Morera.

La baixada del nivell de l'agiua ha deixat al descobert els antics camins, que ara són utilitzats com a zones de descans per nombroses espècies, entre les quals les cigonyes. 20/11/2020. (c) Joan Estrada Bonell

Els baixos nivells fa la una gran part de l'estany sigui accessible a ardeids que es dedicquen a pescar com el martinet blanc. 20/11/2020. (c) Joan Estrada Bonell

Un dels ardeids que ha esdevingut més corrent a l'estany al mes de novembre ha estat l'agró blanc, amb ocells que es veuen pescant arreu de la seva superficie. 25/11/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el novembre s'ha observat diversos dies pas de grues per sobre de l'estany, tot i que sense detectar que s'hi parin a descansar. 20/11/2020. (c) Joan Estrada Bonell

Si el dia 20 s'havia observat pas de grues per sobre l'estany el 21 es va tornar a detectar un grup encara més nombrós.  21/11/2020. (c) Enric Morera.

La baixada del nivell de l'aigua a deixat al descobert les restes del cobert que hi havia al mig de la cubeta, i que ara és utilitzat com a posador pels corbs marins. 20/11/2020. (c) Joan Estrada Bonell

Les gavines rialleres són una de les espècies més fàcils d'observar aturades a les platges de llim. 25/11/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les fredelugues o cogullades marines formen grans volades que, a diferencia d'altres anys quan marxaven a menjar als conreus de les rodalies, enguany es passen tot el dia a l'estany. 20/11/2020. (c) Joan Estrada Bonell

Diversos dies d'aquests novembre s'ha observat un pigre gris entre les fredelugues a l'estany, espècie de distribució bàsicament litoral.  21/11/2020. (c) Enric Morera.

Entre les limicoles poc habituals a l'estany observades aquest novembre trobem el becut. 13/11/2020. (c) Enric Morera.

Les polles blaves durant el novembre s'han fet molt més visibles de l'habitual. 25/11/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Una de les espècies que durant el buidat està mantenint xifres altes és el cabusset, amb observacions de petits grupets, fet no gaire habitual en aquesta espècie. 20/11/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

El gran moviment d'ocells porta també un significatiu nombre de predadors a darrere, en aquest cas un jove de falcó pelegrí.  16/11/2020. (c) Enric Morera.

El blauet, en aquest cas un exemplar capturat per a l'anellament manté xifres elevades en la tònica d'increment hivernal observat els darrers anys.  17/11/2020. (c) Enric Morera.