dimarts, 8 de març del 2022

Resum del mes de febrer de 2022

A l’estany continua el paisatge plenament hivernal. Podríem dir que no s’ha mogut res en relació al mes anterior, doncs el nombre d’espècies aquàtiques detectades al febrer a l’estany s’ha situat en les 36, si fa o no fa les mateixes que al desembre i el gener. La realitat però no és ben be aquesta. En efecte, com hem vist repetidament, els ocells que estan a l’hivern entre nosaltres sovint no s’estan sempre a un mateix lloc, sinó que habitualment es mouen per una àrea que pot ser molt gran. És per aquesta raó que el nombre d’exemplars de cada una de les diferents espècies pot anar fluctuant de forma important. Aquest febrer no hem vist però que fluctués tant el nombre dels ocells presents a l’estany sinó que el que més aviat semblava observar-se és com moltes espècies han començat ja a reduir els seus efectius de manera important, en especial a mesura que anava avançant el mes. Així, moltes de les espècies que crien al centre i nord d’Europa comencen lentament el retorn cap a les seves àrees de cria, disminuït cada dia que passa el nombre d’ocells que queden entre nosaltres. Sí però que en algunes espècies s’observa increments puntuals, que semblen deguts a ocells que han hivernat en altres punts de la conca mediterrània que comencen a passar cap al nord. Per contra, encara no s’ha detectat cap de les espècies estricament estivals a casa nostra, la gran majoria de les quals són migrants transsaharians, es a dir que passen l’hivern al sud del Sàhara, a l’Africa tropical.

En alguns casos, com l’ànec cullerot, el nombre màxim d’exemplars observat al febrer ha estat pràcticament el mateix que al gener, 315 exemplars. De totes maneres, però, si mirem el nombre de cullerots presents a l’estany a finals de febrer veiem que ja s’havia reduït de forma molt substancial, amb ja només 90 exemplars el dia 23, i pocs més de 20 el dia 28. En el cas d’altres ànecs aquesta reducció ja s’ha observat des de principis de mes, com ho demostra que el màxim de collverds detectats al febrer, 840 exemplars, són molt menys de la meitat dels contats al gener. El xarxet és un altre ànec en el que el màxim del febrer també era la meitat del del gener. Per contra, el nombre de morells cap-roig i morells de plomall s’ha mantingut força estable, possiblement per ser reproductors una mica més tardans. En el cas del xibec, que cria també a l’estany, el seu nombre s’ha fins i tot increment una mica, cosa lògica si tenim en compte el comentat anteriorment, que poc a poc aquestes espècies comencen a acostar-se a les zones de cria. L’observació de nombres una mica superiors en el cas de les espècies més escasses a l’estany, i que per tant qualsevol moviment queda ràpidament reflectit, també indicarien aquest transit. És el cas del griset, amb fins 21 exemplars el febrer, i l’ànec cuallarg, amb fins 10 individus. L’oca, que semblava que finalment tornava a estar acompanyada, molts dies s’ha observat solitària. Falta veure si la seva companya decideix tornar a la seva zona d’origen o finalment es queda amb ella.

El cabussó emplomallat i el cabusset encara han reduït una mica més els seus ja minsos efectius hivernals. Les fotges continuen aguantant en nombres elevats pel que era els darrers anys, amb un màxim de 74 exemplars, fins i tot alguns més que el gener. Per contra, polles d’aigua i polles blaves continuen sense donar senyals de millora.

La joca de corb marí ha continuat lleugerament a la baixa, tot i que encara per sobre el centenar d’ocells. En el cas dels ardeids, els esplugabous tot i ser regulars a les rodalies continuen essent una espècie pràcticament absent a l’estany, que només visita de forma ocasiona, doncs les seves joques se situen en aquest moment en altres punts, com és el cas de la ciutat de Mollerussa. De bernat pescaire se n’ha observat una desena exemplars i com a fet més destacat esmentar que algunes parelles ja han començat la construcció del niu. L’agró blanc ha reduït els seus efectius de forma dràstica, i ha passat de la vintena d’exemplars del gener a només 3 el febrer. Novament observat un bitó, cosa que faria pensar que pot haver passat tot l'hivern a l'estany. Les cigonyes totes ja estan aparellades i algunes ja han començat la posta i se les veu covar als nius de les plataformes que envolten l’estany. El dia 21 es detecta un pas important de grues, mb uns 200 exemplars que a la nit intentaven parar-se a dormir a l’estany.

En la tònica dels mesos anteriors, les limícoles són pràcticament absents de l’estany a l’espera d’alguna nova baixada de nivell. Només observats un parell de becadells, dues xivites i una xivitona, i, com a cosa menys usual, un tètol cuanegre. Aquesta, és una espècie que hiverna a la conca mediterrània i que a l’estany es veu més sovint en migració que no pas a l’hivern. Les fredelugues van també clarament a la baixa.

Contràriament a l’observat el desembre i el gener passats, al febrer el nombre de gavines rialleres s’ha mantingut relativament constant, amb un cens màxim de 2.100 ocells a la joca.  Un  cas semblant s’ha observat en el cas dels gavians, amb 1.230 exemplars, xifra molt semblant a la del mes anterior. Bons nombre també de gavians foscos, que possiblement indiquen un cert moviment d’ocells de més al sud cap al nord.

El pas d’ocells que han hivernat a la conca mediterrània cap al nord també l’evidencia la joca d’arpelles, que ha vist com el seu nombre ha passat de les 163 del gener a les 183 del febrer. En aquesta espècie ja es començaven a solapar els primers vols nupcials dels ocells que criaran a l’estany amb el transit dels ocells que viatgen cap al nord d’Europa. Una evidencia d’aquest pas és també l’observació d’alguns grups de milà negre (MIlvus migrans) i milà reial (Milvus milvus) que aquest mes han utilitzat el bosquet del costat de cal Aragonés com a joca al capvespre.

En el cas dels moixons s’observa un fet semblant al dels ocells aquàtics. Encara no han començat a arribar les primeres orenetes (Hirundo rústica), boscarles (Acrocephalus scirpaceus) o rossinyols (Luscinia megarhynchos) però ja s’observa una forta davallada de pinsans (Fringilla coelebs) i altres espècies estrictament hivernants, sobretot a mesura que va avançant el mes. Al marge de repicatalons i teixidors (Remiz penduliunus), només esmentar una altra vegada la detecció d’una boscarla mostatxuda, espècie molt escassa, tot i que amb una presència constant la segona meitat de l’any. Com el mes anterior, també presencia hivernal d’un blauet.


Màxims, per espècie, detectats el mes de febrer de 2022 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 02/2022

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 2

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna)

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope) 2

Xarxet (Anas crecca) 200

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 840

Anec cuallarg (Anas acuta) 10

Ànec cullerot (Anas clypeata) 315

Ànec griset (Anas strepera) 21

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 25

Morell cap-roig (Aythya ferina) 21

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula) 16

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 3

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 107

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris) 1

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 3

Martinet blanc (Egretta garzetta) 1

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 3

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 10

Agró roig (Ardea purpurea)

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 40

Capó reial (Plegadis falcinellus)

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 183

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 5

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 7

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5

Fotja (Fulica atra) 74

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus)

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria) 1

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 84

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 2

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia)

Xivita (Tringa ochropus) 2

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos) 1

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2100

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 50

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 1230

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 1

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

Malgrat algun dia s'ha observat encara un parell d'oques, l'observació molts dies d'un sol exemplar ens fa pensar que possiblement la femella de l'estany pot haver tornat a quedar sola. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'ànec collverd ha passat dels més de 2000 exemplars del gener a poc més de 800 el febrer, cosa que ens indica que una part important dels exemplars observats el mes anterior ja estan desplaçant-se cap a les seves àrees de cria. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El xarxet, en aquest cas un mascle, és també un dels ànecs que ha reduït de forma substancial els seus efectius al llarg del febrer.  23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El bernat pescaire és una de les espècies amb reproducció primerenca. Aquest febrer js s'observaven algunes parelles construint el niu. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Totes les parelles de cigonya que nidifiquen a les plataformes de l'estany ja estan al niu i la majoria ja han iniciat la posta a finals de mes. 2/2/2022. (c) Joan Estrada Bonell.

Els corbs marins grossos encara s'observen a l'estany en nombre important. Molts d'ells ja comencen a adquirir el plomatge nupcial, amb el cap blanc. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les fotges aquest hivern han mantingut nombres clarament per sobre de l'habitual els darrers anys. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Sense formar els grans concentracions que s'observen en altres contrades, si que aquest hivern s'han observat alguns grupets compactes. 2/2/2022. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre d'observacions de polla blava es continua mantenint molt baix els darrers mesos. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La població de gavià argentat de l'estany, en aquest cas un adult, continua mantenint-se clarament per sobre del miler d'exemplars, amb una barreja d'ocells que segurament intentaran criar a l'estany i ocells joves encara no reproductors. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les gavines rialleres utilitzen l'estany principalment com a com a joca, però també com a zona de descans durant el dia. Es per aquesta raó que es freqüent veure a diferents hores del dia grups de gavines que venen i marxen. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i que l'hivern es un període de molta inactivitat per als insectes, algunes papallones com l'atalanta (Vanessa atalanta) poden passar l'hivern en fase adulta, Normalment resten amagades, tot i que poden activar-se els dies que fa sol. 23/2/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.