diumenge, 10 de març del 2019

Resum del mes de febrer de 2019

Malgrat els dies assolellats i les anormals altes temperatures d'aquest mes, el febrer continua essent un mes plenament hivernal per a la majoria de les espècies d'ocells, una part important de la qual es refia més del fotoperíode, es a dir les hores de llum, que de les temperatures. Per tant, les espècies han estat bàsicament les mateixes que el gener. Sense detectar-se, per tant, encara una migració destacable ni la presència d'espècies estrictament estivals, si que ja s'han començat a detectar petits detalls que indiquen que alguna cosa es comença a moure entre les espècies hivernals. Així en el cas dels ànecs, s'ha observat increments puntuals en el cas del collverd, cullerot i xarxet que denoten un principi de pas cap al nord. Malgrat això tret dels ànecs blancs observats al gener, espècie irregular a l'estany, la resta d'espècies s'ha mantingut constant.

Altres petits indicis, que tot i no variar encara les espècies s'intueixen canvis, és un increment de la població de cabussó emplomallat i la reducció del nombre de corbs marins grossos de la joca, espècies més abundant a l'estiu la primera i només hivernal la segona.

Entre els ardeids i afins esmentar la reducció del nombre d'agrons blancs de la joca i l'observació del primer martinet de nit. Espècie que tot i que cada vegada és més abundant a l'hivern a Catalunya de moment és una espècie que a l'estany és bàsicament present durant els passos i en menor mesura a l'estiu.   Altres espècies detectades aquest mes han estat també el capó reial, del qual s'han observat un parell d'exemplars diferents dies i una grua. Les cigonyes totes ja estan criant malgrat que encara continua formant-se una petita joca a l'estany d'ocells no reproductors.

Un cas semblant al dels ànecs, pel que fa a la presencia d'un cert pas, és el de les arpelles, amb un petit increment també respecte el mes anterior. En aquest cas se superposen els ocells estrictament hivernals i ocells en transit dels del sud de la península i nord d'Àfrica amb els ocells locals que ja han començat els vols territorials. En els limícoles l'increment del becadells també indica aquest transit d'ocells hiverants que han hivernat una mica més al sud.

Les poblacions de fotja, polla d'aigua, polla blava i rascló no han mostrat canvis significatius, continuant sota mínims les dues primeres. Poques variacions han mostrat també les gavines, amb una presencia encara molt important de gavines rialleres, que mantenen la joca amb 4.500 ocells, i nombres menors però encara molt importants de gavià argentat. Encara també una gavina cendrosa.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el febrer de 2019
espècie 02/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 10
Xarxet (Anas crecca) 439
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 712
Anec cuallarg (Anas acuta) 4
Ànec cullerot (Anas clypeata) 345
Ànec griset (Anas strepera) 8
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 5
Morell cap-roig (Aythya ferina) 14
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 3
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 11
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 12
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 5
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 77
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 20
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 7
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 10
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 81
Capó reial (Plegadis falcinellus) 2
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 131
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 9
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 15
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 1
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 45
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 4500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 14
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 521
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

Al febrer encars s'ha detectat fins a 8 ànecs grisets, que diferènciarem de les femelles de collverd per presentar tant mascle (e) com femella (d) el mirall de color blanc. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre les espècies escasses presents al febrer a l'estany hi ha també el morell cap-roig, mascle (e) i femella (d). 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El morell de plomall és una de les espècies estrictament hivernals a l'estany d'Ivars i Vila-sana. A la fotografia una femella. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.
  
La totalitat de les parelles que nidifiquen a l'entorn de l'estany ja estan al niu. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El capó reial és una de les espe`cies que pot visitar l'estany en petit nombre en qualsevol període de l'any, essent menys rar però durant els períodes migratoris. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez. 

Tot i haver reduït els seus efectius, el corb marí gros encara ha mantingut al mes de febrer algunes desenes d'ocells a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La polla d'aigua porta temps amb uns efectius extremadament baixos, sense que se'n coneguin be les causes, a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de becadells el febrer a l'estany s'ha incrementat lleugerament respecte al mes anterior possiblement per la presència d'alguns exemplars que comencen a estar en migració. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de gavines rialleres present al febrer a l'estany d'Ivars i Vila-sana ha continuat essent molt elevat amb diversos dies que han superat els 4.000 exemplars. 21/2/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.