divendres, 20 de març del 2020

COVID-19 i el blog de l'estany

Mentre duri l'alerta sanitària provocada pel Covid-19 deixarem de fer noves entrades al blog. Esperem retrobar-nos aviat, símptoma que la crisis estarà superada.

dijous, 5 de març del 2020

Resum del mes de febrer de 2020

Aquest febrer ha estat un mes d'impàs a l'estany. En efecte, desprès d'un hivern amb una menor presència d'ocells aquàtics com el darrer, per les altes temperatures del centre i nord d'Europa que no han obligat a aquestes espècies a desplaçar-se cap al sud en no gelar-se els estanys, veiem com moltes de les espècies d'ocells aquàtics hivernants continuen reduint els seus efectius. Aquest és el cas de xarxets, corbs marins o fredelugues. Per contra, en alguns cassos, com són els de l'ànec cullerot o la gavina riallera, hi ha hagut un petit repunt, possiblement associat a un pas d'ocells del sud cap al nord més que no pas a una entrada d'ocells del nord per condicions adverses. Encara però s'han observat la totalitat d'espècies estrictament hivernats a l'estany el 2019-2020, fins i tot les més rares. Destacar el cas de l'ànec xiulador, l'ànec cuallarg, el morell cap-roig o el morell de plomall.

Diem que és un període d'impàs doncs, malgrat la reduïda presència d'espècies hivernants i les condicions meteorològiques benignes, no s'ha produït l'arribada d'espècies que passen l'hivern al sud del Sahara, que desconeixen les temperatures que fa aquí i es guien per altres elements com pel fotoperíode, i que aquí són estrictament estivals o en pas. Així, entre aquestes darreres, veiem que les limícoles continuen sota mínims, només poden esmentar la presència d'una gamba verda, mentre aque altres com l'agró roig o els fumarells encara estan per arribar.

Aquest període d'impàs però no evita que algunes de les espècies residents si que ja hagin començat les tasques reproductores. Aquest és el cas ja comentat el mes anterior dels bernats pescaires però també el cas de les arpelles, en les que al costat d'una població hivernant a l'estany, amb encara 105 exemplars a la joca, ja s'observen nombrosos vols nupcials.

En el cas dels cabussons, el cabussó emplomallat ha continuat amb el reduït nombre hivernal d'exemplars, mentre que s'ha tornat a detectar un exemplar de cabussó collnegre i els cabussets continuen en la seva tònica dels darrers anys de rarament superar la desena d'individus. Entre les coses més preocupants trobem el baix nombre de fotges, que ha passat dels ja minsos 26 exemplars del gener als només 6 ocells del mes de febrer, en el que sembla un rècord absolut pel que fa al mínim d'ocells observats en un mes.

D'entre les diferents observacions realitzades aquest febrer, potser la més destacada ha estat la detecció d'un bitó, espècie molt rara a l'hivern i en pas a Catalunya que s'observa molt de tard en tard a l'estany.

Entre els moixons cap dada destacable, esmentar la presència de repicatalons, sense que arribi a ser una espècie molt abundant però, i també algunes cotxes blaves (Luscinia svecica). Per contra però cap dada de cap espècie de boscarla ni de mallerenga de bigotis.

Màxims per espècie detectats al mes de febrer a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 02/2020
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 2
Xarxet (Anas crecca) 84
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 361
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 205
Ànec griset (Anas strepera) 12
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 5
Morell cap-roig (Aythya ferina) 29
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 6
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 10
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 7
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 87
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 3
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 10
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 25
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 63
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 105
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja (Fulica atra) 6
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 200
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 19
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1900
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 100
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis) 480
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

L'ànec collverd, en aquest cas una parella en vol, al febrer ha mantingut uns efectius semblants als del mes precedent. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.

Contràriament a altres ànecs, el cullerot ha vist el seu màxim mensual a l'estany una mica incrementat aquest febrer, possiblement com a conseqüència d'un petit pas d'ocells cap al nord d'Europa. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.

Entre les espècies d'ànecs més escasses a l'estany trobem el xibec, que tot i que hi continua sent present sembla que aquests darrers anys hi ha deixat de criar. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.

Tot i que s'ha reduït el nombre d'exemplars hivernants durant el febrer encara s'hi ha continuat detectant la totalitat d'espècies, com és en aquest cas el morell de plomall, amb 2 mascles i una femella a la foto. 24/2/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Polla blava i xarxets al sector som de cal Aragonés. 24/2/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Els sectors soms propers als canyissars i bogars són els més favorables per ocells com la polla d'aigua 24/2/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La fotja aquest febrer ha assolit un dels mínims coneguts a l'estany, amb un màxim de 6 ocells detectats. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.

Les fredelugues són una de les espècies hivernants que ha reduït de forma més notable els nombre d'exemplars presents a les rodalies de l'estany. 24/2/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Els gavians han mantingut una xifra propera als 500 exemplars durant el mes de febrer, una mica menys que el mes anterior. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.


Les gavines rialleres han incrementat una mica el seu nombre, fins arribar a prop dels 2000 exemplars, possiblement com a conseqüència de la presencia d'ocells que ja comencen a retornar cap a les àrees de cria. 24/2/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Aquest febrer encara xifres superiors al centenar d'arpelles a la joca de l'estany. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.


Els sectors arbrats que volten l'estany permeten la presència abundosa del tudó (Columba palumbus). 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.


El mosquiter comú (Phylloscopus collybita) sobreviu a l'hivern buscant insectes amagats entre la vegetació, més abundants a la vora de l'aigua on es crea un petit microclima. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.

Les temperatures benèvoles de molts dies de febrer han premés que espècies de "sang freda" com les sargantanes (Podarcis liolepis) hagin pogut estar actives. 15/2/2020. (c) Joaquin Bonfill.