divendres, 14 de juny del 2013

Anellament de la colònia de gavines de l'estany d'Ivars i Vila-sana

La recuperació de l'estany d'Ivars i Vila-sana va permetre que el 2006, quan encara ni tan sols havia finalitzat l'embassat, s'instal·lés a l'estany una colònia de gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus), posant de manifest la importància que adquiria aquesta localitat per als ocells aquàtics en el conjunt de Catalunya. En efecte, la gavina vulgar dins Catalunya només cria amb regularitat al delta de l'Ebre, essent l'estany d'Ivars i Vila-sana l'altre indret on ho ha fet de manera ininterrompuda des de la seva colonització. A aquesta espècie s'hi va sumar el 2007 la gavina capnegra (Larus melanocephalus) en el que va ser una gran sorpresa, doncs aquesta gavina que a l'hivern trobem de forma abundosa al litoral català cria sobretot a les rodalies del mar Negre i fins llavors es tractava d'un reproductor ocasional a la península Ibèrica. L'interès de la formació d'aquesta colònia de gavines, a les que també es va sumar el gavià argentat (Larus michahellis) des del mateix 2006, va fer que a partir del 2008 s'inicies el seguiment i marcatge dels ocells d'aquesta colònia. El seguiment consisteix bàsicament en el comptatge del nombre de parelles, l'avaluació de l'èxit reproductor i l'anellament d'una part dels polls amb anelles de lectura a distància per poder realitzar un seguiment del procés dispersiu dels polls i les relacions de la colònia de l'estany amb altres localitats.

En el marc d'aquest seguiment que realitza EGRELL, en col·laboració amb el Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana i amb el suport del cos d'Agents Rurals, el dimarts 11.06.2013 es va entrar a la colònia situada a l'lla central per avaluar l'èxit reproductor i anellar els polls de major edat. Així, el 2013 s'estima que han criat a l'estany un total de 12-15 parelles de gavià argentat (totes força sincròniques i amb tots els polls ja volant o a punt de volar), 200-250 parelles de gavina vulgar (en aquest cas amb parelles amb estadis molt diversos des de parelles encara amb nius amb ous a altres amb els polls a punt de volar) i 3-5 parelles de gavina capnegra (en un estadi poc més avançat que en el cas de les vulgars). Si que es va constatar que mentre que en el cas dels gavians argentats l'èxit reproductor ha estat molt alt, amb la pràctica totalitat dels polls esquerats, en el cas de les gavines vulgars aquest èxit ha estat molt més baix, amb nombrosos polls (fins i tot a punt de volar) morts, i possiblement un nombre elevat de postes abandonades. Aquests fets podrien estar ocasionats per una insuficient disponibilitat d'aliment, fenomen observat també altres anys. En el cas de la gavina capnegra, sembla que l'èxit reproductor és una mica superior. En total s'han anellat 10 polls grossos de gavià argentat, 16 de gavina vulgar i 5 de gavina capnegra. Val a dir que, tot i que el nombre de parelles reproductores de gavià argentat és baix, l'illa central és utilitzada com a zona de descans per un nombrós grup de gavians no reproductors que han acantonat les gavines vulgars a l'extrem oriental de l'illa.

Vista de la colònia de gavines a l'illa principal de l'estany d'Ivars i Vila-sana. En primer terme niu de gavina vulgar encara amb ous. 11.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Niu de gavina vulgar amb un poll eclosionant. 11.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Niu de gavina vulgar amb un poll i un ou eclosionant. 11.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Niu de gavina capnegra amb tres polls petits. 11.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Procés de marcatge d'un poll de gavià argentat. 11.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Poll de gavià argentat amb l'anella metàl·lica i la de lectura a distància. 11.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Poll de gavina vulgar amb l'anella metàl·lica i la de lectura a distància. 11.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de polls de gavina vulgar anellats a l'espera de ser novament alliberats. 11.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Poll de gavina capnegra amb l'anella metàl·lica i la de lectura a distància. 11.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell


divendres, 7 de juny del 2013

Resum del mes de maig

Durant el mes de maig ja han desaparegut per complet les espècies hivernants de l'estany d'Ivars i Vila-sana i només es detecta les darreres cues dels migrants, en especial algunes limícoles. Per contra és el moment en que s'observa el màxim de llocades d'ànecs (enguany s'ha detectat llocades de collverd (Anas platyrhynchos) +20 parelles, xibec (Netta rugfina) 1-3 parelles i morell de cap roig (Aythya ferina) 1-2 parelles) i les gavines (gavina vulgar (Chrochocephalus ridibundus) 200-300 parelles, gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2-3 parelles i gavià argentat (Larus michahellis) 10-15 parelles), estan en plena activitat reproductora a l'illa central..

Esmentar que els cames llargues (Himanopus himantopus) tot i haver estat presents en nombre apreciable durant tot l'abril i maig no han tornat a criar a l'estany i que la fotja (Fulica atra) està sota mínims, potser amb la xifra més baixa mai registrada des que es va recuperar l'estany. De ben segur les carpes (Ciprinus carpio) que limiten el nombre de macròfits hi tenen molt a veure. Seria necessari posar ordre als peixos de l'estany, molts d'ells introduïts de forma il·legal, que hipotequen el futur de moltes espècies, fins al punt que podrien arribar a convertir l'estany d'Ivars i Vila-sana en un "pantà" ple de peixos al·lòctons sense valor ecològic, objectiu que res té a veure amb el motiu de la seva recuperació. Esmentar també la presencia d'una tortuga de Florida (Trachemys scripta) de grans dimensions, fet que indica la encara no absoluta eradicació d'aquesta espècie també introduïda que suposa un perill per a les tortugues de rierol (Mauremys leprosa) i estany (Emys orbicularis) autòctones amb les que competeix doncs és de major voracitat que aquestes i assoleix mides superiors.

espècie 05/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 1
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 95
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 6
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell cap-roig (Aythya ferina) 4
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 37
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 5
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 310
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4
Agró roig (Ardea purpurea) 4
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 15
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 4
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3
Fotja vulgar (Fulica atra) 4
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 32
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 2
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 2
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) 2
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 3
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 8
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 3
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 4
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 6
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 650
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat (Larus michahellis) 320
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) 50
Fumarell negre (Chlidonias niger) 8
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 7
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Mascle adult d'arpella vulgar aparellat amb dues femelles al costat de cal Aragonès. 07.05.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el mes de maig el mes normal és observar mascles d'ànec, com en aquest cas de xibec, atès que la major part de les femelles estan amagades covant o tenen polls petits i són molt més cautes a l'hora de mostrar-se. 07.05.2013. (c) Joan Estrada Bonell
 
El bec d'alena s'ha continuat observarvant durant tot el mes de maig a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 28.05.2013. (c) Joan Estrada Bonell

El fumarell alablanc és un visitant escàs a l'estany d'ivars i Vila-sana que s'ha vist regularement en pas durant la primavera de 2013. 02.05.2013. (c) Francesc Moncasí Salvia

El fumarell alablanc és un visitant escàs a l'estany d'ivars i Vila-sana que s'ha vist regularement en pas durant la primavera de 2013. 02.05.2013. (c) Francesc Moncasí Salvia

Durant el maig és freqüent veure les batusses territorials entre els mascles de boscarla de canyar, un dels moixons més singulars del canyissar. 07.05.2013. (c) Joan Estrada Bonell

L'estany d'Ivars i Vila-sana continua essent un indret amb una important població de conill. Adult a l'entrada d'una lluriguera. 07.05.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i el control que es realitza encara continuen apareixent espècies exòtiques a l'estany d'Ivars i Vila-sana. A la fotografia un cames llargues està atent a les maniobres d'una tortuga de Florida que l'havia intentat atacar, dins el tancat d'exclusió de peixos.07.05.2013. (c) Joan Estrada Bonell