divendres, 10 de juliol del 2020

Resum del mes de juny de 2020

La primavera ha anat avançat fins arribar a la seva fi. Per això, durant aquest mes han estat moltes les espècies que es trobaven finalitzant el període reproductor, essent freqüent l'observació de polls i volanders. En el cas dels ànecs absència de les espècies estrictament hivernals. Ha continuat present l'oca solitària i els collverds s'ha enlairat fins als 388 exemplars per la presència dels joves nascuts a l'any. A diferència d'anys anteriors, però, aquesta primavera s'ha detectat també presència continuada d'ànec cullerot i de xibec, amb fins 25 exemplars i dos femelles amb polls, que ha tornat a criar desprès d'uns anys sense fer-ho. Potser hi ha una major disponiblitat de menjar tal com semblava deduir-se del vídeo del mes de maig, en el que es veien els xibecs menjant. És per això que sobta la mala temporada de cria de les fotges (una més), amb només tres parelles detectades i un màxim de 8 exemplars observats. La polla blava i la polla d'aigua també han presentat nombres que considerem més aviat baixos per haver-hi ja els joves de l'any. Potser, d'entre totes les espècies detectades, la que els darrers anys té una presència més significativa és el cabussó emplomallat, amb fins a 110 ocells entre adults i polls, xifres molt altes per la Plana de Lleida.

En el cas dels ardeids i afins, esmentar que poc a poc es va tornant a formar la joca postreproductora dels esplugabous, amb 210 exemplars. També presència de martinet de nit, martinet blanc i un martinet ros, espècie rara en migració a l'estany. En el cas dels ardeids reproductors, el bernat pescaire, l'agró roig i el martinet menut s'han observat en petit nombre; en el cas del bernat pescaire potser perquè part dels polls ja deuen volar i s'han dispersat fora de l'estany. Com a coses més destacables en aquest grup esmentar l'observació durant uns quants dies d'un flamenc, espècie molt rara a l'estany. També dos capons reials, amb observacions des del mes de març i un becplaner.

En el cas de les arpelles, l'envol de molts polls ha fet pujar el nombre d'individus observats, amb fins una trentena. L'abundància de conills a la zona permet també la presència d'un bon nombre d'altres rapinyaires.

D'entre els diferents grups, tal com be essent habitual, el més fluix de tots ha estat el de les limícoles, amb uns pocs camallargues, que només de forma puntual han arribat fins als 10 ocells. També una xivita i un parell de xivitones. Uns nombres extremadament baixos producte dels alts nivells d'inundació, en part afavorits aquesta primavera per les continues pluges. Les 4 fredelugues corresponen a ocells de les rodalies observades sobrevolant l'estany. En el que si que s'ha observat un repunt és en el cas de les gavines i gavians, que han vist com començaven a concentrar-se a l'estany els primers ocells postreproductors, fins assolir les 450 gavines rialleres i el miler de gavians.

Un cas semblant de primeres arribades d'ocells postreproductors és el del blauet, amb les primeres observacions desprès de tres mesos sense la seva presència. Encara un bon nombre de boscarles de canyar i balquers però cap rastre de presència d'altres espècies més rares com la boscarla mostatxuda, el boscaler o la mallerenga de bigotis.

Màxims per espècie detectats el mes de juny a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

espècie 06/2020
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 388
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 2
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 25
Morell cap-roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 110
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 5
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 210
Martinet blanc (Egretta garzetta) 12
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 33
Capó reial (Plegadis falcinellus) 2
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus roseus) 1
Arpella (Circus aeruginosus) 30
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 8
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 10
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 4
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 450
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 1000
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 6
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 24
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 15
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


És típic dels cabussons i cabussets transportar els polls a l'esquena. En aquest cas un cabussó emplomallat. 27/6/2020. (c) Joaquim Bonfill.

Adult de cabussó emplomallat alimentant un poll crescut amb un cranc roig americà. 27/6/2020. (c) Joaquim Bonfill.

Els agrons rojos que nidifiquen a l'estany tenien polls durant el mes de juny, pel que era normal observar les seves anades i vingudes en busca de menjar. 27/6/2020. (c) Joaquim Bonfill.

Martinet ros adult al costa d'un immadur de gavià. 29/6/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Polls de cigonya a punt de volar del niu nou de la torre d'observació. 29/6/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Flamenc aturat a l'estany. 29/6/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el mes de juny es comencen a observar joves d'arpella que realitzen els seus primers vols.  29/6/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre les gavines rialleres que comencen a arribar a l'estany algunes encara presenten el plomatge nupcial. 29/6/2020. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Parella de gavians amb els tres polls crescuts. 4/6/2020. (c) Joan Estrada Bonell.

La calor fa que molts ocells vagin a abeurar a l'estany. Una tórtora turca (Streptopelia decaocto) a dalt i un tudó (Columba palumbus) a baix. 27/6/2020. (c) Joaquim Bonfill.

Durant el juny es freqüent topar-se amb volanders de moltes espècies. En aquest cas un jove de rossinyol (Luscinia megarhynchos), reconeixible per la cua tot i el pigallat del cos. 27/6/2020. (c) Joaquim Bonfill.