dimecres, 20 d’abril del 2022

Resum del mes de març de 2022

El març és un mes de forts canvis. Així, mentre que els primers dies encara es respira un cert ambient hivernal, amb nombres encara apreciables d’espècies només presents al període més fred, a mesura que avança el mes es capgira la situació i el seu nombre comença a reduir-se ràpidament. Paral·lelament, comencen a arribar els ocells que només estaran a l’estiu entre nosaltres, ocells que se solapen amb les que només ens visiten durant la migració. Aquest fet comporta un increment del nombre d’espècies aquàtiques detectades a l’estany, passant-se de les 37 espècies del febrer a les 48 del març.

Així, a primers de mes encara hi havia nombres significatius d’ànecs hivernals, com els 70 xarxets, els 612 collverds i els 120 cullerots. El seu nombre, però, es va reduir substancialment a mesura que passaven els dies. Solapant-se amb els ànecs que marxen trobem els xarrasclets, ànec que hiverna a l’Àfrica tropical i que només present a l’estany en migració, amb fins 30 exemplars en un mateix dia.  Encara, també, alguns ànecs cuallargs i grisets, 3 ànecs blancs i l’oca, que s’ha tornat a quedar solitària.

En el cas dels ànecs cabussadors, els morells de plomall, presents encara els primers dies de març, van ràpidament desaparèixer per complet. Per contra, ànecs com el xibec i el morell cap-roig, que poden criar a la zona, mantenen una certa presència. De fet, la gran majoria dels xibecs vistos al març estaven aparellats i sovint amb comportament nupcial. Com a fet més destacable comentar l’observació d’un morell xocolater, ànec força rar en migració.

Contràriament a l’observat en el cas de la majoria dels ànecs, el cabussó emplomallat ha anat incrementant el seu nombre a l’estany a mesura que passaven els dies, fins arribar a la trentena d’exemplars. El cabusset, amb fluctuacions, es manté però per sota la desena d’ocells. La bona noticia la donen les fotges, que continuen mantenint un nombre significatiu en comparació als darrers anys, amb un màxim de 73 exemplars. Polles d’aigua i polles blaves es mantenen a la banda baixa

Talment com passava amb els ànecs, la joca de corb marí va de baixa, malgrat haver-hi contat encara més de quaranta exemplars. En el cas dels ardeids, els esplugabous apareixen de forma irregular. Un fet semblant passa amb el martinet blanc. Encara però alguns agrons blancs hivernants a la joca. Per contra, els bernats pescaires, presents tot l’any, ja han construït els nius i estan covant. També s’ha detectat ja l’arribada dels primers agrons rojos i martinets de nit. Alguns dies presència de fins 5 capons reials i d’un becplaner. En el cas de les cigonyes, totes les parelles velles ja estan covant. Entre les espècies típicament migrants a l’estany destacar el pas encara de grues.

Pas molt petit de limícoles, sense llocs favorables on aturar-se. Com a fet més destacable, esmentar un grup de 105 camallargues aturats en un sector amb aigües somes, generat per una illa submergida en la que hi cabien pocs ocells més. La resta de limícoles detectades totes ho han estat en nombres molt reduïts.

Les gavines han anat clarament a la baixa, coincidint amb el desplaçament cap a les colònies de cria. De totes maneres, encara xifres significatives de gavina riallera, amb un màxim de 684 exemplars, una bona part ja amb plomatge d’estiu malgrat actualment ja no criïn a l’estany. Associades a les rialleres en pas fins a 2 gavines capnegres. En el cas dels gavians, el nombre d’exemplars s’ha reduït menys que en el cas de les gavines, amb 564 exemplars contats. La menor reducció de ben segur té a veure amb el fet que a l’estany hi crien algunes desenes de parelles. Presència també d’una cinquantena de gavians foscos i 1 gavià caspi, espècie difícil de diferenciar del nostre gavià argentat i que es deixa veure molt de tard en tard a l’estany.

Encara un màxim de 45 arpelles. De ben segur que algunes encara marxaran cap a les seves zones de cria. Ja s’observa però diverses de les parelles reproductores fent els primers vols nupcials.

A diferència del mes de març ja s’han observat amb una certa regularitat orenetes (Hirundo rústica)  i orenetes de ribera (Riparia riparia), així com el pas de les primeres boscarles dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). Encara però presència dels darrers hivernants, com el repicatalons, el pinsà (Fringilla coelebs) o el pardal de bardissa (Prunella modularis) entre altres. També detectat un blauet. Per contra, al mes de març s’ha produït cap observació de boscarla mostatxuda ni de mallerenga de bigotis. Al març tampoc han arribat encara les primeres boscarles de canyar ni el balquer.

Màxims, per espècie, detectats el mes de març de 2022 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 3/2022

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca) 70

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 612

Anec cuallarg (Anas acuta) 2

Ànec cullerot (Anas clypeata) 120

Ànec griset (Anas strepera) 6

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula) 30

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 11

Morell cap-roig (Aythya ferina) 12

Morell xocolater (Aythya nyroca) 1

Morell de plomall (Aythya fuligula) 17

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 30

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 43

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 9

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 21

Martinet blanc (Egretta garzetta) 5

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 6

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 30

Agró roig (Ardea purpurea) 3

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 30

Capó reial (Plegadis falcinellus) 5

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia) 1

Flamenc (Phoenicopterus roseus) 24

Arpella (Circus aeruginosus) 45

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana) 1

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6

Fotja (Fulica atra) 73

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus) 150

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 105

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius) 2

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 20

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 3

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa) 3

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos) 1

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 684

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 50

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 564

Gavià caspi (Larus cachinnans) 1

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia) 1

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 1

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


El bernat pescaire és una espècie present tot l'any a l'estany. El fet de ser una espècie resident afavoreix que comenci la reproducció molt aviat. A la fotografia un adult amb el plomatge nupcial. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A finals de març ja s'han començat a detectar les primeres espècies estrictament estivals a l'estany, com és el cas de l'agró roig. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Altres espècies que a l'estany només es veuen a l'estiu són també els martinets de nit, en aquest un grup format exclusivament per adults.30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el març, observats encara grupets hivernals de fotges, amb fins una setantena d'exemplars. 16/3/2022. (c) Joan Estrada Bonell

Al marge dels grupets de fotges encara hivernals no era infreqüent observar ja persecucions territorials de les fotges. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els cabussons emplomallats han incrementat el seu nombre de forma ràpida durant el març a l'estany i ja s'observen les parelles totalment engalanades. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Bona part de les arpelles observades al març a l'estany ja formen part de la població reproductora. En aquest cas una parella. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Una part de les gavines rialleres observades el març a l'estany ja presentaven un plomatge nupcial complet. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Enmig de les gavines rialleres, tant joves com adultes amb la punta de les ales negra, s'ha observat fins un parell de gavines capnegre, En aquest cas un adult, que es diferència de les rialleres per presentar la punta de l'ala extremadament blanca. 30/3/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.