dilluns, 8 de març del 2021

Resum del mes de febrer de 2021

El nivell d’inundació durant el mes de febrer continua essent molt baix. En efecte, durant el febrer encara no està en marxa la temporada del reg i, per tant, només es disposa d’aigua els dies que baixa aigua al canal per donar servei als pobles i granges. És per això que continuen mantenint-se una part important de de les platges generades amb el buidat parcial.

Com els mesos anteriors aquestes platges i sectors amb aigües molt somes, han afavorit la presència de nombres elevats d’algunes espècies de limícoles inusuals a l’estany, com és el cas de les observacions regulars de grups de fins 500 daurades. Malauradament, aquestes espècies han patit constants molèsties per part de les nombroses persones que, malgrat la prohibició, es colaven a dins la cubeta, cosa que ha fet que algunes espècies acabessin per abandonar l’estany. Amb tot, el nombre d’espècies total observades, malgrat el febrer encara no ser un mes de fort pas migratori, ha estat de 15. A tall de comparació, esmentar que el febrer de 2020 només es van observar 5 espècies de limícoles diferents, i que el màxim entre gener i agost va ser de 9 espècies el mes de març, en ple pas de limícoles. Fins i tot, aquestes dades són superiors a les del període setembre-desembre, ja amb el buidat parcial, i es van observar entre 9 i 12 espècies. Com a observacions més destacables es esmentar-ne alguna de molt primerenca, com la del primer camallarga. També destacar la detecció dels primers corriols petits i corriols grossos, així com 3 becs d’alena. Com a la tardor passada, altra vegada s’ha detectat un pigre gris i també fins a 5 tètols cuanegres i un becut. Tot i que ja de baixada, com a espècie estrictament hivernals que és, aquest febrer encara s’ha observat fins un miler de fredelugues (o cogullades marines).

Entre els ànecs, encara totes les espècies hivernals, fins i tot les més escasses com l’ànec blanc o el xiulador. Si que algunes espècies, com els xarxets, han començat a reduir els seus efectius, però l’ànec collverd i cullerot encara mantenen xifres semblants a les del mes de gener. Per contra, els ànecs cabussadors han continuat amb nombres molt baixos, i tot i que s’han observat morells cap-roig, morells de plomall i xibecs entre tots ells mai s’han superat els 21 ocells. Els corbs marins grossos també han mantingut xifres baixes, amb un màxim de 40 exemplars. Al marge que amb la baixada del nivell puguin quedar menys peixos a l’estany, aquesta espècie està veient però com, els darrers anys, es produeix una regressió constant dels efectius hivernants a la Plana de Lleida, i per tant aquest no és un fet atribuïble a l’estany. En efecte, els 798 corbs marins grossos censats el gener de 2021 al conjunt de la província de Lleida (Bonfil 2021) queden molt lluny dels fins 3.000 exemplars habituals fa uns anys enrere.

La fotja continua absent de l’estany, amb només la visita ocasional d’algun exemplar. Cal esperar a veure si a mesura que puja el nivell de l’aigua tornen les fotges. Per contra, les polles blaves i les polles d’aigua, malgrat el que pensàvem en un prinicpi, mantenen efectius semblants als dels mesos anteriors.

Com el mes de gener, malgrat que ara ja en menor nombre, les cigonyes continuen aprofitat els nivells baixos per utilitzar l’estany com a joca. Val a dir però que els ocells locals ja estan tots als nius  i molts dels ocells exclusivament hivernals ja estan retornant a les zones de cria del centre i nord d’Europa. Com al gener, alguns dies s’hi ha tornat a observar la cigonya negra. Encara també algun grup de grues en pas. 

Tot i que dèiem que al gener havien desaparegut cabussets i cabussons de l’estany, el petit increment del nivell d’aigua i el fet que ja anem de cara a la primavera ha permès que poc a poc vagin retornant els primers cabussets i cabussons emplomallats, que en aquest darrer cas ja arriben fins als 13 exemplars els últims dies del mes.

Tot i que ha minvat una mica la joca de gavines i gavians, aquestes espècies han continuat mantenint nombres importants, amb fins 1810 gavines rialleres i 899 gavians. També 90 gavians foscos i 3 gavians argentats europeus, en un hivern especialment favorable per aquesta darrera espècie, potser perquè es fa un esforç més important per a la seva detecció. Com ve essent regular, una altra vegada s’ha observat un mínim de dues gavines menudes i s’ha detectat també la primera gavina capnegra, possiblement sondejant el territori per veure que faran les gavines rialleres.

Entre els moixons i ocells més petits, el blauet ha continuat amb els baixos nombre del desembre i gener, amb un únic exemplar detectat. Com els mesos anteriors, no s’ha tornat a contactat però cap boscarla mostatxuda ni mallerenga de bigotis, malgrat el canyissar no s’ha vist gairebé afectat.

Bonfil (2021). Cens d'ocells aquàtics hivernants a Lleida. DTS. Informe inèdit


Màxims per espècie detectats el mes de febrere de 2021 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 02/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 8

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope) 3

Xarxet (Anas crecca) 116

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 1360

Anec cuallarg (Anas acuta) 2

Ànec cullerot (Anas clypeata) 235

Ànec griset (Anas strepera) 14

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 4

Morell cap-roig (Aythya ferina) 14

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula) 3

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 13

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 43

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 10

Martinet blanc (Egretta garzetta)

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 3

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16

Agró roig (Ardea purpurea)

Cigonya negra (Ciconia nigra) 1

Cigonya (Ciconia ciconia) 68

Capó reial (Plegadis falcinellus)

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 32

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 16

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 18

Fotja (Fulica atra) 1

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus) 31

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 1

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 3

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius) 9

Corriol gros (Charadrius hiaticula) 2

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria) 502

Pigre gris (Pluvialis squatarola) 1

Fredeluga (Vanellus vanellus) 1000

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina) 6

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus) 3

Becadell (Gallinago gallinago) 50

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa) 5

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata) 1

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus) 5

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 6

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos)

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 2

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1810

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 90

Gavià argentat europeu (Larus argentatus) 3

Gavià (Larus michahellis) 899

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 1

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


Tot i que poc a poc torna a entrar una mica d'aigua a l'estany encara es mantenen força sectors molt soms, cosa que afavoreix la presència de limícoles. 24/2/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Les estones que no són molestades per la gent que es cola a l'interior de l'estany es produeixen grans concentracions de limícoles i gavines als sectors soms de l'estany. 23/2/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Una de les limicoles més destacades del mes de febrer han estat les daurades, amb presencia continuada d'alguns centenars d'exemplars. 23/2/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els baixos nivells d'inundació han permès la presència continuada a l'estany, des del mes d'octubre, d'un petit grupet de territs variants.  24/2/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre les observacions primerenques d'altres limícoles d'aquest mes de febrer esmentar l'0bservació de diferents corriols petits. 24/2/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

El bec d'alena és també una de les limícoles escasses a l'estany que s'han observat aquest mes de febrer. 23/2/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Grupet de becs d'alena alimentant-se a l'estany. Es necessari la utilització de prismàtics o telescopis terrestres per tal de poder observar la fauna sense molestar-la. 18/2/2021. (c) Enric Morera.

Entre els ànecs durant el febrer s'ha continuat detectat a l'estany un grupet d'ànecs blancs sovint observats menjant en grup. 24/2/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Continua l'oca solitària a l'estany. La no arribada d'exemplars hivernants els darrers anys fa presagiar que enguany continuarà sense aparellar-se. 23/2/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Malgrat sovint les diferents espècies de gavines es mantenen en grups independents en alguns casos es poden detectar algunes agrupacions on es barregen diverses espècies, en aquest cas gavines rialleres, gavians i gavians foscos. 23/2/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Alguns adults de gavina riallera ja comencen a lluir el plomatge nupcial amb el cap fosc i un to rosat al pit. 23/2/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Adult de gavià en vol. 23/2/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La propera arribada de la primavera la posen en evidència els bernats pescaires que ja s'estan instal·lant a la colonia de cria i ja s'ha observat la construcció dels primers nius. 23/2/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle adult de arpella volant baix per sobre l'estany en direcció cap a la joca. 23/2/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els moixonets característics de l'estany a l'hivern hi trobem el repicatalons que forma joques als rodals de canyissar o boba. 23/2/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Malgrat no ser una espècie de canyissar, el tallarol de casquet, talment com fan altres espècies, sovint se'ls veu a les rodalies en busca d'algun insecte que aprofita la mica de microclima que es crea al costat de l'aigua. 23/2/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.