dimecres, 5 de juny del 2019

Detectat un nou becplaner anellat a França a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El juny de 2015, publicàvem en aquest blog l'obsecració d'un becplaner a l'estany que havia estat anellat com a poll a França, al llac de Grand-Lieu, al Loira Atlàntic. 4 anys mes tard tornem a detectar a l'estany en les mateixes dades un altre becplaner nascut i anellat a la mateixa localitat. En aquest cas es tracta d'un  poll anellat al niu al llac de Grand-Lieu (Loire Atlantique, F) el 7 de maig de 2016 i que va tornar a ser observat el 7 d'agost de 2016 a Saint-Denys du Payré (Vendée, F), poc més al sud de la localitat de naixement. Aquest ocell va ser observat a l'estany d'Ivars i Vila-sana en companyia d'un altre exemplar com a mínim entre el 6 i el 28 de maig. Igual que en el cas de l'ocell de 2015 una observació tant tardana fa pensar en un exemplar no reproductor o que ha fracassat  durant la cria i que està dispersant-se lluny de la zona de naixement.

Becplaner amb anelles de colors de lectura a distància. 22/5/2019. (c) Joan Estrada Bonell


Resum del mes de maig de 2019

Tot i que el maig encara és un mes habitual de pas per a moltes espècie migradores, el nombre d'espècies a l'estany d'Ivars i Vila-sana s'ha reduït de forma molt important, un 25% en el cas dels ocells aquàtics si ho comparem amb l'abril. La reducció pel que fa el nombre d'espècies ha sigut important en el cas de les limícoles (s'ha passat de 15 a només 6 espècies), però, fins i tot, en les espècies no reproductores que encara s'han continuat detectant a l'estany la baixada ha estat espectacular. Aquest és per exemple el cas de la gavina riallera que ha passat dels 1.850 ocells de l'abril al màxim de 63 del maig. Casos menys pronunciats, tot i que igualment importants, han estat el xarxet i l'ànec cullerot, que han passat d'encara algunes desenes a l'abril a només 2 exemplars de cada una al maig. De les espècies només hivernants o migrants a l'estany les úniques que han presentat xifres significatives han estat el fumarell carablanc i el fumarell negre, amb 34 i 25 ocells, a les que se suma l'observació de fins un parell de fumarells alablancs, espècie molt escadussera en migració. Altres espècies detectades també en migració són el becplaner, amb 2 ocells, un del quals quals anellat com a poll a França el 2016. Durant el maig encara s'ha continuat observant alguns capons reials. Malgrat que el dia 1 encara hi havia la vintena d'ocells dels mesos previs la realitat és que ràpidament el seu nombre es va reduir ràpidament, fins desaparèixer la darrera desena del mes. Un cas molt semblant és el del camallarga, amb molt pocs ocells la majoria dels dies tot i l'observació encara de 23 ocells a primers de mes. La manca de potencial per a la reproducció a l'estany va fer que poc a poc acabessin dispersats fora de l'espai. L'única espècie no reproductora a l'estany que ha incrementat de forma notable la seva presència ha estat l'esplugabous, que ja ha començat a formar la joca de l'estany, amb fins 150 ocells a finals de mes, de ben segur formada majoritàriament per ocells no reproductors. De ben segur l'espècie més destacada detectada el maig a l'estany ha estat però l'audició d'un bitó cantant el dia 25, en una dada que podria fer pensar en un indici de cria.

Al costat de les espècies reproductores veiem l'evolució positiva d'algunes de les reproductores. Així al maig ha estat freqüent observar les llocades d'ànec collverd, algunes de les quals amb els polls ja del tot crescuts. Un cas semblant és el del bernat pescaire, amb parelles que encara tenen polls petits al costat d'altres amb els polls emancipats ja fa dies. A l'altre costat trobem l'agró roig amb el gruix de les parelles encara covant o amb polls petits a finals de maig. L'espècie que continua incrementant el nombre d'individus però que encara no sembla que estigui en ple període reproductor és el cabussó emplomallat amb fins a 109 exemplars diferents. Tradicionalment aquesta espècie acostuma a criar tard a l'estany, sovint coincidint amb el boom dels alevins de peixos de l'any i establint-se un major o menor nombre de parelles en funció de la seva abundància. La resta d'espècies reproductores de l'estany, com les arpelles, fotges, polles d'aigua i polles blaves, mantenen xifres semblants a les dels mesos anteriors, és a dir baixes. En el cas de gavià, tot i que el nombre de parelles reproductores sigui reduït el nombre d'ocells joves i immadurs a pujat notablement al mes de maig fins arribar als 750 ocells.

En el cas dels passeriformes de canyissar sembla que el gruix de les boscarles de canyar i balquers reproductors ja es troben a l'estany. No s'ha obtingut però cap dada dels més rars boscaler i boscarla mostatxuda.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el maig de 2019
espècie 05/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 2
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 224
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 2
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 9
Morell cap-roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 109
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 6
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 14
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 150
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16
Agró roig (Ardea purpurea) 8
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 34
Capó reial (Plegadis falcinellus) 21
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 16
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 10
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 23
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus) 3
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 63
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 750
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 34
Fumarell negre (Chlidonias niger) 15
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 2
Blauet (Alcedo atthis)
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 20
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 22
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)Cigonya amb els polls ja força crescuts. 28/05/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La calor d'alguns dies de maig fa que algunes cigonyes s'aturin a l'estany a abeurar. 22/5/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Becplaner volant per sobre l'estany. Igual que fan les cigonyes vola amb el coll estirat, fet que ens ajuda a diferènicar-lo amb facilitat d'esplugabous i martinets blancs. 28/05/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.
 
El bec planer s'alimenta passant el bec semiobert per dins de l'aigua en busca de peixets i petits organismes. 22/5/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Durant tot el mes de maig ha estat freqüent observar femelles d'ànec collverd amb polls de diferents mides, alguns prou crescuts. 28/05/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El fet que el gruix de les femelles d'ànec collverd al maig es trobin criat fa que sovint s'observin grups de mascles solitaris, que no participen en la reproducció, i que ja comencen a eclipsar-se per iniciar la muda. 28/05/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El camallarga, com la resta de limícoles han esdevingut força rares a l'estany al maig, sobretot a mesura que avançava el mes. 22/5/2019. (c) Joan Estrada Bonell

Les parelles de gavià de l'estany ja tenen els polls crescuts, a menys d'un mes per emancipar-se. 28/05/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre els ocells no dependents de l'estany freqüents al maig trobem el milà negre. En aquest cas un grupet interactuant al cel poc abans de la joca. 28/05/2019. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.