diumenge, 11 de març del 2018

Resum del mes de febrer de 2018

Tot i la nevada que temporalment va emblanquinar l'estany, durant el mes de febrer es comença a detectar els primers indicis que s'acosta una nova estació reproductora. En efecte, algunes de les espècies hivernals, com els ànecs cullerot, o xarxet comencen a reduir de forma significativa els seus efectius -el febrer ja només eren la meitat dels presents al mes de gener- que inicien lentament el viatge de retorn cap a les seves zones de cria. Un fet semblant el posa de manifest el nombre de gavines rialleres, que han passat de les 3.170 del mes de gener a les 4.500 del mes de febrer, en un clar símptoma del pas d'ocells que han hivernat al sud de la península Ibèrica cal al centre i nord d'Europa. Altres espècies que també posen de manifest aquest inici de migració prenupcial són la observació de 3 ànecs cuallargs o els primers batallaires i tètols cuanegres. Els alts nivells d'aigua impedeixen però la sedimentació d'un major nombre de limícoles.

Encara hi ha però algunes espècies que van una mica endarrerides. Els nombres de morell cap-roig, corbs marins grossos o arpelles semblant al del mes anterior així ho semblarien indicar. Per contra, moltes de les parelles de cigonya que crien entorn de l'estany ja estan iniciant el període reproductors i algunes espècies com el cabussó emplomallat, bàsicament estival, poc a poc veuen com el seu nombre s'incrementa.

Com a fets més destacables esmentar l'observació de dues oques -feia molts mesos que no s'observava més que un únic exemplar a l'estany- o l'observació durant diversos dies d'una gavina menuda, que tot i ser regular a l'estany no deixa de ser una espècie prou rara a Catalunya. També esmentar l'observació d'una femella d'ànec mandarí d'origen desconegut i, sobretot, de dues mallerengues de bigotis, espècie que aquest hivern s'ha observat de forma discontinua a l'estany d'Ivars i Vila-sana.

Màxims del mes de febrer a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 02/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa) 1
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 2
Xarxet comú (Anas crecca) 158
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 308
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 438
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 10
Morell de cap roig (Aythya ferina) 38
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 4
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 16
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 111
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 2
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 7
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 100
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 127
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 13
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja (Fulica atra) 35
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 220
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 18
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 5
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 4515
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 67
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 1318
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2Les parelles de cigonya que crien entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana ja estan totes al nius. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Durant el febrer encara s'ha mantingut a l'estany el grup de morells cap-roig. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Un cas semblant al dels morells cap-roig és el dels morells de plomallat, dels quals ha restat encara algun exemplar durant tot el febrer. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

A l'igual que el gener, el mes de febrer s'ha tornat a observar un ànec blanc a l'estany d'Ivars i Vila-sana.  12/02/2018. (c) Enric Morera

Feia temps que no es deixava veure per l'estany un ànec mandarí, en aquest cas una femella, tot i que es desconeix el seu origen doncs és una espècie freqüent en nuclis zoològics. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

L'observació de diversos tètols cuanegres evidencien l'inici del pas de tardor. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Un cas semblant al dels tètols és l'observació del primers batallaires a la zona. 23/02/2018. (c) Enric Morera

Una de les espècies més abundants aquests darrers mesos a l'estany són els gavians. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Al febrer s'ha continuat detectant la presencia regular del blauet a l'estany. 22/02/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

L'arpella és el rapinyaire més característic de l'estany d'Ivars i Vila-sana, en aquest cas fotografiada el dia de la nevada. 28/02/2018. (c) Roger Guillem

L'aligot és també un dels reproductors regulars de l'estany, tot i que en aquest cas és una espècie més generalista que no cria dins el canyissar. 28/02/2018. (c) Roger Guillem

L'abundància de preses, com conills, entorn de l'estany afavoreix la presència de joves dispersius de rapinyaires com l'astor. 28/02/2018. (c) Roger Guillem