dijous, 29 de novembre del 2012

El corb marí gros a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Entre les espècies que cada hivern arriben a l'estany d'Ivars i Vila-sana hi ha el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), espècie que s'alimenta de peixos i que bàsicament cria al Centre i Nord d'Europa i hiverna a la conca mediterrània. A l'estany es fàcil veure'ls a la joca que comparteixen amb els esplugabous als arbres morts del costat de l'aparcament de Vila-sana. Tot i que en diverses ocasions s'havien pogut observar alguns ocells amb anelles, fins ara no havíem aconseguit llegir-ne cap per conèixer la seva procedència. Finalment el 08/11/2012 vam aconseguir llegir l'anella d'un ocell jove de l'any que va resultar haver estat anellat al niu el 14/05/2012 prop de Bitterfeld, a Alemanya, a 1403 km de l'estany. Aquest fet ens indica que, si més no alguns dels ocells que hivernen a l'estany, poden procedir del NE d'Europa.

Grup de corbs marins grossos als arbres de la joca del costat de l'aparcament de Vila-sana. A l'ocell del costat superior esquerre se li pot apreciar les anelles que han permès conèixer el seu origen. 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Recorregut del jove de corb marí observat a l'estany d'Ivars i Vila-sana el 08/11/2012.

dimarts, 6 de novembre del 2012

Resum del mes d'octubre

Durant el mes d'octubre ha continuat la migració tardoral, destacant-ne l'observació dels primers grups de grues (Grus grus). A més, han continuat arribant la pràctica totalitat de les espècies hivernants, fins i tot les més escasses i tardaneres com el el becadell sord (Limocryptes minimus) i el pinsà mec (Fringilla montifringilla), i les que ja porten alguns dies com els repicatalons (Emberiza schoeniclus) poc a poc van incrementant els seus nombres. Per contra, les espècies estricament estivals o que hivernen a l'Àfrica subsahariana són cada vegada més escasses i les diferents espècies d'orenetes han acabat per desaparèixer a mesrua que avançava el mes. Els ànecs, en canvi, continuen augmentant fins arribar a les xifres plenament hivernals; de coll-verd (Anas platyrhynchos) ja se n'han censat 1030 ocells, els xarxets  (Anas creca) han arribat als 149 ocells i els cullerots (Anas clypetata) als 265. Fins i tot ànecs molt més rars com el morell cap-roig (Aythya ferina) s'han detectat en nombres apreciables, en concret 33 exs. Destacar també la presencia dels primers exemplars d'ànec xiulador (Anas penelope) i petits nombres d'ànec cuallarg (Anas acuta),  ànec griset (Anas strepera), xibec (Netta rufina) i el molt més rar morell de plomall (Aythya fuligula) del qual se'n van detectar 2 exs. el 28/10/2012..

A l'altre costat trobem les limícoles que van clarament de baixa, excepte el becadell (Gallinago gallinago), que restarà a l'estany tot l'hivern, al que acompanyen els primers exemplars de becadell sord. El corb marí gros (Phalacrocorax carbo) ha augmentat clarament els seus efectius fins arribar als 175 ocells. Per contra els esplugabous (Bubulucs ibis) han reduït una mica el nombre d'ocells de la la joca. Una altra espècie que també ha reduint el nombre d'exemplars és la gavina vulgar (Larus ridibundus) que a l'octubre rarament ha superat els 100 ocells, fet que contrasta amb la pujada dels gavians argentats (Larus michahellis) del que han tornat a entrar nombrosos ocells amb més de 250 molts dies a la joca. Entre els passeriformes sembla que la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) consolida els seus efectius i tot indica que pot estar present de forma prou regular durant tot l'hivern.

Entre les observacions més destacables del mes d'octubre cal esmentar l'observació d'un grup d'11 cigonyes negres (Ciconia nigra) migrant el 2/10/2012, que esdevé el grup més gran mai observat a la Plana de Lleida. Altres observacions destacables són un falcó de la reina (Falco eleonorae) l'1710/2012, un bitó (Botaurus stellaris) el 23/10/2012, dues gavines menudes (Larus minutus) el 28/10/2012 i un pas important de grues (Grus grus) entre els dies 28 i 29/10/2012

Femella de xibec al costat d'un grup de morells cap-roig al capvespres enmig de l'estany d'Ivars i Vila-sana. 23/10/2012. (c) Joan Estrada BonellMàxims del mes d'octubre
espècie
10/2012
Cigne mut (Cygnus olor)
Ànec mut (Cairina moschata)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 16
Xarxet comú (Anas crecca) 149
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 1030
Ànec cullerot (Anas clypeata) 265
Ànec griset (Anas strepera) 16
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anec cuallarg (Anas acuta) 8
Ànec domèstic
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 33
Morell de plomall (Aythya fuligula) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Aythya nyroca X Aythya ferina
Èider (Somateria mollissima)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 11
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 175
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1150
Martinet blanc (Egretta garzetta) 6
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 30
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra) 11
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 20
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana) 1
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10+
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 35
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 105
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 25
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 30
Becadell gros (Gallinago media)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus) 2
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 110
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 10
Gavià argentat (Larus michahellis) 250
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 5