dimarts, 13 d’octubre del 2015

Resum del mes de setembre de 2015

El setembre ha estat un mes en el que clarament s'han consolidat els canvis. S'ha acabat del tot el període reproductor i desprès del degoteig de primeres arribades d'ocells en pas postnupcial i hivernants a l'estany durant el mes precedent l'entrada d'ocells no reproductors comença a ser molt més evident. Així, s'ha passat de les 5 espècies d'ànecs del mes d'agost a les 9 del mes de setembre, i els efectius totals s'han multiplicat per més de 4, amb xifres ja significatives de cullerot a finals de mes (142 exemplars el dia 30), en línia amb els anys anteriors. El collverd també incrementa de forma sensible els seus efectius, fins els 270 ocells, tot i que els seus nombres queden molt lluny dels 1.800 collverds del setembre de 2011 o 780 dels anys 2012 i 2013 i fins i tot inferior dels 500 ocells del setembre de 2014. Entre les noticies positives esmentar la fotja vulgar, en la que, tot i que els seus nombres no siguin per tirar coets, els 80 exemplars del setembre d'enguany són la xifra més alta assolida a la tardor des de fa molts anys. L'esplugabous i la resta d'ardeids mostren nombres semblants als anys anteriors en aquest període, quan no és rar que, coincidint amb el pas de tardor, sovint s'assoleixen els màxims anuals. Altres espècies que ja comencen a arribar també són els corbs marins grossos, que formen l'espectacular joca amb esplugabous i gralles (Corvus monedula). Una rapinyaire present tot l'any però que a la tardor-hivern incrementa de forma notable els seus efectius és l'arpella, en la que els 43 ocells del setembre ja són una xifra prou destacable.

En el cas de les gavines el pas del 2014 sembla que ha estat una mica menor que el dels anys previs, i fins i tot podria ser que s'hagi acabat abans. En efecte, els anys anteriors el mínim sembla es donava al mes d'octubre, i enguany -tot i que potser poden faltar algunes dades- el mínim ja es podria haver assolit al mes de setembre. El gavià argentat manté també nombres baixos al setembre, com li correspon a una espècie en la que el gruix dels ocells es desplacen a mudar a la costa Atlàntica. En el cas de les limícoles, la manca de sectors soms sense peixos fa que la seva presencia sigui realment minsa, tant pel que fa a espècies (només detectades 6 espècies el setembre, una més que a l'agost) com individus. Sí que s'ha detectat però un petit pas de fumarells, tant carablanc com negre, i una entrada d'una certa entitat de blauets.

Màxims del mes de setembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 09/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 3
Xarxet comú (Anas crecca) 30
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 270
Anec cuallarg (Anas acuta) 9
Ànec cullerot (Anas clypeata) 142
Ànec griset (Anas strepera) 4
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 5
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 36
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 30
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 31
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1500
Martinet blanc (Egretta garzetta) 10
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 22
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 15
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 43
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja vulgar (Fulica atra) 80
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 7
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 4
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 350
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 38
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 4
Fumarell negre (Chlidonias niger) 7
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Durant el setembre s'ha incrementat significativament el nombre d'ànecs cullerots a l'estany. Val a dir però que la major part dels mascles encara mostren plomatges total o parcialment eclipsats. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

L'ànec collverd també ha incrementat el nombre d'efectius a l'estany al setembre tot i que queda lluny dels registres dels anys anteriors. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Esplugabous i gralles formen al setembre una joca comuna en la que sovint cada una de les dues espècies depassen el miler d'exemplars. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

El fet que part dels arbres que eren utilitzats com a joca vagin caient emb el pas dels anys obliga a una part important dels esplugabous a utilitzar els rotlles de boba com a joca. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Els corbs marins grossos, amb una trentena d'ocells el setembre, comparteixen la joca amb esplugabous i gralles. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Entre les ardeides que, tot i mantenir xifres baixes, es fan més corrents al mes de setembre trobem també el martinet blanc. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Les 80 fotges detectades el setembre d'enguany són la xifra més alta de la tardor en molts anys. El gruix dels efectius es concentra al sector limitat als peixos de cal Aragonés, 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava ha mantingut xifres apreciables tot el 2015, amb un màxim de 10 ocells aquest setembre, observant-se ocasionalment diversos ocells junts, cosa no massa habitual. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

El cabusset, tot i que regular, continua amb nivells de població molt baixos desprès dels bons nombres dels primers anys de la recuperació. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell
 
Tot i que el setembre hauria de ser un mes bo per al pas de limícoles la realitat és que ha estat molt fluix. Els 7 becadells observats són el màxim d'entre totes les espècies. 20/09/2015. (c) Anna Varea Polo

Tot i ser més habituals al pas de primavera que al de tardor, al més de setembre s'ha observat fumarells amb una certa regularitat, com és el cas d'aquest fumarell negre. 20/09/2015. (c) Anna Varea Polo

La encara presència al setembre de nombrosos alevins de peixos, en aquest cas segurament de lucioperca (Sander lucioperca), ha permès que algunes espècies piscívores s'hagin detectat a l'estany en nombres potser superiors al que acostuma a ser habitual. 20/09/2015. (c) Anna Varea Polo

Entre les espècies que tot i ser bàsicament estivals la presencia de peixos ha permès restar de forma encar aprou abundosa al setembre trobem el cabussó emplomallat. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

El blauet és una altra de les espècies que s'ha vist en bon nombre aquest setembre. 30/09/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Al setembre es detecta un cert repunt en el nombre d'espiadimonis a l'estany, en part possiblement a la presencia d'exemplars en migració. A la foto un mascle d'Orthetrum cancellatum. 20/09/2015. (c) Anna Varea Polo