dilluns, 27 de gener del 2014

Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Gener de 2014

El dissabte dia 18 de gener es va realitzar el cens d'ocells aquàtics hivernants de 2014 a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Aquests censos, realitzats de forma força simultània al conjunt de Catalunya, s'emmarquen dins el projecte International Waterbrid Counts coordinat per Wetlands International, projecte en el que des de 1967 se censen les principals zones humides d’arreu d’Europa, Àsia i Nord d’Àfrica i que a Catalunya aquests darrera anys coordina el DARPAMN. Aquests seguiments permeten avaluar l’estat de conservació d’aquestes espècies i estudiar, a escala local, la capacitat d’acollida de cada una de les zones humides. Les dades del cens del 2014 es mostren bastant en la línia de l'any 2013 (figura 1), tot i que amb una forta reducció pel que fa a les gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) (figura 2) que han baixat els seus efectius des de prop de 5000 exemplars a només 1200, tot i que cap posar de manifest que les gavines no utilitzen l'estany més que com a joca. Si que s'ha incrementat però el nombre de gavians argentats (Larus michahellis), que no han parat de pujar des de la recuperació de l'estany, amb un record absolut de 700 ocells. Pel que fa als ànecs la gran majoria de les espècies han presentat nombres lleugerament inferiors als de l'any anterior, a excepció de l'ànec cullerot que continua mantenint la tendència constant a l'increment, detectada els darrers hiverns, havent arribat el gener de 2014 als 687 ocells. També xifres sensiblement menors han estat les de l'esplugabous (Bubulus ibis), amb bona part dels ocells que es despalcen a un dormidor urbà a Mollerussa, i el corb marí gros (Phalacrocorax carbo) que mostra una tendència regressiva els darrers anys, segurament per manca de peixos de mida mitjana a l'estany.

Una mica menys dolenta que els darrers anys ha estat la hivernada de la fotja (Fulica atra) i el morell cap roig (Aythya ferina), amb 45 i 21 exemplars respectivament, tot i que en el cas de la fotja encara molt lluny dels primers anys. Més interessants són les dades de l'arpella que amb els seus 74 ocells, marca un record absolut d'ocells observats a l'estany d'Ivars i Vila-sana i l'agró blanc (Egretta alba), que amb els seus 17 ocells multiplica per 2,5 els dels anys anteriors. Esmentar que el 2014 no s'ha detectat però la hivernada de la grua (Grus grus) ni del becut (Numenius arquata) que si havien estat detectats l'any anterior.


Espècie 2014
Oca vulgar (Anser anser) 3
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 2
Ànec grisset (Anas strepera) 9
Xarxet comú (Anas crecca) 320
Ànec collverd (Anas plathyrynchos) 846
Xarrasclet (Anas querquedula)
Ànce cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 687
Morell de cap roig (Aythya ferina) 21
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Xibec (Netta rufina)
Aythya nyroca x Aythya ferina
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
Fotja (Fulica atra) 45
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla d'aigua (Gallinula clhoropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio)  8
Esplugabous (Bubulcus ibis)  126
Martinet blanc (Egretta garcetta)
Agró blanc (Egretta alba) 17
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 3
Grua (Grus grus)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 6
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 99
Xivita (Tringa ochropus) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 25
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becut (Numenius arquata)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 680
Daurada (Pluvialis apricaria)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 74
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 10
Gavià argentat (Larus michaellis) 700
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 1195


Figura 1: Evolució de la hivernada dels ànecs cabussons i fotges a l'estany d'Ivars i Vila-sana el període 2004-2014

 Figura 2: Evolució de la hivernada de gavians i gavines a l'estany d'Ivars i Vila-sana el període 2004-2014

dilluns, 20 de gener del 2014

Seguiment de l'avifauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Any 2013

Des d'abans que s'inicies la recuperació de l'estany d'Ivars i Vila-sana, EGRELL va iniciar un seguiment de la fauna de l'antiga cubeta per poder-ne valorar el procés de restauració. En el següent enllaç us podeu descarregar l'informe del 2013 (realitzat amb la col·laboració del Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana i de la Fundació Catalunya-la Pedrera) del seguiment que s'ha vingut realitzant de manera ininterrompuda des de 2004.


Resum del mes de desembre

 Els registres del mes de desembre, una vegada plenament immersos al període hivernal, han estat força semblants als del mes anterior. Com a únics elements destacables esmentar la clara reducció del nombre d'esplugabous (Bubulcus ibis) que utilitzen la joca de l'estany, que han passat dels 1000-1300 del període setembre-novembre als només 200 del mes de desembre. Les fotjes (Fulica atra) una vegada superada una petita entrada tardoral han tornat als registres previs, amb un màxim de 38 exemplars, aproximadament la meitat dels mesos precedents. Entre les limícoles s'ha deixat de veure espècies bàsicament migrants, ja molt rares al mes d'octubre, i no han restat més que uns pocs becadells (Gallinago gallinago) amb algun becadell sord (Lymnocryptes minimus) i alguna xivita (Tringa ochropus). Entre les espècies més abundants esmentar la consolidació de la hivernada de l'ànec cullerot (Anas clypeata), que es manté en màxims històrics per sobre els 600 ocells, i nombre alts de gavià argentat (Larus michahellis) i gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus), amb 510 i 2135 ocells respectivament. Algunes altres dades destacables són el fet que les parelles de cigonyes (Ciconia ciconia) que crien a l'estany ja tornen a regentar els nius, als que acudeixen a dormir (no fos cas que alguna parella forastera els els volgués prendre) i que el nombre de conills (Oryctolagus cuniculus) a tot l'entorn de l'estany es continua mantenint prou alt, sense símptomes que les diferents epidèmies hagin fet una neteja total.

Màxims del mes de desember a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie12/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)3
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)5
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)19
Xarxet comú (Anas crecca)172
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos)790
Anec cuallarg (Anas acuta)4
Ànec cullerot (Anas clypeata)600
Ànec griset (Anas strepera)18
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell cap-roig (Aythya ferina)12
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)149
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)200
Martinet blanc (Egretta garzetta)1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)4
Bernat pescaire (Ardea cinerea)18
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia)70
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus)39
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus)5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)40
Polla blava (Porphyrio porphyrio)6
Fotja vulgar (Fulica atra)38
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)12
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)600
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)2
Becadell comú (Gallinago gallinago)23
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)1
Gavina vulgar (Larus ridibundus)2135
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)20
Gavià argentat (Larus michahellis)510
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)2
Mallerenga de bigoti (Panurus biarmicus)


Durant el desembre encara s'ha continuat observant fins a 5 ànecs blancs a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 04/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Els ànecs cullerots han esdevingut una de les espècies més destacables a l'hivern de l'estany d'Ivars i Vila-sana, observant-se sovint grups compactes alimentant-se durant el dia. 05/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i haver reduït el nombre d'efectius respecte anys anteriors, el collver continua essent però encara l'espècie més abundant a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 12/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell

 
Tot i el fred i la boira les parelles de cigonya que crien a l'estany ja han tornat a ocupar els nius. 12/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de corb marins del desembre de 2013 es manté en nivells dels mesos previs tot i que es sensiblement menor al dels anys precedents. 12/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de polles d'aigua s'ha mantingut força alt durant el mes de desembre, essent corrent observar-les menjant a les vores del camí. 04/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i que ja no es detecten llurigons, el nombre de conills que s'observa entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana continua essent prou destacable. 04/12/2013. (c) Joan Estrada Bonell