dilluns, 14 de juny del 2021

El territ gros. Nova espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Com a conseqüència del buidat parcial realitzat a l’estany d’Ivars i Vila-sana la tardor hivern de 2020-21 s’han generat amplis sectors amb aigües somes i platges que han estat molt utilitzades per les limícoles. En efecte, entre el gener i el maig de 2021 s’ha observat a l’estany d’Ivars i Vila-sana fins 38 espècies diferents de limícoles, xifra espectacular molt poques vegades registrada a l’estany, suposant que mai s’hagi arribat a aquest nombre. En aquest context, entre el 15 i el 28 de maig es va observar a l’estany una espècie fins ara mai detectada en aquest espai, en concret el territ gros (Calidris canutus). Així, entre el 15 i el 28 de maig es van observar fins a 2 exemplars d’aquesta espècie.

El territ gros cria a l’àrtic i hiverna a les zones intermareals de la costa Atlàntica d’Europa i Àfrica, essent força rar a la Mediterrània, on només es detecta amb una certa regularitat al delta de l’Ebre. En pas és molt més escàs a l’interior que al litoral. 

Amb el territ gros s’arriba a les 261 espècies observades a la cubeta de l’estany des que el 2005 es va iniciar la seva recuperació, de les quals 122 les podem considerar lligades a les zones humides.

Parell de territs grossos a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 28/5/2021. (c) Enric Morera.

Resum del mes de maig de 2021

Durant el maig s’ha ralentitzat la pujada del nivell de l’aigua per evitar que aquesta pogués afectar als nius de les espècies que estiguin criant. Aquest fet, ha permès que continuïn existint algunes platges i zones d’aigües somes, utilitzables per limícoles i algunes altres espècies pròpies d’aquests medis. De totes maneres, s’ha continuat forçant la renovació de l’aigua, amb una entrada i sortida constant, per intentar treure el màxim de nutrients i reduir el grau d’eutròfia.

Seguint la tònica dels dos mesos previs, aquesta heterogeneïtat de medis existent durant el mes de maig ha permès que es continuessin assolint xifres molt altes d’espècies aquàtiques, amb fins 64 espècies. Entre els diferents grups, destaquen per sobre de tots les limícoles, amb  26 espècies, la xifra més alta detectada en molts anys. L’existència de les platges i zones somes ha permès que moltes espècies de limícoles que sobrevolen l’estany durant la migració de primavera, de viatge cap a l’extrem nord del continent, enguany hagin trobat sectors favorables per a aturar-se a descansar. El nombre absolut d’exemplars ha estat una mica inferior als mesos precedents. Malgrat tot, però, el mínim de 213 exemplars observats encara han estat destacable. Entre les limícoles més abundants trobem els camallarges, encara amb fins una seixantena d’exemplars a primers de mes, que poc a poc es va anar reduït però que ha mantingut més d’una desena de parelles reproductores. Ara faltarà veure si son capaces d’esquerar polls o si les excessives molèsties dels gavians o l’entrada d’algun predador ho evita. Xifres importants són també els 35 corriols grossos comptats en un sol dia, però també les 30 gambes roges o els 11 territs becllarg. Entre les espècies més rellevants trobem el territ gros, de la que els 2 exs observats el mes de maig a l’estany esdevenen les primeres observacions realitzades en aquest espai. Altres espècies interessants, per ser escasses a l’estany, són la perdiu de mar, amb 2 exemplars observats a l’abril que van restar encara alguns dies al mes de maig, però també els fins a 4 becs d’alena, el corriol camanegre, els 3 territs de Temminck, el tètol cuabarrat, i el remena-rocs, espècies la majoria de les quals acostumen a ser molt més litorals, i per tant molt escasses a l’interior.

En el cas dels ànecs el seu nombre s’ha reduït sensiblement, doncs han desaparegut per complet les espècies estrictament hivernants i algunes de les reproductores s’han dispersat per criar en petites basses de les rodalies, algunes de les quals presenten un bon nombre de macròfits. A diferència dels darrers anys, però, hi ha indicis de que podrien estar criant a l’estany espècies com el xibec, el morell cap-roig als que se sumaria la presència també d’ànec blanc, ànec cullerot i d’ànec griset, aquests de reproducció més dubtosa. Encara alguns xarrasclets migrants i continua a l’estany l’ànec mandarí que s’observa des del mes de març. Continua la solitària oca de l’estany.

Com el mes d’abril, els cabussons emplomallats es troben en nombre prou elevat, tot i que una mica menor que el mes anterior. Podria ser que el buidat parcial de l’hivern, que va facilitar la pesca dels peixos a molts predadors, hagi reduït el nombre de preses potencial. Vistos també fins a 8 cabussets i encara un cabussó collnegre en plomatge nupcial. Encara també algun corb marí gros despistat.

En el cas dels ardeids, els bernats pescaires, un cop bona part de les parelles han acabat la cria, comencen a anar una mica de baixa, observant-se però tant adults com joves de l’any. L’agró roig és el que ara està en ple període reproductor, amb l’observació de fins 12 exemplars.  Com a coses destacables, esmentar que ja s’ha començat a formar una petita joca d’esplugabous, amb fins 103 ocells, en la  que es barregen adults amb els primers joves de l’any, tots ocells forans doncs no ha criat a l’estany. Encara un agró blanc, en aquest cas en plomatge no reproductor. També fins a 7 martinets de nit, 8 martinets blancs i un exemplar del més escàs martinet ros. Al marge de les parelles reproductores de cigonya, totes amb polls ja crescuts, durant el mes de maig s’ha continuat observant un bon nombre d’exemplars estiuejants no reproductors als que cal sumar una cigonya negra, en el que sembla ser un molt bon any per aquesta espècie. També un capó reial i un mínim de 3 espàtules.

Polles blaves, polles d’aigua i fotges mantenen xifres semblants als dels mesos previs, relativament altes per l’observat els darrers anys, entre les que destaca les 21 fotges. A aquestes espècies s’hi suma el sempre el més escàs rascló.

En el cas de les gavines, la gavina riallera progressivament ha anat reduint el nombre d’exemplars, amb un mínim de encara 100 ocells a primers de maig, sense arribar finalment a criar però. Per contra, els gavians han continuat incrementat el nombre d’ocells a la joca, amb fins 950 ocells, tant adults reproductors com un gran nombre d’ocells immadurs estiuejants. A les illes s’observen alguns polls que no volaran però fins el mes de juny. És possible que l’elevat nombre de gavians tingui algun paper en la final no reproducció de les gavines rialleres. Encara alguns gavians foscos i un gavià argentat europeu. Al maig s’ha observat un pas important fumarells i afins, amb un mínim de 16 fumarells carablancs, 43 fumarells negres, un fumarell alablanc i fins a 3 currocs.

Nombres baixos d’arpelles, doncs només s’observa de tant en tant algun dels ocells reproductors que van o venen de l’estany des de les zones de caça dels conreus de les rodalies.

Entre els ocells més petits i els moixons observats un bon nombre de boscarles de canyar i balquers tots en ple període reproductor. Detectat un blauet que podria tractar-se d’un ocell d’algun sector proper, doncs no hi ha indicis que crii a l’estany. No detectat cap dels passeriformes estrella que ocasionalment poden criar a l’estany com el boscaler, la boscarla mostatxuda, o mallerenga de bigotis.

Com el mes anterior encara pas important d’alguns moixons no estrictament aquàtics, alguns escassos com el mosquiter xiulaire, que aprofiten el bosquet de cal Aragonés per aturar-se a agafar forces.

Com a observació destacable del mes de maig esmentar una llúdriga vista el dia 29 nedant a l’estany que era atacada per un grup de gavians. Es desconeix l’impacte que poden tenir els gavians sobre aquesta espècie.

Com el mes anterior, s’han tornat a detectar tortugues d’aigua prenent el sol. La llunyania a la que s’han observat però no ha permès però identificar l’espècie. Entre altres grups de vertebrats durant el maig s’ha detectat desenes de carpes (Cyprinus carpio) de gran mida remenat el sediment per fer la posta,conseqüentment incrementant la terbolesa de l’aigua i dificultant larecuperació de l’estany.

Màxims, per espècie, detectats el mes de maig de 2021 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 05/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 5

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata) 1

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 250

Anec cuallarg (Anas acuta)

Ànec cullerot (Anas clypeata) 6

Ànec griset (Anas strepera) 2

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula) 3

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 22

Morell cap-roig (Aythya ferina) 5

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula)

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 56

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 4

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7

Martinet ros (Ardeola ralloides) 1

Esplugabous (Bubulcus ibis) 103

Martinet blanc (Egretta garzetta) 8

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 1

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12

Agró roig (Ardea purpurea) 12

Cigonya negra (Ciconia nigra) 1

Cigonya (Ciconia ciconia) 90

Capó reial (Plegadis falcinellus) 1

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia) 3

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 8

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 21

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 23

Fotja (Fulica atra) 21

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 60

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 4

Perdiu de mar (Glareola pratincola) 2

Corriol petit (Charadrius dubius) 6

Corriol gros (Charadrius hiaticula) 35

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) 1

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola) 1

Fredeluga (Vanellus vanellus) 12

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus) 2

Territ de tres dits (Calidris alba) 6

Territ menut (Calidris minuta) 5

Territ de Temminck (Calidris temminckii) 3

Territ becllarg (Calidris ferruginea) 11

Territ variant (Calidris alpina) 7

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax) 3

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 1

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) 1

Pòlit (Numenius phaeopus) 1

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 4

Gamba roja (Tringa totanus) 30

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola) 4

Xivitona (Actitis hypoleucos) 10

Remena-rocs (Arenaria interpres) 1

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 10

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 100

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 10

Gavià argentat europeu (Larus argentatus) 1

Gavià (Larus michahellis) 950

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica) 3

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 16

Fumarell negre (Chlidonias niger) 43

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 1

Blauet (Alcedo atthis) 1

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 30

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 16

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Malgrat el nombre de llocades d'ànec collverd sembla inferior a la dels primers anys de la recuperació de l'estany no és infreqüent observar regularment alguna femella amb els polls. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Femella de collverd vigilant com mengen un grup de polls de pocs dies d'edat. 23/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Mascle solitari de morell cap-roig descansant. El fet que durant un temps s'observés de forma regular una parella fa pensar que en aquest moment la femella estigués covant. 28/5/2021. (c) Enric Morera.

Mascle de xarxet. Aquesta és una espècie que només es veu en migració a l'estany, bàsicament al pas de primavera. 10/5/2021. (c) Enric Morera.

Adult de bernat pescaire en vol. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Molts adults de bernat pescaire tenen el plomatge molt desgastat un cop acabada la temporada de cria. 27/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Durant el maig és regular veure els agrons roigs que van i venen de l'estany cap a pantanets i basses on van a pescar. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Durant el maig, és quasi més freqüent a l'estany veure agrons rojos, que estan en ple període de cria, que no pas bernats pescaires ja que es comencen a dispersar. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Malgrat cada any s'observa la presència de martinets de nit adults a l'estany encara mai s'ha pogut constatar la seva reproducció. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

A finals de maig s'ha començar a consolidar una petita joca d'esplugabous a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 23/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Adult d'esplugabous (dalt esqeurra) compartint posador amb un jove de l'any (baix dreta) i un adult de martinet blanc (dalt dreta). 23/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

La gran majoria dels nius de cigonya ja tenen polls de gran mida, que encara són vigilats però per algun adult. 28/5/2021. (c) Enric Morera.

Durant diversos dies del mes de maig s'han arribat a observar fins 3 becplaners. 10/05/2021. (c) Ebric Morera. 

Bona part dels cabussons emplomallats que s'observen durant el mes de maig a l'estany ja estan aparellats. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Cabusset amb plomatge nupcial, molt menys espectacular però que el del seu parent el cabussó emplomallat. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Druant el mes de maig s'han mantingut les xifres altes de polla blava registrades els mesos previs, amb més d'una vintena d'exemplars. 28/5/2021. (c) Enric Morera.

La polla d'aigua és una espècie que tampoc sembla haver-se vist perjudicada per el buidat parcial, i de fet les seves xifres s'han mantingut tota la primavera a la banda alta de l'observat els darrers anys. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

La presència de zones somes i platges ha permès que un bon nombre de limícoles migrants trobessin a l'estany un indret on parar-se a descansar. En aquest cas bàsicament gambes roges, amb un bec planer en primer terme a la dreta. 23/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Grup de camallargues als nius. Necessiten sectors oberts o amb aigües somes per a poder criar.23/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Grup de gavines rialleres format per ocells immadurs i algun adult. Tot i que es van observar alguns indicis que podien indicar l'intent de reproducció al final aquesta no s'ha produït. 23/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Els gavians ja tenen polls força crescuts, com els d'aquesta parella. 10/5/2021. (c) Enric Morera.

Adult de gavià en vol. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Curroc adult (a l'esquerra) descansant entre un grup de gavines rialleres. 27/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Mascle d'arpella. La gran majoria d'arpelles que es veuen durant el mes de maig sovint son mascles que van i venen des de l'estany cap a les zones de caça dels conreus de les rodalies. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

la gran abundància de conills a la zona fa que hi siguin molt abundants tot tipus de rapinyaires. En aquest cas un aligot (Buteo buteo). 12/5/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Els balquers (a la foto) i les boscarles de canyar són els moixons per excel·lència del canyissar. 12/5/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle de balquer cantant. 12/5/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Com a espècies que viuen al canyissar, el balquer i la boscarla de canyar construeixen el niu lligat entre les canyes. A la foto niu de boscarla de canyar. 12/5/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'estany és un punt d'aigua important al que els dies de calor van a abeurar un bon nombre d'ocells, com en aquest cas un tudó (Columba palumbus). 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Tortugues prenent el sol en platges generades per la baixada de nivell. La distància és massa per a poder identificar-les totes correctament però sembla que hi ha un mínim d'una tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta), espècie exòtica invasora que deu haver estat alliberada per algú a l'estany. És crucial no alliberar a l'estany mai cap espècie doncs poden comportar un daltabaix ecològic com ha passat amb el cas de les carpes. 27/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Carpes (Cyprinus carpio) removent el sediment per a realitzar la posta. Aquest fet comporta que part d'aquest sediment es quedi en suspensió impedint l'entrada de la llum al fons i comprometent l'efecte del buidat parcial del passat hivern. 03/05/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

La primavera comporta que s'activin i es comencin a observar a l'estany un bon nombre d'invertebrats, com en aquest cas un parot cuanegre (Orthetrum cancellatum). 28/5/2021. (c) Enric Morera. 

La migradora dels cards (Vanessa cardui), com el seu nom indica, és una papallona migradora que a finals d'hivern cria al nord d'Àfrica i sud de la península i que arriba de forma important a l'abril maig a les nostres contrades. Aquí on criaran i la nova generació sorgida migrarà més al nord, cap al centre i nord d'Europa, on aquesta es reproduirà. 12/5/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.