dimarts, 25 de setembre del 2012

Dia mundial dels ocells 2012 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El cap de setmana del 6 i 7 d'octubre se celebra el dia mundial dels ocells a l'estany d'Ivars i Vila-sana. El dissabte 6 a partir de les 5 de la tarda es realitzarà observació i guiatge d'ocells des del mirador de Vallmajor i a partir de les 7 es realitzarà el cens de la joca d'esplugabous des de l'aguait del costat de Vila-sana. El diumenge dia 6, de 9 a 12 del matí, es farà una jornada de portes obertes d'anellament al sector del canyissar de depuració, al costat d'Ivars d'Urgell.


dilluns, 10 de setembre del 2012

Resum del mes d'agost

A l'agost ja s'ha acabat la temporada de cria pràcticament per a totes les espècies. Ja només s'observen els darrers polls de cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) acompanyats dels adults. De totes maneres els cabussons també, a mesura que avança el mes, va reduint també paulativament el nombre d'individus, que es dirigeixen cap a altres localitats a passar l'hivern.

Com a contrapartida, durant el mes d'agost s'ha començat a detectar una entrada d'ànecs forasters, evidenciada tant pel que fa al nombre d'algunes espècies escasses a l'estany, com és el cas de l'ànec cullerot (Anas clypeata), del qual el 19 d'agost ja se'n van contar 19 exemplars, com de l'arribada d'espècies no reproductores, com és el cas del xarxet comú (Anas crecca), amb els primer ocells observats a partir del 10 d'agost, o l'ànec blanc (Tadorna tadorna), del qual se'n van observar 4 exs. el 10 d'agost. Entre la resta d'espècies destacables continua el degoteig de limícoles, que tot i ser escasses, presenten un bon nombre d'espècies, tant algunes exclusivament migradores a l'estany, com és el cas del territ becllarg (Calidris ferruginea) o la valona (Tringa glareola), com d'algunes que ja restaran durant tot el període de tardor hivern, com és el cas del becadell (Gallinago gallinago). Dins d'aquest grup esmentar l'observació el  27 d'agost de 2 tètols cuabarrats (Limosa lapponica), que constitueixen el primer registre documentat d'aquesta espècie a l'estany. Entre els passeriformes també es detecta un pas important d'ocells que han niat al nord i centre d'Europa i que a l'agost comencen a dirigir-se cap a la conca mediterrània i el continent africà a passar l'hivern. Bons exemples dels que passen de viatge cap al sud són la boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), la cuereta groga (Motacilla flava), o el mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), mentre que en els cassos de la cotxa blava (Luscinia svecica) poden restar alguns ocells tot l'hivern a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Les dades dels primers ocells en pas de tardor per l'estany o de les primeres arribades dels que restaran a l'estany a l'hivern les podeu trobar al requadre especial de primeres arribades.

Pel que fa a les gavines, la vulgar (Larus ridibundus) continua tot el mes amb nombres alts, mentre que els gavians argentat (Larus michahellis) i fosc (Larus fuscus) estan sota mínims. Els que poc a poc a poc van remuntant el nombre són els esplugabous (Bubulcus ibis), que a finals de més ja es devien acostar al miler d'ocells, tot i no disposar de cap cens específic, i ja s'ha detectat els primers corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) que els acompanyaran al capvespre a la joca.

Finalment destacar també l'observació el 19 d'agost un híbrid entre martinet blanc (Egretta garcetta) i martinet dels esculls (Egretta gularis).


Màxims del mes d'agost

espècie 08/2012
Cigne mut (Cygnus olor)
Ànec mut (Cairina moschata)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 4
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 7
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 250
Ànec cullerot (Anas clypeata) 19
Ànec griset (Anas strepera)
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec domèstic
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell cap-roig (Aythya ferina) 7
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Morell xocolater (Aythya nyroca) 2
Aythya nyroca X Aythya ferina
Èider (Somateria mollissima)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 125
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 8
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 11
Martinet ros (Ardeola ralloides) 2
Esplugabous (Bubulcus ibis) 250
Martinet blanc (Egretta garzetta) 6
Egretta garcetta X Egretta gularis 1
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 10
Agró roig (Ardea purpurea) 3
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 100
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 11
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 10+
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4
Fotja vulgar (Fulica atra) 5
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 7
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 25
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 1
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 4
Becadell gros (Gallinago media)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 7
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) 2
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Gamba verda (Tringa nebularia) 7
Siseta (Tringa stagnatilis)
Xivita (Tringa ochropus) 6
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 14
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 4620
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat (Larus michahellis) 12
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 2
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) 31
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2+