dimarts, 7 d’agost del 2018

Resum del mes de juliol de 2018

El juliol és un mes de característiques semblants a l'anterior, amb un nombre reduït d'espècies. Com en aquest, la majoria dels ocells encara es troben en els darrers episodis de cria (s'observen joves d'un bon nombre d'espècies) o recuperant-se desprès de l'important esforç que suposa aquesta. Així veiem que el nombre d'espècies aquàtiques detectades aques període a l'estany d'Ivars i Vila-sana és d'una magnitud semblant a la del mes de juny (32 espècies enfront les 29 del mes anterior, molt lluny de les 47-55 del març-maig d'enguany).

Val a dir però que fins i tot el gruix de les espècies observades es presenten en nombres baixos. Les només 5 fotges, 11 polles d'aigua o 149 collverds, espècies que haurien de ser molt abundants, evidencien la manca de recursos actuals de l'estany, necessitat d'un rejuveniment desprès de ja massa anys amb els nivells invariables a la cota màxima i la manca de macròfits. Només surt una mica de la tònica el cabussó emplomallat, que sembla ha sabut aprofitar l'aparició aquests darrers anys del rutil (Rutilus rutilus) a l'estany.

Al marge dels escassos efectius reproductors, si que es detecten ja alguns indicis de moviments dispersius o fins i tot de moviments migratoris, alguns menors però altres ja d'importància. Així veiem que em passat dels 400 gavians observats el mes de juny a l'estany als 1.780 d'aquest mes de juliol, coincidint amb el moment que un nombre important dels gavians argentats que han criat a la mediterrània migren cap al Golf de Biscaia a mudar. Un cas semblant es dóna amb les gavines rialleres que han passat de les 130 a les 1.100. En aquest cas sembla clar que ja es deu haver iniciat una entrada important de gavines que han criat al centre i est d'Europa, com s'ha pogut comprovar altres anys en dates semblants. Cassos semblant són els de l'esplugabous i els de la gralla (Corvus monedula) que ja han començat a formar les grans joques a l'estany. L'observació d'un parell de mallerengues de bigotis, espècie que porta alguns anys sense criar a l'estany, de ben segur cal atribuir-lo també a la dispersió d'ocells nascuts en zones properes, com pot ser l'embassament d'Utxesa.

Val a dir però que segurament el nombre d'espècies dispersisves seria major de no ser pels alts nivells d'inundació, que impedeix la presència de limicoles a l'estany. Un clar exemple en son els migrats només dos cames llargues observats aquest mes a l'estany.


Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el juliol de 2018
espècie 07/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata) 1
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 149
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 1
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 7
Morell de cap roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 107
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 2
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 3
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 2
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 325
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 7
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 20
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 7
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 11
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 5
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 2
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1100
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 1780
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 5
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 5
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Cotxa blava (Luscinia svecica)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2

 
Al juliol s'han vist fins a 3 ànecs blancs a l'estany com aquest jove. 12/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els mascles d'ànec collverd que s'observen al juliol a l'estany estan ecliptsats durant el procès de muda i llavors no mostren el distintiu cap i coll verds. Els podem però continuar indentificant pel bec de color groc, castany a les femelles. 12/07/2018 (c) Roger Guillem

Com en el cas dels collverds, els mascles de xibec al juliol també estan eclipsats i el seu plomatge recorda el de la femella. En aquest cas els podem identificar perquè conserven el bec de color vermell. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Els martinets blancs s'han observat regularment durant el juliol a l'estany, amb un màxim de 5 exemplars. 12/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Tot i que ja fa dies que els polls de bernat pescaire nascuts a l'estany haurien d'haver volat no s'ha notat un increment dels efectius, cosa que fa pensar en que es poden haver dispersat fora d'aquest espai. 12/07/2018. Roger Guillem

Al juliol ja es veuen volar alguns dels agrons joves nascuts enguany a l'estany. 19/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Tot i la presència continua d'adults de martinet de nit a l'estany durant tot le període reproductor continuem sense comprovar-ne la seva reproducció. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Com en el cas de moltes altres espècies. Al mes de juliol es freqüent veure els joves recent envolats a l'estany. Aquest és el cas d'quests joves de cigonya. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Entre les espècies que encara continuen en ple període reproductor trobem el cabussó emplomallat amb nombroses parelles amb polls petits o mitjans. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

L'observació de joves de polla d'aigua evidencia també la reproducció exitosa d'aquesta espècie. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

La polla blava es continua observant amb facilitat al costat de cal Aragonès, on més abunda la boba, principal aliment d'aquesta espècie. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

 
Entre les espècies que han envolat polls al juliol trobem l'arpella. En aquest cas és fàcil observar els ocells recent sortits del niu amb el seu plomatge nou de trinca realitzar els pruimer vols per sobre els canyissars i bobars. 12/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

L'observació d'ocells amb becada, com és el cas d'aquest balquer que transporta al bec un concèfal gros (Ruspolia nitidula), és un clar simptoma de tenir polls al niu i per tant de reproducció. 12/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

L'estiu és un dels millor períodes per observar les sargantanes prenent el sol com aquesta sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis). 12/07/2018. Anna Varea & Joan Rodríguez

Mascle de Patge de copa (Enallagama cyathigerum). Aquest és un espiadimonis poc detectat a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 25/07/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Entre les llagostes presents a l'estany, el llagost de Barbaria (Calliptamus barbarus) és un dels que pot assolir major mida. 25/07/2018. Anna Varea & Joan Rodríguez