dimarts, 19 de gener del 2016

Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Gener de 2016

El dissabte dia 16 de gener es va realitzar a l'estany d'Ivars i Vila-sana el cens d'ocells aquàtics hivernants que anualment es du a terme de forma simultània a la major part d'Europa. A falta de poder analitzar els resultats del conjunt de la Plana de Lleida i contextualitzar-los amb la resta, l'hivern de 2015-2016 ha tornat a ser especialment fluix pel que fa als ocells aquàtics hivernants a l'estany, amb uns nivells comparables als del gener de 2015 i xifres clarament per sota dels valors mitjans assolits des de la recuperació de l'estany. Es possible que les altes temperatures registrades fins ara hagin retingut part dels ocells al centre i nord d'Europa. Així ànecs estrictament hivernals com el xarxet i el cullerot han presentat nombre menors fins i tot que el 2015. L'únic que ha pujat una mica respecte el 2015, tot i que molt lluny d'assolir xifres normals, ha estat el collverd. De la resta d'ànecs esmentar la no detecció d'espècies com el griset o el xiulador i només un ànec blanc i una dotzena de morells de cap roig. Cabussons i cabussets també han mostrat nombres molt baixos, tot i que enguany cal destacar la presència d'un cabussó collnegre. Els 28 exemplars de fotja també estan a anys lluny del potencial de l'estany per aquesta espècie. En aquest cas però és coneix be la raó de la seva absència, que no és altra que la manca de macròfits ("senill") provocada per la introducció de les carpes.

L'efecte climàtic podria estar també darrere el baixíssim nombre de fredelugues o "cogullades marines" detectades enguany a l'estany, que com el seu nom indica s'associen amb el fred. Val a dir, per contra, que dins la seva raresa, ha estat un cens en el que s'ha observat uns quants becadells i fins i tot un parell de becadells sords, espècie a la que se suma l'observació d'una gamba verda, ocell que tot i regular a l'estany durant els passos migratoris no s'havia detectat encara en cap cens de gener.

Les 79 arpelles vulgars i els 121 corbs marins grossos, o fins i tot els 12 agrons blancs, entrarien dins les xifres normals dels darrers anys. Un cas curiós és el dels esplugabous, que tant l'hivern anterior com el present han canviat la joca de l'estany per una joca urbana a Mollerussa.

Finalment, pel que fa a la joca de les gavines, amb variacions, s'han mantingut en uns nivells semblants als del 2015. Així, mentre que la gavina vulgar ha incrementat la joca fins els 1730 ocells (pràcticament el doble que el gener de 2015), el gavià argentat l'ha reduït a una mica menys de la meitat de l'any anterior. Són destacables també els gavians foscos i, sobretot, les dues gavines cendroses, amb molt pocs exemplars detectats al cens de gener.


Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana 2016

Espècie 16/01/2016
Oca vulgar (Anser anser) 0
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mandarí (Aix galericulata) 0
Ànec xiulador (Anas penelope) 0
Ànec grisset (Anas strepera) 0
Xarxet comú (Anas crecca) 150
Ànec collverd (Anas plathyrynchos) 385
Xarrasclet (Anas querquedula) 0
Ànce cuallarg (Anas acuta) 0
Ànec cullerot (Anas clypeata) 439
Morell de cap roig (Aythya ferina) 12
Morell de plomall (Aythya fuligula) 0
Morell xocolater (Aythya nyroca) 0
Xibec (Netta rufina) 0
Aythya nyroca x Aythya ferina 0
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 1
Fotja (Fulica atra) 28
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla d'aigua (Gallinula clhoropus) 10
Polla blava (Porphyrio porphyrio)  2
Esplugabous (Bubulcus ibis)  0
Martinet blanc (Egretta garcetta) 1
Agró blanc (Egretta alba) 12
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Grua (Grus grus) 0
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 156
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 121
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos) 0
Becadell (Gallinago gallinago) 15
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 2
Becut (Numenius arquata) 0
Fredeluga (Vanellus vanellus) 31
Daurada (Pluvialis apricaria) 0
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 79
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) 0
Gavina menuda (Larus minutus) 0
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus) 10
Gavià argentat (Larus michaellis) 243
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 1730

Tot i la petita baixada que s'ha produït enguany, el cullerot ha continuat essent l'ànec més abundant a l'hivern a l'estany, amb un bon nombre d'ocells que entapissaven la làmina d'aigua. 16/01/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Collverds i xarxets, han estat les altres dues espècies d'ànecs destacades, observant-se grups mixtes que facilitaven la comparació d'ambdues espècies.  16/01/2016. (c) Joan Estrada Bonell

dilluns, 11 de gener del 2016

Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Gener de 2016

El proper dissabte 16 es realitza a l'estany d'Ivars i Vila-sana el cens d'ocells aquàtics hivernants d'aquest espai corresponent al gener de 2016. Aquests censos, realitzats de forma força simultània en el temps pel conjunt de Catalunya, s'emmarquen dins l'International Waterbrid Counts coordinat per Wetlands International, projecte en el que des de mitjans dels anys 60, durant el mes de gener, se censen les principals zones humides d’arreu d’Europa, Àsia i Nord d’Àfrica i que a Catalunya aquests darrera anys coordina el Departament d'Agricultura Ramaderia Pesca i Medi Natural. Aquests seguiments permeten avaluar l’estat de conservació d’aquestes espècies i estudiar, a escala local, la capacitat d’acollida de cada una de les zones humides. El cens a l'estany el coordinen conjuntament EGRELL i el Consorci de l'Estany. Al cartell adjunt hi trobaràs la informació per participar al cens.


dissabte, 2 de gener del 2016

Resum del mes de desembre de 2015

Desprès dels mesos d'octubre i novembre que semblava que l'estany s'animava una mica, amb una certa entrada d'ànecs, el mes de desembre s'ha aturat la cosa i fins i tot han minvat una mica els efectius presents. De ben segur que la climatologia que està fent, sense gaires fredorades que hagin gelat llacs i aiguamolls, afavoreix que molts dels ocells aquàtics s'hagin quedat al Centre i Nord d'Europa. Tot i detectar-se fins a 7 espècies d'ànecs diferents, numèricament només són destacables els 467 cullerots i en menor mesura els 3 morells de plomall, espècie que els darrers anys ha esdevingut força rara a Catalunya. Entre els cabussons esmentar que es consolida la tendència detectada l'any 2014 a que una part important dels cabussons emplomallats restin també a l'hivern a l'estany, quan el normal els primers anys és que marxessin a l'hivern. Una mica extemporània és també l'observació d'un martinet de nit, espècie estival que els darrers anys està incrementant de forma important el nombre d'exemplars que resten a Catalunya en el període desfavorable. De la resta d'ardeids esmentar que durant el desembre no s'ha tornat a formar la joca d'esplugabous, que es desplacen a dormir a la ciutat de Mollerussa. Si que es forma en canvi la joca dels agrons blancs, amb fins a 13 ocells aquest mes. Entre els grans camallargs el mes destacable és sens dubte, però, l'observació d'una parell de flamencs, la segona vegada que es veuen enguany desprès de l'ocell detectat el mes de juliol. 

La joca de les arpelles ja arriba als 61 ocells, xifra realment alta. En canvi, la fotja ha continuat reduint els seus efectius, fins arribar a uns migrats 21 ocells, lluny dels 80 que es van censar el setembre. Aquests baixos nombres posen de manifest la manca de "senill" per alimentar una de les espècies que havien estat més importants a l'antic estany i que estava cridada a tornar-ho a ser a l'actualitat de no haver estat per la introducció de les carpes que impedeixen la implantació de la vegetació submergida.

Molt poques limícoles també. Si que han arribat les primeres "cogullades marines" o fredelugues però el seu nombre està molt lluny dels milers d'ocells que es van detectar els primers hiverns. Tal com s'ha comentat anteriorment, la poca duresa de l'hivern actual de ben segur hi té a veure. De la resta d'espècies no s'ha detectat més que alguns exemplars aïllats, essent pràcticament només dignes de menció els dos becadells sords i els 28 becadells comuns. Entre les gavines bons nombres per a la gavina vulgar i sobretot pel gavià argentat, que per segon mes consecutiu supera els 1000 exemplars a la joca de l'estany. Si res no canvia, aquesta espècie antròpica va camí d'esdevenir l'ocell més abundant a l'estany tant al període reproductor com a l'hivern. Aquest cosa no seria massa bona noticia, en quant amb la seva agressivitat i la seva mida gran sovint impedeix la cria o fins i tot presencia d'altres espècies.

Encara una oreneta vulgar (Hirundo rustica) i una boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) l'1 de desembre, en una data en que els espècies estivals com aquestes ja fa temps que haurien d'haver marxat. Al marge dels ocells aquàtics, esmentar al desembre l'observació regular a l'estany de l'astor (Accipiter gentilis) i la detecció d'una àguila calçada (Aquila pennata). De ben segur els bons nombres de conills que hi ha a la zona afavoreixen la presencia d'aquests rapinyaires. Entre els ocells forestals continua observant-se a les arbredes de l'estany alguns reietons (Regulus regulus), que posen de manifest la bona evolució que té el bosc de ribera a la zona.

Màxims del mes de desembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 12/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 4
Xarxet comú (Anas crecca) 132
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 400
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 467
Ànec griset (Anas strepera) 9
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell de cap roig (Aythya ferina) 14
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 3
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 11
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 2
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 128
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 5
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 13
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 4
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber) 2
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 61
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 8
Polla pintada (Porzana porzana) 1
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 13
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4
Fotja vulgar (Fulica atra) 21
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 2
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 2
Becadell comú (Gallinago gallinago) 28
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 3
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1900
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 12
Gavià argentat de potes grogues (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 1020
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

La joca de les arpelles de l'estany ja ha assolit els 61 ocells el mes de desembre, exemplars que van entrant progressivament al canyissar ja des de primera hora de la tarda. 28/12/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

L'àguila calçada és una espècie bàsicament estival a Catalunya, amb uns pocs ocells que en ocasions es queden a l'hivern prop del litoral. A l'estany hi ha observacions esporàdiques tots aquests darrers hiverns. 28/12/2015. (c) Joan Estrada Bonell

L'agró blanc, de la mida d'un bernat pescaire, com ha passat els darrers hiverns, forma una petita joca a l'estany. 05/12/2015. (c) Joan Estrada Bonell

A diferència de l'esplugabous, el martinet blanc s'acostuma a observar en forma de pocs ocells, sovint solitaris, a l'estany. 05/12/2015. (c) Joan Estrada Bonell

El desembre ha deparat novament l'observació, per segona vegada el 2015, del flamenc a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 12/12/2015. (c) Pere Esteve Yuste

Polla blava i polla d'aigua alimentant-se al sector som del costat de ca l'Aragonès. 05/12/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i no ser mai gaire abundant si que el rascló es fa molt més evident a l'hivern, sortint amb freqüència a alimentar-se a llocs més oberts. 28/12/2015.  (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Tret de la fredeluga i en menor mesura el becadell (a la part inferior dreta de la foto) la resta de limícoles són força rares a l'hivern a l'estany. Entre les sorpreses d'aquest desembre esmentar l'observació d'un territ variant. 18/12/2015.  (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Alguns dies del mes de desembre, la joca de gavina vulgar de l'estany s'ha acostat als 2000 ocells. 15/12/2015. (c) Joan Estrada Bonell

La presencia del reietó i d'altres espècies forestals detectades per primera vegada enguany a l'estany evidencien que el bosc de ribera cada vegada s'ha anat desenvolupant més. 18/12/2015. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario