divendres, 10 de setembre de 2021

Resum del mes de juliol de 2021

Tot i la lenta pujada del nivell de l’aigua, al juliol aquesta ja ocupava pràcticament tota la superfície de la cubeta. En aquells sectors que l’aigua encara no arribava, però, l’elevada humitat del sol ha fet que s’hi comences a desenvolupar un important herbassar, però també que, segons els rotlles i la major o menor proximitat de l’aigua, hi hagués una important naixença de bova, tamarius o joncs, elements que aportaran més heterogeneïtat al conjunt de l’estany. Amb la fi de les platges també ha arribat la fi de les limícoles, per a les quals el juliol tampoc és un bon mes a l’estany, doncs la majoria es troben acabant de criar al nord d’Europa, i per tant el pas és encara molt escàs. Malgrat aquest fets, s’ha observat encara fins a 8 espècies de limícoles diferents, amb un mínim de 29 exemplars. Entre els mes destacats trobem encara 12 camallargues, però també 2 batallaires i alguns exemplars de diverses espècies del grup de les gambes. El baix nombre d’espècies de limícoles comporta que el global d’espècies aquàtiques detectat a l’estany al juliol sigui també contingut, amb 41 espècies.

Malgrat encara detectar-se alguns ànecs reproductors, cas d’una femella de xibec observada amb polls, tal com ja es començava a observar el mes de juny, es va consolidant una important agrupació postreproductora d’ànecs. En efecte, al juliol els ànecs collverd han arribat als 790 ocells i els xibecs als 28. També observat un ànec blanc, espècie que ha estat present tota la primavera, un cullerot i 3 morells cap-roig. Com a cosa destacada, esmentar que al marge de l’oca present des de fa anys a l’estany, durant el juliol, s’ha observat diferents dies una oca de galta blanca (Branta leucopsis), espècie que no havia estat fins ara mai detectada a l’estany. Aquesta oca nidifica a l’extrem nord del continent i a Catalunya és excepcional a l’hivern. El fet que l’observació sigui estival i que sigui una espècie que sovint s’ha introduït com animal ornamental en parcs d’alguns pobles fa que pensem que, amb tota seguretat, sigui un ocell escapat d’algun indret no massa llunyà, i que per tant el seu valor o interès sigui molt relatiu, per no dir nul.

Tal com ja es va observar al juny, el nombre de cabussons emplomallats detectats a l’estany al juliol ha estat relativament baix si ho comparem amb els estius anteriors. En efecte, els 33 exemplars del juny i els 32 d’aquest juliol queden molt lluny dels 110 i 108 respectius del 2020. Tal com s’esmentava al mes anterior, el buidat parcial sembla que ha comportat canvis importants, potser només temporals però, a l’ictiofauna de l’estany. Els 5 cabussets semblen pocs en base l’observat els mesos anteriors, amb 12 exemplars al juny. Semblaria que una disminució dels peixos podia afavorir la presencia d’altres organismes aquàtics que beneficiessin el cabusset, cosa que aquests nombre baix de cabussets no sembla confirmar.

Pel que fa als ardeids, excepte en el cas dels esplugabous que han incrementat una mica més la mida de la joca, fins arribar als 596 ocells, la resta d’espècies mostren nombres reduïts. Fins i tot el bernat pescaire i l’agró roig, les dues espècies que crien a l’estany, sembla que poc a poc es van dispersant fora d’aquest una vegada envolats els polls. Presència escassa de martinet menú, martinet de nit i martinet blanc. En aquest grup esmentar, com els mesos anteriors, l’observació d’un bec planer i un capó reial. Les cigonyes continuen amb xifres altes, amb 68 ocells, possiblement la gran majoria encara ocells locals. Entre les espècies dispersives que també ja s’han deixat observar al juliol a l’estany esmentar el cas del corb marí gros, ja amb un ocell, que enguany només hauria estat absent de l’estany durant el juny.

Polles d’aigua, amb 25 exemplars, i fotges, amb 20, mantenen xifres semblants a les dels mesos previs, relativament altes si les comparem amb les dels darrers anys. En el cas de la polla blava el seu nombre s’ha reduït sensiblement, fins als 12 exemplars. De ben segur que el nivell d’inundació més alt, que ja manté amplis sectors amb bova embassats, fa que els ocells restin molt més amagats.

En el cas de la gavines, ja s’ha observat una important entrada de gavines rialleres forasteres, amb un màxim que ja arriba als 1920 individus. L’observació de gavines amb anelles de lectura a distància que semblaven correspondre a França i Bèlgica confirmarien en aquest cas que el gruix dels ocells ja són transpirinencs que s’estan desplaçant cap a les zones d'hivernada. En el cas dels gavians encara molts exemplars a principis de mes, amb 2200 exemplars. El seu nombre però es redueix de forma substancial a finals de mes, quan el pas d’ocells de la Mediterrània cap al golf de Biscaia va de baixa. Amb els gavians, també 5 gavians foscos. Encara 5 fumarells carablanc, espècie que te el seu màxim a l’estany al pas de primavera.

Les arpelles, amb el final de la reproducció, han començat a formar una petita joca, que ja a acollit fins 19 ocells al juliol.

Entre els moixons i altres ocells de mida més petita, comentar que ja s’ha detectat l’arribada dels primers blauets, amb observacions diversos dies. Pas important de boscarla de canyar i balquer, que es detecta sobretot mercès les campanyes d’anellament, doncs al juliol les vocalitzacions son cada vegada més escasses i el cant ha deixat de sentir-se per complet. En aquest grup d’estacar l’observació de 2 boscarles mostatxudes i 3 mallerengues de bigotis, que han confirmat novament la reproducció d’ambdues espècies a l’estany desprès d’anys sense fer-ho.

Entre els elements a destacar d’altres grups faunístics cal esmentar l’observació d’una mostela (Mustela nivalis), espècie que s’ha fet molt rara a la Plana de Lleida i que a l’estany és un dels indrets on encara es va veient de tard en tard. Com a cosa negativa, resaltar l’observació de diverses tortugues d’aigua americanes (Trachemys scripta), tant de la subespècie nominal scripta, de galtes grogues, com de la subespècie elegans, de galtes vermelles. La no observació de cap tortuga de les dues espècies autòctones ens fa pensar que possiblement l’espècie invasora podria encara ser predominant a l’estany. És molt important continuar fent èmfasis en la necessitat de no alliberar cap espècie exòtica al medi natural, doncs poden tenir un impacte molt sever sobre les espècies autòctones.

Màxims per espècie detectats al mes de juliol a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 07/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis) 1

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 790

Anec cuallarg (Anas acuta)

Ànec cullerot (Anas clypeata) 1

Ànec griset (Anas strepera)

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 28

Morell cap-roig (Aythya ferina) 3

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula)

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 32

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 596

Martinet blanc (Egretta garzetta) 3

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba)

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12

Agró roig (Ardea purpurea) 5

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 68

Capó reial (Plegadis falcinellus) 1

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia) 1

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 19

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 25

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 12

Fotja (Fulica atra) 20

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 12

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 1

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax) 2

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago)

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus) 2

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 5

Valona (Tringa glareola) 1

Xivitona (Actitis hypoleucos) 5

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1920

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 5

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 2200

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 5

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 1

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 40

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 15

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 2

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 3

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Els mascles d'ànec collverd durant el juliol muden les plomes del cos. Llavors. per passar més desapercebuts, adquireixen un plomatge críptic semblant al de les femelles. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Al juliol ja es veuen volar els joves d'agró roig nascuts enguany. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Grup d'esplugabous volant al capvespre cap a la joca, que s'hja mantingut en nivells semblants al mes anterior. 13/7/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Adult de polla d'aigua (amagat entre la vegetació) amb un poll encara força petit. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

una vegada recuperats els nivells elevats d'inundació les polles blaves han retornat als sectors embassats amb bova. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Entre els pocs limícoles que es poden veure els mesos plenament estivals hi ha la xivitona, espècie a la qual pràcticament se solapa el pas de primavera amb el de tardor. 13/7/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Al juliol s'observa una concentració elevada de gavians a l'estany. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

L'arribada de gavines rialleres foranes és ja molt marcada al juliol. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre les gavines riallers que arriben a l'estany hi ha un bon nombre de joves de l'any, detectables per les taques brunenques del dors i sobre de les ales. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Fins i tot són regulars les gavines rialleres amb el plomatge encara dels polls quan surten del niu, tot i que de ben segur que no han nascut a la zona. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Els fumarells carablancs observats al juliol a l'estany semblen més ocells dispersius que no pas autèntics migrants. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

La boscarla de canyar és el més comú de tots els passeriformes de canyar a l'estany. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.


La presència de conills a tot l'entorn de l'estany fa que hi siguin prou abundants un bon nombre de rapinyaires com l'aligot (Buteo buteo) (a dalt) i l'astor (Accipiter genitlis) (a baix). 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Són nombroses les espècies que utilitzen l'estany els mesos estivals per banyar-se i abeurar, com en aquest cas aquest parell de tudons (Columba palumbus). 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Al juliol ja es començen a formar les primeres agrupacions de gralles (Corvus monedula), que esdevindran molt abundants tot l'hivern. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Tot i les campanyes de control encara es continua observant de forma regular tortugues d'aigua americanes. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell

dimecres, 14 de juliol de 2021

Bones noticies per part de la boscarla mostatxuda, el boscaler comú i la mallerenga de bigotis a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Desprès d'uns anys sense dades de cria a l'estany de la boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon), el boscaler comú (Locustella luscinioides) i la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus), i fins i tot amb un nombre de dades molt escadusser, aquesta primavera i començament d'estiu ens està portant molt bones noticies per aquestes espècies, amb la presència, i fins i tot amb evidències de cria, de totes tres. 

Així, en el cas de boscaler comú la detecció d'un mascle cantant entre finals de maig i mitjans de juny al canyissar de depuració ens fa pensar en la possible cria enguany de l'espècie.

Pel que fa a la boscarla mostatxuda, el 14 de juliol el Sergi Sales ha capturat una femella amb placa incubatriu i un jove de l'any durant la campanya d'anellament que du a terme al sector del canyissar de depuració. Tot i que no és pot tenir la certesa que el jove hagi nascut a l'estany, doncs aquesta espècie pot començar a criar molt d'hora i els joves nascuts en altres localitats ja es podrien haver començat a dispersar, la captura de la femella amb placa incubatriu (i que per tant està covant o ho ha estat en temps molt recents) si és un clar indici que l'espècie podria efectivament estar criant a l'estany.

Finalment, en el cas de la mallerenga de bigotis, durant la mateixa jornada d'anellament del dia 14 de juliol, el Sales ha capturat també un mascle adult i una femella amb placa incubatriu activa, en el que seria la segona vegada que es comprova la reproducció d'aquesta espècie a l'estany.

De ben segur la presència de les tres espècies té a veure amb el fet que aquesta primavera s'ha pogut mantenir permanentment inundat el canyissar de depuració cosa clau per a les tres espècies. El fet que el canyissar es mantigui inundat, sobretot si hi ha rotlles de canyissar vell, al marge d'una major protecció aporta una quantitat molt més gran d'insectes que els serveixen d'aliment. Val a dir que aquestes tres espècies, juntament amb el repicatalons (Emberiza schoeniclus witherbyi), es troben entre els ocells més amenaçats de Catalunya.

Jove de l'any de boscarla mostatuxda anellat a l'estany. 14/7/2021. (c) Sergi Sales.

Mascle de mallerenga de bigotis anellat a l'estany. 14/7/2021. (c) Sergi Sales.

Femella de mallerenga de bigotis anellada a l'estany. 14/7/2021. (c) Sergi Sales.

La presència de placa incubatriu a la femella de la mallerenga de bigotis, necessària per a poder transmetre l'escalfor del cos als ous i per tant per a poder-los covar, evidencia la cria d'aquesta espècie per segona vegada a l'estany. 14/7/2021. (c) Sergi Sales.

Resum del mes de juny de 2021

La lenta recuperació del nivell de l’aigua, desprès del buidat parcial de la tardor passada, ha permès que al juny encara es mantinguessin algunes platges que han continuat essent utilitzades per les poques limícoles en transit durant el juny, mes en el que la major part de les espècies estan criant al nord d’Europa. Així, tot i que en nombre molt residual, s’ha observat fins a 9 espècies diferents de limícoles. Val a dir però que finalment no sembla haver criat cap parella de camallarga, fredeluga ni corriol petit amb èxit. Així, en cap cas, s’ha observat cap poll, les tres espècies potencialment reproductores. En efecte, tot i haver-se observat diverses parelles de camallargues covant no hi ha indicis que cap dels nius hagi tirat endavant. Un fet semblant ha succeït amb les fredelugues, que tot i algunes parades nupcials no s’ha detectat cap comportament indicatiu de cria. És per això que el jove de camallarga observat, igual que els de fredeluga, semblen tenir el seu origen en parelles que han nidificat en zones properes però no a l’estany. Malgrat el degoteig de limícoles en pas, el nombre d’espècies aquàtiques detectades al juny a l’estany s’ha reduït de forma molt sensible respecte al mes anterior, i així s’ha passat de les 67 espècies aquàtiques del mes de maig a només 38 el juny.

Pel que fa als ànecs, malgrat l’absència dels efectius migratoris, a finals de juny s’ha produït ja un increment important del nombre de collverds. En efecte, els 620 exemplars observats el dia 30 multipliquen per 2,5 el màxim observat el mes de maig. Aquest fet indica que segurament s’han concentrat a l’estany una part dels collverds que han criat en zones properes. A l’estany encara s’ha continuat observant però algunes llocades, cosa que evidencia el llarg període reproductor d’aquesta espècie. L’altre ànec que enguany també ha criat amb èxit a l’estany és el xibec. Per contra, finalment no s’ha comprovat la cria, si més no amb èxit, del morell cap-roig ni del griset, les altres dues espècies que també han cria ocasionalment a l’estany. Entre els ànecs, es destacable també la presencia escadussera d’altres espècies com l’ànec blanc, el cullerot i el xarxet, malgrat no hi ha evidència ni tan sols d’intent de cria de cap d’ells.

A diferència dels dos anys anteriors, quan al mes de juny el cabussó emplomallat rondava el centenar d’exemplars a l’estany, enguany la xifra ha estat molt menor, amb un màxim de 33 ocells el mateix mes. De ben segur que el baix nivell hivernal d’aigua de l’estany, pel buidat parcial, que va facilitar una forta activitat de les espècies piscívores, pot haver reduït el nombre de peixos de l’estany. El fet que durant el mes de juny s’observessin nombroses parades nupcials de les parelles de cabussó emplomallat presents fa pensar que aquestes començaran a criar a partir d’ara, coincidint amb l’eclosió dels alevins nascuts enguany. En canvi, 12 cabussets, espècie en progressió ascendent de des del mínim assolit el desembre anterior coincidint amb el mínim nivell de l’estany.

En el cas dels ardeids, els bernats pescaires, que ja fa temps han acaba la cria, mantenen xifres semblants a les dels mesos previs. Per contra, l’agró roig encara es troba en ple període reproductor, malgrat que ja es comencen a observar els primers joves de l'any. En aquest grup cal destacar la lenta consolidació de la joca postreproductora d’esplugabous, que a finals de mes ja arribava als 500 ocells. Presencia escassa de martinet blanc i martinet de nit, amb un màxim d’1 exemplar en cada un dels casos. Val a dir però que l’observació d’exemplars diferents evidencia una certa rotació dels individus. En aquest grup esmentar també l’observació d’un becplaner i un capó reial. Les cigonyes, amb un màxim de 43 ocells observats, ara són bàsicament les parelles que crien a l’estany, totes ja amb polls que volen o que estan a punt de volar.

Polles blaves, polles d’aigua i fotges mantenen xifres semblants als dels mesos previs, relativament altes si les comparem amb les dels darrers anys. Continua destacant-ne les fotges, amb 18 individus. Val a dir que, malgrat el reduït de la xifra, les fotges observades enguany a l’estany entre abril i juny doblen les observades el mateix període l’any anterior.

En el cas de la gavines, es comença a observar una tímida entrada de gavines rialleres forasteres, amb un màxim que ja arriba als 140 individus. Molt més marcada és però l’entrada del gaviansen pas cap al golf de Biscaia, amb 2.800 exemplars, que iguala el record del juny de 2019. Aquests ocells en migració, que se sedimenten a l’estany, se solapen amb les parelles que han criat aquí i els polls que han volat. Encara un fumarell carablanc i dos fumarells negres així com dos xatracs comuns, espècie aquesta darrera que es deixa veure molt de tard en tard a l’estany.

En el cas de les arpelles ja s’ha començat a detectar els primers volanders. Encara nombres baixos però doncs la major part de les parelles estan encara en ple període reproductor escampades per la Plana de Lleida.

Entre els moixons i altres ocells de mida més petita, observat un nombre minvant de boscarles de canyar i balquers, ara molt menys detectables per estar molt enfeinats amb la cria dels polls i ser menys proclius a cantar. Si detectat un boscaler comú cantant en el que podria ser un indici de cria i que esdevé una dada de gran interès. No detectat però cap boscarla mostatxuda, o mallerenga de bigotis. Tampoc detectat cap blauet.

Màxims per espècie detectats el mes de juny a l'estany d'Ivars i Vila-sana
Espècie 06/2021
Cigne (Cygnus olor)
Cigne petit (Cygnus columbianus)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 2
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 620
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 2
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 14
Morell cap-roig (Aythya ferina)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 12
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 33
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 500
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 19
Agró roig (Ardea purpurea) 8
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 43
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Arpella (Circus aeruginosus) 8
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 21
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 17
Fotja (Fulica atra) 18
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 23
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 15
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 2
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 140
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat europeu (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 2800
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo) 2
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Boscaler (Locustella luscinioides)     1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 20
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 4
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Tot i la pujada de nivell durant el mes de juny encara es mantenien importants superficies d'aigües somes a l'estany. 30/6/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El 2021 s'ha observat un període reproductiu molt llarg en l'ànec collverd, amb llocades amb polls molt petits encara a finals de juny. 30/6/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Desprès del collverd, el xibec és l'ànec més regular durant el període reproductor a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 14/6/2021. (c) Enric Morera.

A finals de mes ja es van començar a veure els primers joves de l'any d'agró roig. 30/6/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El becplaner es una espècie només present en migració a l'estany, amb alguns ocells no reproductors que es poden observar en ple estiu. 14/6/2021. (c) Enric Morera.

La totalitat de les parelles de cigonya de l'estany a finals de juny ja tenien polls del tot crescuts i en algun cas ja volanders. 30/6/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A finals de juny era habitual observar grups de cigonyes joves de l'any alimentant-se o descansant a l'estany. 30/6/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Només alguna parella, com és aquest cas d'aquesta amb un únic poll, tenia els polls una mica més endarrerits.14/6/2021. (c) Enric Morera.

El cabussó emplomallat és una de les espècies més singulars i abundants a l'estiu a l'estany d'Ivars i Vila-sana. El menor nombre d'exemplars en relació al mateix més de l'any anterior fa pensar en un menor nombre de peixos. 14/6/2021. (c) Enric Morera.


Les abundants parades nupcials i persecucions territorials observades el mes de juny a l'estany fan pensar que tot just ara començarà la reproducció, possiblement coincidint amb l'aparició dels alevins nascuts enguany. 19/6/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Jove de camallarga que ja pot volar. El fet de no haver detectat polls d'edats intermitges fa pensar que aquests joves no hagin nascut al mateix estany sinó a les rodalies del mateix. 14/6/2021. (c) Enric Morera.

Entre les espècies de limícoles que s'han deixat veure el mes de juny a l'estany trobem la xivitona. 30/6/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Adult de gavià alimentant un parell de polls crescuts amb cucs de terra. 19/6/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Un adult de gavià foragita un altre exemplar que s'havia apropat al seu poll. 19/6/2021. (c) Joaquim Bonfill.


El gavià és una espècie oportunista, sovint amb un comportament de depredador. En aquest cas intenta atacar una llocada de collverd que és heroicament defensada per la mare. 19/6/2021. (c) Joaquim Bonfill.

A finals de juliol coincidint amb l'envol dels polls de l'estany, i sobretot amb amb el pas dels ocells del mediterrani cap al golf de Biscaia, s'ha arribat a comptar 2.800 gavians a l'estany. 30/6/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

l'elevat nombre de gavians que s'apleguen a l'estany al mes de juliol no només té un impacte per la possible predació de polls de moltes de les espècies presents a l'estany sinó que també comporta una ocupació física de totes les illes i altres superfícies emergides on no deixen que s'hi aturi cap altra espècie. 30/6/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'abundància de conills a l'entorn de l'estany d'Ivars i Vila-sana ha afavorit la presència de l'astor (Accipiter gentilis) a la zona. 14/6/2021. (c) Enric Morera.

La bosqueta (Hippolais polyglotta) és una de les espècies més representatives del bosc de ribera. 30/6/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La presencia de sectors amb vegetació natural a l'entorn de l'estany es vital per a moltes espècies, com els rèptils. En aquest cas una sargantana iberoprovençal (Podarcis liolepis). 14/6/2021. (c) Enric Morera.

dilluns, 14 de juny de 2021

El territ gros. Nova espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Com a conseqüència del buidat parcial realitzat a l’estany d’Ivars i Vila-sana la tardor hivern de 2020-21 s’han generat amplis sectors amb aigües somes i platges que han estat molt utilitzades per les limícoles. En efecte, entre el gener i el maig de 2021 s’ha observat a l’estany d’Ivars i Vila-sana fins 38 espècies diferents de limícoles, xifra espectacular molt poques vegades registrada a l’estany, suposant que mai s’hagi arribat a aquest nombre. En aquest context, entre el 15 i el 28 de maig es va observar a l’estany una espècie fins ara mai detectada en aquest espai, en concret el territ gros (Calidris canutus). Així, entre el 15 i el 28 de maig es van observar fins a 2 exemplars d’aquesta espècie.

El territ gros cria a l’àrtic i hiverna a les zones intermareals de la costa Atlàntica d’Europa i Àfrica, essent força rar a la Mediterrània, on només es detecta amb una certa regularitat al delta de l’Ebre. En pas és molt més escàs a l’interior que al litoral. 

Amb el territ gros s’arriba a les 261 espècies observades a la cubeta de l’estany des que el 2005 es va iniciar la seva recuperació, de les quals 122 les podem considerar lligades a les zones humides.

Parell de territs grossos a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 28/5/2021. (c) Enric Morera.

Resum del mes de maig de 2021

Durant el maig s’ha ralentitzat la pujada del nivell de l’aigua per evitar que aquesta pogués afectar als nius de les espècies que estiguin criant. Aquest fet, ha permès que continuïn existint algunes platges i zones d’aigües somes, utilitzables per limícoles i algunes altres espècies pròpies d’aquests medis. De totes maneres, s’ha continuat forçant la renovació de l’aigua, amb una entrada i sortida constant, per intentar treure el màxim de nutrients i reduir el grau d’eutròfia.

Seguint la tònica dels dos mesos previs, aquesta heterogeneïtat de medis existent durant el mes de maig ha permès que es continuessin assolint xifres molt altes d’espècies aquàtiques, amb fins 64 espècies. Entre els diferents grups, destaquen per sobre de tots les limícoles, amb  26 espècies, la xifra més alta detectada en molts anys. L’existència de les platges i zones somes ha permès que moltes espècies de limícoles que sobrevolen l’estany durant la migració de primavera, de viatge cap a l’extrem nord del continent, enguany hagin trobat sectors favorables per a aturar-se a descansar. El nombre absolut d’exemplars ha estat una mica inferior als mesos precedents. Malgrat tot, però, el mínim de 213 exemplars observats encara han estat destacable. Entre les limícoles més abundants trobem els camallarges, encara amb fins una seixantena d’exemplars a primers de mes, que poc a poc es va anar reduït però que ha mantingut més d’una desena de parelles reproductores. Ara faltarà veure si son capaces d’esquerar polls o si les excessives molèsties dels gavians o l’entrada d’algun predador ho evita. Xifres importants són també els 35 corriols grossos comptats en un sol dia, però també les 30 gambes roges o els 11 territs becllarg. Entre les espècies més rellevants trobem el territ gros, de la que els 2 exs observats el mes de maig a l’estany esdevenen les primeres observacions realitzades en aquest espai. Altres espècies interessants, per ser escasses a l’estany, són la perdiu de mar, amb 2 exemplars observats a l’abril que van restar encara alguns dies al mes de maig, però també els fins a 4 becs d’alena, el corriol camanegre, els 3 territs de Temminck, el tètol cuabarrat, i el remena-rocs, espècies la majoria de les quals acostumen a ser molt més litorals, i per tant molt escasses a l’interior.

En el cas dels ànecs el seu nombre s’ha reduït sensiblement, doncs han desaparegut per complet les espècies estrictament hivernants i algunes de les reproductores s’han dispersat per criar en petites basses de les rodalies, algunes de les quals presenten un bon nombre de macròfits. A diferència dels darrers anys, però, hi ha indicis de que podrien estar criant a l’estany espècies com el xibec, el morell cap-roig als que se sumaria la presència també d’ànec blanc, ànec cullerot i d’ànec griset, aquests de reproducció més dubtosa. Encara alguns xarrasclets migrants i continua a l’estany l’ànec mandarí que s’observa des del mes de març. Continua la solitària oca de l’estany.

Com el mes d’abril, els cabussons emplomallats es troben en nombre prou elevat, tot i que una mica menor que el mes anterior. Podria ser que el buidat parcial de l’hivern, que va facilitar la pesca dels peixos a molts predadors, hagi reduït el nombre de preses potencial. Vistos també fins a 8 cabussets i encara un cabussó collnegre en plomatge nupcial. Encara també algun corb marí gros despistat.

En el cas dels ardeids, els bernats pescaires, un cop bona part de les parelles han acabat la cria, comencen a anar una mica de baixa, observant-se però tant adults com joves de l’any. L’agró roig és el que ara està en ple període reproductor, amb l’observació de fins 12 exemplars.  Com a coses destacables, esmentar que ja s’ha començat a formar una petita joca d’esplugabous, amb fins 103 ocells, en la  que es barregen adults amb els primers joves de l’any, tots ocells forans doncs no ha criat a l’estany. Encara un agró blanc, en aquest cas en plomatge no reproductor. També fins a 7 martinets de nit, 8 martinets blancs i un exemplar del més escàs martinet ros. Al marge de les parelles reproductores de cigonya, totes amb polls ja crescuts, durant el mes de maig s’ha continuat observant un bon nombre d’exemplars estiuejants no reproductors als que cal sumar una cigonya negra, en el que sembla ser un molt bon any per aquesta espècie. També un capó reial i un mínim de 3 espàtules.

Polles blaves, polles d’aigua i fotges mantenen xifres semblants als dels mesos previs, relativament altes per l’observat els darrers anys, entre les que destaca les 21 fotges. A aquestes espècies s’hi suma el sempre el més escàs rascló.

En el cas de les gavines, la gavina riallera progressivament ha anat reduint el nombre d’exemplars, amb un mínim de encara 100 ocells a primers de maig, sense arribar finalment a criar però. Per contra, els gavians han continuat incrementat el nombre d’ocells a la joca, amb fins 950 ocells, tant adults reproductors com un gran nombre d’ocells immadurs estiuejants. A les illes s’observen alguns polls que no volaran però fins el mes de juny. És possible que l’elevat nombre de gavians tingui algun paper en la final no reproducció de les gavines rialleres. Encara alguns gavians foscos i un gavià argentat europeu. Al maig s’ha observat un pas important fumarells i afins, amb un mínim de 16 fumarells carablancs, 43 fumarells negres, un fumarell alablanc i fins a 3 currocs.

Nombres baixos d’arpelles, doncs només s’observa de tant en tant algun dels ocells reproductors que van o venen de l’estany des de les zones de caça dels conreus de les rodalies.

Entre els ocells més petits i els moixons observats un bon nombre de boscarles de canyar i balquers tots en ple període reproductor. Detectat un blauet que podria tractar-se d’un ocell d’algun sector proper, doncs no hi ha indicis que crii a l’estany. No detectat cap dels passeriformes estrella que ocasionalment poden criar a l’estany com el boscaler, la boscarla mostatxuda, o mallerenga de bigotis.

Com el mes anterior encara pas important d’alguns moixons no estrictament aquàtics, alguns escassos com el mosquiter xiulaire, que aprofiten el bosquet de cal Aragonés per aturar-se a agafar forces.

Com a observació destacable del mes de maig esmentar una llúdriga vista el dia 29 nedant a l’estany que era atacada per un grup de gavians. Es desconeix l’impacte que poden tenir els gavians sobre aquesta espècie.

Com el mes anterior, s’han tornat a detectar tortugues d’aigua prenent el sol. La llunyania a la que s’han observat però no ha permès però identificar l’espècie. Entre altres grups de vertebrats durant el maig s’ha detectat desenes de carpes (Cyprinus carpio) de gran mida remenat el sediment per fer la posta,conseqüentment incrementant la terbolesa de l’aigua i dificultant larecuperació de l’estany.

Màxims, per espècie, detectats el mes de maig de 2021 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 05/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 5

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata) 1

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 250

Anec cuallarg (Anas acuta)

Ànec cullerot (Anas clypeata) 6

Ànec griset (Anas strepera) 2

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula) 3

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 22

Morell cap-roig (Aythya ferina) 5

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula)

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 8

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 56

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 4

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7

Martinet ros (Ardeola ralloides) 1

Esplugabous (Bubulcus ibis) 103

Martinet blanc (Egretta garzetta) 8

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 1

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12

Agró roig (Ardea purpurea) 12

Cigonya negra (Ciconia nigra) 1

Cigonya (Ciconia ciconia) 90

Capó reial (Plegadis falcinellus) 1

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia) 3

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 8

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 21

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 23

Fotja (Fulica atra) 21

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 60

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 4

Perdiu de mar (Glareola pratincola) 2

Corriol petit (Charadrius dubius) 6

Corriol gros (Charadrius hiaticula) 35

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) 1

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola) 1

Fredeluga (Vanellus vanellus) 12

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus) 2

Territ de tres dits (Calidris alba) 6

Territ menut (Calidris minuta) 5

Territ de Temminck (Calidris temminckii) 3

Territ becllarg (Calidris ferruginea) 11

Territ variant (Calidris alpina) 7

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax) 3

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 1

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) 1

Pòlit (Numenius phaeopus) 1

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 4

Gamba roja (Tringa totanus) 30

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola) 4

Xivitona (Actitis hypoleucos) 10

Remena-rocs (Arenaria interpres) 1

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 10

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 100

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 10

Gavià argentat europeu (Larus argentatus) 1

Gavià (Larus michahellis) 950

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica) 3

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 16

Fumarell negre (Chlidonias niger) 43

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 1

Blauet (Alcedo atthis) 1

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 30

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 16

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Malgrat el nombre de llocades d'ànec collverd sembla inferior a la dels primers anys de la recuperació de l'estany no és infreqüent observar regularment alguna femella amb els polls. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Femella de collverd vigilant com mengen un grup de polls de pocs dies d'edat. 23/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Mascle solitari de morell cap-roig descansant. El fet que durant un temps s'observés de forma regular una parella fa pensar que en aquest moment la femella estigués covant. 28/5/2021. (c) Enric Morera.

Mascle de xarxet. Aquesta és una espècie que només es veu en migració a l'estany, bàsicament al pas de primavera. 10/5/2021. (c) Enric Morera.

Adult de bernat pescaire en vol. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Molts adults de bernat pescaire tenen el plomatge molt desgastat un cop acabada la temporada de cria. 27/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Durant el maig és regular veure els agrons roigs que van i venen de l'estany cap a pantanets i basses on van a pescar. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Durant el maig, és quasi més freqüent a l'estany veure agrons rojos, que estan en ple període de cria, que no pas bernats pescaires ja que es comencen a dispersar. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Malgrat cada any s'observa la presència de martinets de nit adults a l'estany encara mai s'ha pogut constatar la seva reproducció. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

A finals de maig s'ha començar a consolidar una petita joca d'esplugabous a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 23/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Adult d'esplugabous (dalt esqeurra) compartint posador amb un jove de l'any (baix dreta) i un adult de martinet blanc (dalt dreta). 23/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

La gran majoria dels nius de cigonya ja tenen polls de gran mida, que encara són vigilats però per algun adult. 28/5/2021. (c) Enric Morera.

Durant diversos dies del mes de maig s'han arribat a observar fins 3 becplaners. 10/05/2021. (c) Ebric Morera. 

Bona part dels cabussons emplomallats que s'observen durant el mes de maig a l'estany ja estan aparellats. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Cabusset amb plomatge nupcial, molt menys espectacular però que el del seu parent el cabussó emplomallat. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Druant el mes de maig s'han mantingut les xifres altes de polla blava registrades els mesos previs, amb més d'una vintena d'exemplars. 28/5/2021. (c) Enric Morera.

La polla d'aigua és una espècie que tampoc sembla haver-se vist perjudicada per el buidat parcial, i de fet les seves xifres s'han mantingut tota la primavera a la banda alta de l'observat els darrers anys. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

La presència de zones somes i platges ha permès que un bon nombre de limícoles migrants trobessin a l'estany un indret on parar-se a descansar. En aquest cas bàsicament gambes roges, amb un bec planer en primer terme a la dreta. 23/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Grup de camallargues als nius. Necessiten sectors oberts o amb aigües somes per a poder criar.23/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Grup de gavines rialleres format per ocells immadurs i algun adult. Tot i que es van observar alguns indicis que podien indicar l'intent de reproducció al final aquesta no s'ha produït. 23/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Els gavians ja tenen polls força crescuts, com els d'aquesta parella. 10/5/2021. (c) Enric Morera.

Adult de gavià en vol. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Curroc adult (a l'esquerra) descansant entre un grup de gavines rialleres. 27/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Mascle d'arpella. La gran majoria d'arpelles que es veuen durant el mes de maig sovint son mascles que van i venen des de l'estany cap a les zones de caça dels conreus de les rodalies. 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

la gran abundància de conills a la zona fa que hi siguin molt abundants tot tipus de rapinyaires. En aquest cas un aligot (Buteo buteo). 12/5/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.


Els balquers (a la foto) i les boscarles de canyar són els moixons per excel·lència del canyissar. 12/5/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle de balquer cantant. 12/5/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Com a espècies que viuen al canyissar, el balquer i la boscarla de canyar construeixen el niu lligat entre les canyes. A la foto niu de boscarla de canyar. 12/5/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'estany és un punt d'aigua important al que els dies de calor van a abeurar un bon nombre d'ocells, com en aquest cas un tudó (Columba palumbus). 29/5/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Tortugues prenent el sol en platges generades per la baixada de nivell. La distància és massa per a poder identificar-les totes correctament però sembla que hi ha un mínim d'una tortuga d'aigua americana (Trachemys scripta), espècie exòtica invasora que deu haver estat alliberada per algú a l'estany. És crucial no alliberar a l'estany mai cap espècie doncs poden comportar un daltabaix ecològic com ha passat amb el cas de les carpes. 27/5/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Carpes (Cyprinus carpio) removent el sediment per a realitzar la posta. Aquest fet comporta que part d'aquest sediment es quedi en suspensió impedint l'entrada de la llum al fons i comprometent l'efecte del buidat parcial del passat hivern. 03/05/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

La primavera comporta que s'activin i es comencin a observar a l'estany un bon nombre d'invertebrats, com en aquest cas un parot cuanegre (Orthetrum cancellatum). 28/5/2021. (c) Enric Morera. 

La migradora dels cards (Vanessa cardui), com el seu nom indica, és una papallona migradora que a finals d'hivern cria al nord d'Àfrica i sud de la península i que arriba de forma important a l'abril maig a les nostres contrades. Aquí on criaran i la nova generació sorgida migrarà més al nord, cap al centre i nord d'Europa, on aquesta es reproduirà. 12/5/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.