dimarts, 24 de desembre del 2013

Impacte de l'estany d'Ivars i Vila-sana sobre l'avifauna hivernal de la plana de Lleida

A sota  us podeu descarregar un article que ha publicat la revista Mascançà, del Centre de Receques del Pla d'Urgell, sobre els ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. En ell s'analitza l'impacte que ha tingut la recuperació de l'estany en la comunitat d'ocells aquàtics que hivernen a la plana de Lleida.

dimarts, 10 de desembre del 2013

Resum del mes de novembre

Durant el mes de novembre s'ha anat consolidant la situació plenament hivernal de l'estany d'Ivars i Vila-sana, amb una presencia important d'ànecs, alguns dels quals restaran ja tot hivern a la zona però amb alguns que possiblement només restaran una petita temporada i continuaran el seu viatge migratori. En aquest sentit és important destacar que tot i que el nombre de collverds (Anas platyrhynchos) s'ha mantingut en uns nivells semblants als del mes d'octubre el nombre de xarxets (Anas crecca) s'ha incrementat fins als 260 exemplars i els cullerots (Anas clypeata) fins als 610 (màxim anual), esdevenint un ànec molt freqüent a l'estany. Altres elements destacables en aquest grup és la presencia de fins a 9 ànecs blancs (Tadorna tadorna) i 25 xiladors (Anas penelope), absents o molt rars els mesos anteriors. Entre els ànecs cabussadors destacar l'observació de un mínim de 2 morells xocolaters (Aythya nyroca) el 24 de novembre (Santi Borràs/Ornitho.cat) i 1 morell de plomall. Els cabussons emplomallats (Podicpes cristatus) que encara eren presents a principis de mes van anar reduint els seus efectius fins quasi desaparèixer a finals de mes.

La joca d'esplugabous (Bubulcus ibis) i corbs marins (Phalacrocorax carbo) s'ha mantingut en uns nivells semblants al del mes anterior i 5 capons reials (Plegadis falcinellus) s'han continuat veient amb regularitat. En el grup de les ardeids destacar també l'observació d'un bitó (Botaurus stellaris) el 18 de novembre. Les fotges (Fulica atra) s'han mantingut en un nivell alt pel que ve essent els darrers temps, amb 65 ocells, i destacar encara l'observació d'una parella de polles blaves (Porphyrio porphyrio) amb un poll petit tot i que les temperatures ja han arribat a sota zero. L'abundància de boba, de la qual se'n mengen la part blanca de ben segur les ha anaimat a criar en dates tant tardanes. Les grues també han estat un visitant regular durant al novembre amb observacions regulars al llarg de tot el més i amb un màxim de 95 ocells, alguns dels quals han utilitzat l'estany d'Ivars i Vila-sana com a joca. El poc pas de limicoles que hi ha hagut per l'estany la tardor del 2013 pràcticament s'ha estroncat del tot i només cal destacar durant el novembre nombres significatius de becadell (Gallinago gallinago) i la destacada presencia del becadell sord (Lymnocriptes minimus), espècie prou rara a Catalunya que te a le'stany d'Ivars i Vila-sana una de les poques localiltats on s'observa amb regularitat.

Pel que fa a les gavines el seu nombre s'ha continuat recuperant desprès dels mínims dels mesos anteriors i s'han assolit els 650 gavians argentats (Larus michahellis) i les 1800 gavines vulgars (Chroicodephalus ridibudus), destacant també la presencia d'un parell de gavines menudes (Hydrocoloeus minutus), espècie força rara a l'interior qu a la tardor hivern és d'hàbits relativament pelàgics. Entre els rapinyaires ja hi ha un bon nombre d'arpelles (Circus aeruginosus),  amb 40 es. el dia 26 de novembre.

Entre els moixons de menor mida destacar l'observació continua de blauets (Alcedo atthis), espècie fins ara no massa freqüent que sembla s'aprofita de l'aparició a l'estany de la gambúsia (Gambusia holbrooki), i l'anellament d'una cotxa blava (Luscinia svecica namnetum), subespècie considerat raresa a Catalunya de la que per ara no s'havia anaellat cap exemplar a l'estany d'Ivars i Vila-sana. No és un ocell aquàtic però també es digne de destacar la joca de gralles (Corvus monedula) que es forma al vespre a l'estany, que amb els seus 1500 ocells és de les agrupacions més grans mai vistes a Catalunya.

Digne de menció ha estat també la fotografia d'una llúdriga (Lutra lutra) en el que és la primera confirmació de la presencia d'aquest mustélid a l'estany.

Màxims del mes de novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 11/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 3
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 9
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 25
Xarxet comú (Anas crecca) 260
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 1320
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 610
Ànec griset (Anas strepera) 16
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 21
Morell xocolater (Aythya nyroca) 2
Morell de plomall (Aythya fuligula) 1
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 7
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 170
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1300
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 10
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 20
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 243
Capó reial (Plegadis falcinellus) 5
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 40
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 35
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 65
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 95
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 400
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 60
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus) 2
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 1800
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 50
Gavià argentat (Larus michahellis) 650
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 1

Mascle i femella d'arpella  a l'estany. 08/11/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el novembre s'ha continuat observant alguns petits grupets de fotja. 08/11/2013. (c) Joan Estrada Bonell

l'ànec cullerot ha esdevingut aquests darrers anys una espècie força freqüent a l'estany amb xifres que durant la tardor sovint superen els 500 exemplars. 20/11/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el novembre s'ha observat a l'estany d'Ivars i Vila-sana  una bona diversitat d'ànecs, entre els quals l'ànec griset, a la fotografia en companyia d'alguns cullerots. 20/11/2013. (c) Joan Estrada Bonell

La joca de gralla de l'estany d'Ivars i Vila-sana, amb els seus 1500 ocells del novembre és de ben segur la mes gran coneguda a Catalunya. 20/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el novembre s'ha observat regularment pas de grues per sobre l'estany d'Ivars i Vila-sana, amb alguns ocells com els de la foto que han aprofitat l'estany per ajocar-s'hi. 20/11/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Els capons reials han continuat a l'estany durant tot el novembre, en el que suposa el seu 6è mes consecutiu de presencia a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 20/11/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Amb la sega dels panisos del voltant durant el novembre alguns senglars han buscat refugi a l'estany. 20/11/2013. (c) Joan Estrada Bonell

diumenge, 8 de desembre del 2013

Anellada una cotxa blava de la subespècie namnetum a l'estany d'Ivarsi Vila-sana

Dins la campanya d'anellament que EGRELL realiltza conjuntament amb el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, a l'estany d'Ivars i Vila-sana i coincidint amb l'entrada de forts vents de ponent, s'ha anellat un femella de primer any de cotxa blava de la subespècie namnetum. Aquesta subespècie, més petita que la resta de subespècies, és exclusiva de sectors atlàntics de la costa de França i la captura realitzada els dia 08/11/2013 constitueix de les poques dades d'aquest taxó a Catalunya. En efecte, les cotxes blaves que durant la migració, i més rarament a l'hivern, s'observen a Catalunya tenen el seu origen als Països Baixos i més rarament a Alemanya, essent extremadament rars els ocells d'origen més occidental. Val a dir que la recaptura d'aquest exemplar els dies 18/11, 26/11 i 05/12 indica que l'exemplar possiblement restarà tot l'hivern a l'estany.

Femella de cotxa blava de la subespècie namnetum anellada el 08/11/2013 a l'estany d'Ivars i Vila-sana. (c) Sergi Sales Asensio

Femella de cotxa blava de la subespècie namnetum anellada el 08/11/2013 a l'estany d'Ivars i Vila-sana. (c) Sergi Sales Asensio

 
Les cotxes blaves controlades a l'estany d'Ivars i Vila-sana amb anelles procedeixen del centre i est d'Europa i corresponen a la subespècie cyanecula

Mascle de cotxa blava de la subespècie cyanecula anellada a l'estany d'Ivars i Vila-sana el 07/03/2007. (c) Joan Estrada Bonell

La femella de cotxa blava presenta molt menys blau al pit que el mascle. Femella de la subespècie cyanecula anellada a l'estany d'Ivars i Vila-sana el 02/10/2005. (c) Joan Estrada Bonell

dimarts, 19 de novembre del 2013

La llúdriga ja ha arribat a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Desprès d'alguns anys esperant l'arribada de llúdriga (Lutra lutra) a l'estany d'Ivars i Vila-sana finalment s'hi ha confirmat la seva presència mercès la fotografia obtinguda per una càmera automàtica dels companys de Photologistics. Aquesta és una bona noticia tant pel valor biològic de l'espècie, que esperem comenci a regular el nombre de carpes i llucioperques de gran mida, com pel fet que demostra que la connexió de l'estany amb el riu Segre és encara funcional i que cal mantenir-la i potenciar-la. Ara cal esperar que aquesta no sigui una arribada aillada sinó que sigui el preludi de l'arribada d'alguns exemplars mes que permetin l'establiment definitiu de la llúdriga a l'estany.
divendres, 15 de novembre del 2013

Resum del mes d'octubre

L'octubre és un mes de contrasts, amb la presència encara d'algun dels darrers ocells estivals com el camesllargues o l'agró roig els primers dies del mes però ja entrada d'algunes espècies estrictament hivernals i encara pas d'ocells migrants. Així s'ha detectat un important entrada d'ànecs i altres ocells aquàtics, amb algunes espècies com el collverd que amb 1469 ocells, el corb marí gros amb 155 ocells i l'esplugabous, amb 1237 ocells, que durant aquest mes han assolit el seu màxim anual a l'estany d'Ivars i Vila-sana. És interessant destacar també les 74 fotges, xifra a la que fa molts mesos no s'arribava i que desprès dels relatius bon nombres del mes anterior aporten un cert marge d'esperança envers aquesta espècie que el 2006, els primers anys d'embassament, havia arribat a superar els 500 exemplars. L'octubre ha reportat també les primeres observacions de grues en pas.

Entre les limícoles, excepte en el cas del becadell comú que amb 80 ocells ha assolit també el seu màxim anual, en general les xifres han estat baixes, amb pocs ocells sedimentats durant la migració. Espècies com les fredelugues que a l'octubre comencen a ser freqüents  han mostrat un màxim de 74 ocells, xifra molt baixa comparada amb la d'anys anteriors. L'únic element digne de menció és l'observació d'un tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus) en el que seria la primera observació a l'estany d'aquest rar divagant d'Amèrica del N i extrem E de Sibèria. Menys rars però també destacables són l'observació d'un bec planer i la continuada presencia de fins 8 capons reials, espècie que amb presència continuada a l'estany des del mes de juny.

Entre els altres vertebrats esmentar que les altres temperatures han comportat també que les carpes hagin continuat mantenint una important activitat. Malgrat tot, la progressiva desaparició dels alevins de molts peixos, segurament predats per les lucioperques comporta que el nombre de cabussons emplomallats, amb menys mobilitat que els corbs marins per desplaçar-se a menjar fora de l'estany, hagi començat a reduir de forma significativa el seu nombre, fins un màxim de només 10 ocells.

Màxims del mes d'octubre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 10/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 2
Xarxet comú (Anas crecca) 103
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 1469
Anec cuallarg (Anas acuta) 12
Ànec cullerot (Anas clypeata) 324
Ànec griset (Anas strepera) 10
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 9
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 10
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 155
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 2
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1237
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 28
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 167
Capó reial (Plegadis falcinellus) 8
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 28
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 23
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 74
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 6
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 1
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 75
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 5
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 4
Becadell comú (Gallinago gallinago) 80
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus) 1
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 650
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 7
Gavià argentat (Larus michahellis) 105
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 5

Àliga pescadora aturada en un arbre mort enmig de l'estany. 03/10/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Durant l'octubre ja joca d'esplugabous i corbs marins ha assolit el seu màxim anual. 16/10/2013. (c) Joan Estrada Bonell

A diferència dels l'esplugabous que marxen a alimentar-se lluny de l'estany, els martinets blancs pesquen en aigües poc fondes de la vora. 16/10/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Enguany la polla blava està mantenint xifres importants al llarg de tota la tardor, detectant-se a tots els sectors amb boba. 03/13/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el mes d'octubre s'ha incrementat de forma important el nombre de corbs marins grossos a l'estany, assolint el seu màxim anual. 16/10/2013. (c) Joan Estrada Bonell

La tardor d'enguany ha reportat un escàs pas de limícoles a l'estany d'Ivars i Vila-sana, la majoria dels quals s'ha concentrat al sector del canyissar de depuració pasturat pels cavalls, un dels pocs sectors lliures de peixos. 16/10/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Les elevades temperatures del mes d'octubre han permès que les carpes hagin mantingut l'activitat tot el mes. 16/10/2013. (c) Joan Estrada Bonell

dilluns, 11 de novembre del 2013

Cursos al voltant de l'estany d'Ivars i Vila-sana

EGRELL i la Sabina han muntat sis cursets divulgatius adreçats a un públic familiar sobre diferents aspectes de l'estany d'Ivars i Vila-sana. Alguns d'ells estan associats a les diverses activitats obertes al públic que es duen a terme en aquest espai i un permet descobrir el riu Corb, el corredor biològic que uneix el riu Segre amb l'estany i que ha estat senyalitzat per a poder-lo resseguir en bicicleta. Podeu descarregar tots sis cursets als següents enllaços.

dimecres, 30 d’octubre del 2013

Taller de seguiment de petits mamífers a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Aquest diumenge dia 3 al matí es realitza un taller de seguiment de petits mamífers a l'estany d'Ivars i Vila-sana. L'activitat és gratuita però cal inscriure's prèviament a la web http://www.estanyivarsvilasana.cat/


divendres, 11 d’octubre del 2013

Resum del mes de setembre

Tot i que encara s'observen els darrers exemplars de les espècies estivals com el camesllargues (Himantopus himantopus) o l'agró roig (Area purpurea), o fins i tot que alguna parella de cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) i de polla blava (Porphyrio porphyrio) encara té polls, ja es comencen a detectar les primeres xifres importants de limicoles hivernants com la fredeluga (Vanellus vanellus) i el becadell (Gallinago gallinago). Entre els ànecs el nombre de collverds (Anas platyrhynchos) sembla no haver variat gaire respecte el mes anterior però si s'ha començat a incrementar el nombre e cullerots (Anas clypeata) i s'han detectat els primers exemplars de xiulaire (Anas penelope) i cuallarg (Anas acuta). També els corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) van poc a poc incrementant els seus efectius i les fotges semblen superar la crisis estival remuntant tímidament els seus efectius. Els esplugabous (Bubulcus ibis) també han pujat coincidint amb el pas de tardor, moment al qual s'assoleixen els màxims a l'estany. Destacar que durant el setembre s'ha continuat observant regularment capons reials (Plegadis falcinellus) compartint la joca amb els esplugabous, observant-se un màxim de 46 ocells, la xifra més alta mai registrada a la plana de Lleida. 

Pel que fa a les gavines i gavians en el cas de la gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) s'ha produït una entrada d'ocells extrapirinencs, evidenciada amb l'observació d'un ocell anellat com a poll el 2011 a Polònia, mentre que en el cas dels gavians argentats (Larus michahellis), al setembre la població continua encara amb números baixos, amb bona part dels ocells que s'han dirigit a altres localitats (golf de Biscaia?) a veure si tenim sort i llegeixen alguna de les anelles posades als polls de l'estany.

Entre les bones noticies esmentar també, desprès de la desaparició durant la primavera-estiu, durant el setembre s'han tornat a detectar mallerengues de bigotis a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Dins el grup dels passeriformes esmentar també que durant el setembre hi ha hagut un pas important de cueretes grogues i altres espècies que utilitzen el canyissar com ha joca durant la migració.


Màxims del mes de setembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 09/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata) 1
Ànec xiulaire (Anas penelope) 1
Xarxet comú (Anas crecca) 19
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 781
Anec cuallarg (Anas acuta) 7
Ànec cullerot (Anas clypeata) 124
Ànec griset (Anas strepera) 4
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 6
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 34
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 31
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 960
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 29
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 150
Capó reial (Plegadis falcinellus) 46
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 13
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 63
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 2
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 83
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 60
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 1
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 6
Xivita (Tringa ochropus) 15
Valona (Tringa glareola) 2
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 6
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 2110
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat (Larus michahellis) 38
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2


El cabussó emplomallat és una de les espècies que cria fins més tard observant-se encara adults amb polls durant el setembre. 04/09/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Les fotges durant el setembre han recuperat timidament els seus efectius essent més freqüents a les zones d'exclusió dels peixos. 04/09/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Entre els ànecs destacar l'arribada d'espècies estrictament hivernals com el xiulaire (a l'esquerra de la foto). 04/09/2013. (c) Joan Estrada Bonell

La joca dels esplugabous s'ha acostat als 1000 exemplars, que tot i que sovint es concentren als arbres morts acaben per dormir a la boba. 04/09/20103. (c) Joan Estrada Bonell

Un parell de capons reials entren a dormir a la joca dels esplugabous. 04/09/2013. (c) Joan Estrada Bonell

La cuereta groga és una espècie freqüent a la tardor a l'estany d'Ivars i Vila-sana, amb grups que al vespre s'ajoquen a dormir al canyissar de depuració. 16/09/2013. (c) Sergi Sales Asensio

Les campanyes d'anellament són de gran utilitat per detectar el pas de passeriformes de canyissar discrets com és el cas del boscaler pintat gros (Locustella naevia). 17/09/2013. (c) Sergi Sales Asensio

Durant el setembre s'ha detectat un increment del nombre de gavines vulgars, en bona part ocasionat per l'entrada d'ocells extrapirinencs com ho posa de manifest l'observació d'una gavina anellada com a poll el  2011 a Polònia (al centre de la foto). 17/09/2013. (c) Joan Estrada Bonell