dimarts, 9 de novembre del 2021

Resum del mes d'octubre de 2021

Poc a poc l’estany d’Ivars i Vila-sana ha recuperat la normalitat anterior al buidat parcial. Ara ja fa dies que l’estany es manté a una cota alta i per tant ja no queda ni rastre de platges, doncs o estan sota l’aigua o han estat colonitzades per sisques (canyissar) i tamarius. Amb la desaparició de les platges han desaparegut també les limícoles de l’estany.

Tot i que es va consolidant l’arribada d’ànecs hivernants, han desaparegut de l’estany la pràctica totalitat d’espècies aquàtiques estrictament estivals i la presencia de les espècies només present durant ambdós passos migratoris ha esdevingut vestigial. És per això que el nombre d’espècies d’ocells aquàtics presents a l’estany el mes d’octubre ha estat clarament inferior al del setembre, 41 espècies a l’octubre envers les 51 del setembre.  Un nombre força baix, clarament inferior al de l’octubre de l’any 2020. Val a dir però que l’octubre de l’any passa s’estava en ple procés de buidat i van començar a aparèixer les primeres platges, fet que va facilitat, per exemple, la sedimentació d’un nombre clarament superior de limícoles.

Si analitzem les dades per grups, veiem que els ànecs han viscut una forta pujada respecte al mes anterior, fins doblar el nombre d’exemplars. Així, han passat del 860 exemplars del setembre als 1.691 de l’octubre. En nombres absoluts, destaca per sobre de tot els 1.320 collverds, però també el 250 cullerots. Presència ja dels primers ànecs xiuladors i encara nombres elevats de xibec i una petita pujada dels morells cap-roig, espècies capbussadores les dues darreres. Val a dir que aquests vora 1.700 ànecs suposen una xifra semblant a la del 2020, quan havia començat el procés de buidat, però que multipliquem per 2,4 els ànecs censats l’octubre de 2019, abans del buidat parcial. Observada novament la femella d'ànec mandarí.

Pel que fa als cabussons emplomallats, tot i que el nombre de parelles ha estat inferior al del 2020, a l’octubre encara restaven a l’estany fins a 35 exemplars. Per contra, nombres menors de cabusset i cabussó collnegre, cosa que podria indicar un cert exhauriment dels recursos existents a l’estany. Una cosa semblant podria també indicar el nombre de fotges, que ha baixat dels 170 ocells del mes de setembre a només un centenar al mes d’octubre. La polla blava i la polla d’aigua també presenten nombres a la baixa, mentre que el rascló es manté a nivells del mes anterior. Els corbs marins grossos han fet una bona pujada, fins arribar als 143 ocells, un centenar més que el mes anterior. Malgrat el menor nombre de parelles de cabussó emplomallat, la bona xifra de corbs marins semblaria indicar que la població de peixos de l’estany s’ha recuperat força ràpidament desprès del buidat parcial de l’hivern anterior.

En el cas dels ardeids i afins comentar que aquest octubre ja no s’ha detectat cap espècie estrictament estival, com l’agró roig o el martinet menut. Per contra, encara 9 martinets de nit. La joca dels esplugabous va clarament a la baixa i està en fase de dissolució. De fet, el màxim observat han estat uns tristos 12 ocells. Nombres reduïts també de bernat pescaire, agró blanc i martinet blanc.  La cigonya encara ha mantingut una seixantena d’exemplars, la meitat del mes anterior. Com a contrapartida, s’ha començat a detectar el pas dels primers estols de grues en migració, amb un màxim d’un centenar d’individus.

Tal com s’ha comentat al principi, les limícoles no tornet a trobar sectors favorables a l’estany per tal d’aturar-se, d’aquí els baixos números. L’únic destacable d’aquest grup d’espècies ha estat l’observació de una desena de becadells i l’arribada de les primeres cogullades marines (o fredelugues) hivernants. Un fet sorprenent ha estat el de els gavines rialleres, que han abandonat de forma massiva l’estany, fins al punt que molts dies no s’ha observat més que unes poques desenes d’ocells, amb un màxim de 250 individus. El cas contrari és el del gavià, i amb ell els gavians foscos,  que poc a poc tornen a recuperar el nombre d’exemplars, fins a superar clarament els 400 exemplars.

La joca d’arpelles continua amb l’increment observat al setembre, i el 89 exemplars contats aquest octubre torna a doblar el nombre d’individus del mes anterior, tot i que són alguns menys que l’octubre de 2020.

Entre els moixons i altres ocells de mida més petita, destacar la ja comentada captura i anellament d’una boscarla de Blith. Entre els ocells més “normals” s’han detectat fins a 4 blauets, cosa que indica que es manté un cert pas per la zona.  També, encara 25 boscarles de canyar i un balquer així com altra vegada un boscaler i una boscarla mostatxuda, espècies majoritàriament detectades mercès la campanya d’anellament de la migració de tardor.  Ja han arribat els primers repicatalons i, com a bona noticia, s’han continuat observant fins a 5 mallerengues de bigotis.

Entre la resta d’espècies no lligades a les zones humides comentar que els primers dies d’octubre encara es detectaven a l’estany les darreres orenetes i altres espècies estrictament estivals però que a mesura que el mes avançava cada vegada tenien més pes les espècies estrictament hivernants, com el pardal de bardissa (Prunella modularis), el pinsà (Fringilla coelebs), el pinsà mec (Fringilla montifringilla), el durbec (Coccothraustes coccothraustes) o el lluer (Spinus spinus). Per contra, cada a mesura que avança el mes comencen a rarejar més els espiadimonis i papallones. Només en destaca una mica la presència regular de la Vanessa (Vanessa atalanta), de la qual han arribat un bon nombre d’individus del centre d’Europa que venen a hivernar a cada nostra.

PD. (18/12/2021) Esmentar que en una versió anterior del resum s'hi va incloure una observació d'una femella d'ànec carolí (Aix sponsa) extreta d'Ornitho. La revisió de la dada ens fa pensar que amb tota seguretat es tracta d'una dada errònia i que en realitat l'observació feia referència a la femella d'ànec mandarí que regularment es ve observant a l'estany, pel que l'observació ha estat reassignada a aquesta espècie.

Màxims per espècie detectats al mes d'octubre a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 10/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna)

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata) 1

Ànec xiulador (Anas penelope) 9

Xarxet (Anas crecca) 50

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 1320

Anec cuallarg (Anas acuta) 6

Ànec cullerot (Anas clypeata) 250

Ànec griset (Anas strepera) 2

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 38

Morell cap-roig (Aythya ferina) 15

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula)

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 7

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 35

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 143

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus)

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 9

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 12

Martinet blanc (Egretta garzetta) 2

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 5

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16

Agró roig (Ardea purpurea)

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 60

Capó reial (Plegadis falcinellus)

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 89

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 6

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 9

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6

Fotja (Fulica atra) 100

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus) 70

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus)

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 200

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago) 10

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 2

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola)

Xivitona (Actitis hypoleucos)

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 250

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 35

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 435

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 4

Boscaler (Locustella luscinioides) 1

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 25

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 1

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 5

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *


Aquest octubre l'estany s'ha omplert d'ànecs, fins arribar a vora 1.700 exemplars, majoritàriament collverds. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

No només les xifres son elevades sinó que també hi ha una certa diversitat d'espècies. A la foto de davant al fons, femella d'ànec collvers, mascle i femella de cullerot i mascle de xarxet. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La practica totalitat dels mascles de collverd ja han recuperat el plomatge nupcial, desprès d'haver passat eclipsat els mesos d'estiu. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i encara no ser ni tan sols l'hivern és corrent que molts ànecs ja s'aparellin ara i passi l'hivern la parella unida. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Els ànecs cullerots van una mica més endarrerits i la major part de mascles encara no tenen el plomatge nupcial complet. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre les espècies que poc a poc van incrementant els efectius hivernals a l'estany trobem el xarxet, en aquest cas un grup de femelles i mascles eclipsats descansant. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Malgrat ser una espècie present a l'estiu i en migració a l'estany, aquest octubre encara s'ha observat fins a 9 martinets de nit. A la foto un adult (a l'esquerra) amb un jove de primer any. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de corbs marins observat a l'octubre s'ha incrementat de forma notable respecte el mes de setembre. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

En el moment que es volen aturar als arbres morts que utilitzen com a posadors es produeixen nombroses trifulgues per tal que no es pari cap exemplar al costa. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez. 

Els corbs marins grossos joves es caracteritzen per presentar la panxa de color blanc. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

A diferència dels ànecs que tan es poden observar enganxats a la bova com al mig de l'estany, les polles d'aigua mai s'allunyen de la vegetació de la riba, doncs aquesta els aporta protecció. 16/10/2021. Joaquim Bonfill.

El cabussó emplomallat és una espècie que tot i poder menjar crancs és bàsicament piscívora. que s'alimenta del juvenils de qualsevol espècie, en aquest cas el que sembla una carpa. 16/10/2021. Joaquim Bonfill.

A diferència dels ànecs que en aquest període ja comencen a engalanar-se, el cabussó emplomallat ara precisament està passant del plomatge nupcial al plomatge d'hivern. En pocs dies hauran perdut les darreres restes de cresta i de gorguera. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Un cas semblant al del cabusso emplomallat és el del cabusset, que romandrà tot l'hivern amb un plomatge de tons marronosos, en comptes del color dominant negre amb la gola vermella. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

El cabussó collnegre, que havia cria el primer any posterior a la recuperació ara és només un visitant ocasional. Es diferencia del cabusset pel to grisenc, el bec prim i amb la punta lleugerament tirada cap amunt i per l'ull vermell. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Malgrat ha minvat el nombre de fotges respecte el mes anterior a l'octubre encara se n'observaven grups dispersos. 14/10/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Un parell de fotges, fàcilment distingibles de la polla d'aigua pel bec i l'escudet de color blanc.16/10/2021. Joaquim Bonfill.

Sense arribar als nivells excepcionals del 2020, la joca hivernal d'arpelles incrementa el nombre d'ocells de forma sostinguda, fins superar la vuitantena d'exemplars a finals de mes. 16/10/2021. Joaquim Bonfill.

Malgrat la gavina riallera ha pràcticament desaparegut de l'estany. possiblement per un canvi de joca, el gavià lentament recupera els seus efectius un cop ha mudat al golf de Biscaia. 16/10/2021. Joaquim Bonfill.

La plantació de diferents espècies arbòries i arbustives entorn de l'estany ofereix refugi i aliment a nombroses espècies no lligades als medis aquàtics. En aquest cas una parella de tórtores turques s'alimenten dels aglans d'una alzina. 16/10/2021. Joaquim Bonfill.

La vanessa és una papallona que bàsicament es veu a la tador-hivern a les rodalies de l'estany, on hivernen exemplars nascuts en latituds més septentrionals. 28/10/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.