dijous, 31 de gener del 2013

dimarts, 22 de gener del 2013

Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El dissabte dia 19 de gener de 2013 es va realitzar el cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Aquests censos, realitzats de forma força simultània en el temps pel conjunt de Catalunya, s'emmarquen dins el projecte International Waterbrid Counts coordinat per Wetlands International, projecte en el que des de mitjans dels anys 60, durant el mes de gener, se censen les principals zones humides d’arreu d’Europa, Àsia i Nord d’Àfrica i que a Catalunya aquests darrera anys coordina el DARPAMN. Aquests seguiments permeten avaluar l’estat de conservació d’aquestes espècies i estudiar, a escala local, la capacitat d’acollida de cada una de les zones humides. Les dades del cens indiquen un any molt dolent pel que fa a les fotges (Fulica atra), amb només 17 exemplars detectats. En canvi, bons nombres pel que fa als ànecs de superfície, amb 2022 ocells, acostant-se al màxim històric del gener de 2010. Tot i que el nombre de coll-verds (Anas platyrhynchos) és inferior al de molts altres anys hi ha hagut un fort increment en la resta d'ànecs, amb xifres rècord per a cullerots (Anas clypeata), xarxets (Anas crecca), grisets (Anas strepera) i xiuladors (Anas penelope). Les gavines (Chroicocephalus ridibundus) i (Larus michahellis), tot i estar lluny del record del 2012, continuen a nivells molt alts. Per contra, esplugabous (Bubulcus ibis) i corbs marins grossos (Phlacrocorax carbo) s'han situat a la banda baixa, amb 270 i 140 ocells respectivament. És interessant destacar la hivernada d'una grua (Grus grus), que a diferencia de les observades el 2011 enguany si ha passat tot l'hivern, i dels becuts (Numenius arquata) espècie de la qual s'ha observat 4 exemplars durant el cens a l'illa central entre les fredelugues (Vanellus vanellus), tot i que possiblement eren més, doncs la vegetació cobria parcialment el sector. De fet, aquest gener s'han observat fins 14 ocells, que segurament durant el dia marxen a alimentar-se a conreus i tornen amb les fredelugues al capvespre a dormir a l'estany. 

Espècie 2013
Oca vulgar (Anser anser) 3
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 46
Ànec grisset (Anas strepera) 26
Xarxet comú (Anas crecca) 407
Ànec collverd (Anas plathyrynchos) 1078
Xarrasclet (Anas querquedula)
Ànce cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 461
Morell de cap roig (Aythya ferina) 17
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Xibec (Netta rufina)
Aythya nyroca x Aythya ferina
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 1
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
Fotja (Fulica atra) 17
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla d'aigua (Gallinula clhoropus) 20
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Esplugabous (Bubulcus ibis) 270
Martinet blanc (Egretta garcetta)
Agró blanc (Egretta alba) 7
Bernat pescaire (Ardea cinerea)                 4
Grua (Grus grus) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 42
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 140
Xivita (Tringa ochropus) 4
Becadell (Gallinago gallinago) 4
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becut (Numenius arquata) 4
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2500
Daurada (Pluvialis apricaria)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 58
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat (Larus michaellis) 490
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 4973

divendres, 11 de gener del 2013

Resum del mes de desembre

El desembre ha estat un mes plenament hivernal. Dins els ànecs, s'ha detectat una reducció en el nombre de coll-verds (Anas platyrhynchos) però a la vegada un increment en el nombre de xarxets (Anas crecca) i sobretot cullerots (Anas clypeata), espècie en la que els 590 ocells censats el 19 de desembre suposen un record absolut a l'estany. Aquest increment sostingut del nombre de cullerots al llarg dels anys (vegeu  el gràfic) coincideixen amb una reducció del nombre de coll-verds desprès del màxim assolit el 2008. L'increment de l'ànec cullerot, espècie filtradora, de ben segur està associat a un major nombre de microorganismes aquàtics a la superfície de l'estany. En canvi, el coll-verd, espècie més granívora i vegetariana, hi trobaria un menor nombre de recursos. Aquest fet evidencia que l'estany d'Ivars i Vila-sana és ben viu i que continua evolucionant.


Al marge de cullerots, coll-verds i xarxets, esmentar que durant el desembre s'ha continuat detectant a l'estany d'Ivars i Vila-sana ànecs més escassos com l'ànec blanc (Tadorna tadorna), el xiulador (Anas penelope), el griset (Anas strepera), el xibec (Netta rufina), el morell cap-roig (Aythya ferina) o fins i tot rars com és l'ànec cuallarg (Anas acuta) o el morell de plomall (Aythya fuligula), la pràctica totalitat de les espècies presents a Catalunya. Els corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) mantenen nombres moderats, sempre per sota els 200 ocells, fet que indicaria una reducció del nombre de peixos a l'estany, i les fotges (Fulica atra), amb només 35 ocells, ens indiquen una absoluta manca de macròfits ("senill"). Per contra, gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) i gavians argentats (Larus michahellis) si que mostren nombres alts, en consonància amb el que s'ha vingut observant els darrers hiverns.

Finalment, entre les coses interessants destacar la presencia regular d'una grua durant el mes de desembre, en el que sembla el primer episodi d'hivernada estricta a la zona, car fins ara bàsicament s'havien observat ocells en migració, tot i que alguns exemplars hi podien haver restat alguns dies.

Màxims del mes de desembre
espècie
12/2012


Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 3
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 32
Xarxet comú (Anas crecca) 271
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 870
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 590
Ànec griset (Anas strepera) 17
Ànec domèstic 1
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell cap-roig (Aythya ferina) 40
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 4
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 4
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 195
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 800
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 5
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 27
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 100
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 14
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 35
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 1
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria) 2
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2000
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 5
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 6
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 4770
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 10
Gavià argentat (Larus michahellis) 800
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)