dilluns, 6 de novembre del 2017

Resum del mes d'octubre de 2017

La tardor es comença a normalitzar amb l'arribada de la pràctica totalitat de les espècies que hivernaran a l'estany. Encara es detecta però les darreres escorrialles de les espècies estrictament estivals i canvis en els efectius dels ocells que tenen a l'estany una localitat principalment de pas. Així, desprès de l'increment del nombre d'ànecs collverd observat el mes de setembre, amb més d'un miler d'ocells, el més d'octubre s'ha reduït la xifra a la meitat. Per contra, els ànecs cullerots s'han incrementat de forma important, fins arribar als 415 exemplars. Nombres molt menors de les altres espècies d'anecs, tot i que en destaca per la seva raresa els 10 cuallargs i l'observació d'un morell de plomall.

Els cabussons emplomallats han vist com els darrers mesos han anat reduint els seus efectius, per passar dels més de 80 ocells al mes d'agost a 40 a primers d'octubre i no més de 5 ocells a finals de mes. Un cas contrari és el del corb marí gros, que en els tres darrers mesos ha passat dels 4 ocells de l'agost, a 45 el setembre i 99 a l'octubre. 

Altres espècies que han reduït els seus efectius són l'esplugabous i la gavina vulgar, que han vist com les seves joques, que havien aplegat més d'un miler d'ocells el mes anterior, pràcticament desapareixien a finals d'octubre. Pel que fa a les limícoles, els alts nivells de l'aigua impedeixen la utilització de l'estany per part d'aquest grup. Així, només s'ha detectat 7 espècies diferents, molt lluny de les 15 del mes d'agost. Si que en aquest grup cal destacar l'arribada de les primeres fredelugues, tot i que els esmentats alts nivells d'aigua impedeixen la utilització de l'estany per part d'aquesta espècie. Es destacable també l'observació diversos dies d'un parell de gavines menudes, continuació de l'ocell ja observat el mes de setembre. Encara també un fumarell negre. molt rar ja en aquestes dates.

Pel que fa a fotges, polles d'aigua, polles blaves i rasclons els efectius s'han mantingut dins les magnituds dels darrers mesos. Un cas semblant és l'observat en el cas de l'arpella, que manté a la joca més d'una quarantena d'ocells. Entre els rapinyaires cal destacar també l'observació per tercer mes consecutiu a l'estany d'una àguila pescadora. Dins els rapinyaires nocturns, a l'octubre s'ha detectat un mussol emigrant (Asio flammeus), espècie rara que a l'hivern sovint està força lligada a les zones humides.

Una de les espècies que cal destacar de l'octubre és la mallerengues de bigotis, ocell irregular a l'estany del que es van veure fins a 8 exemplars i que no s'havia detectat en tot l'any. A aquesta observació s'ha de sumar la més excepcional d'un repicatalons petit (Emberiza pusilla), anellat el 12 d'octubre en el que és la primera observació d'aquest ocell a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Encara també algunes boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) i anellaments de boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) i boscaler comú (Locustella luscinioides). Finalment entre els passeriformes que no són de zones humides esmentar la presència ja d'alguns lluers (Carduelis spinus) i durbecs (Coccothraustes coccothraustes), espècies alguns anys relativament rares, així com l'observació de fins un parell de mosquiters de doble ratlla (Phylloscopus inornatus).

Màxims del mes d'octubre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 10/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 30
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 580
Anec cuallarg (Anas acuta) 10
Ànec cullerot (Anas clypeata) 415
Ànec griset (Anas strepera) 3
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 6
Morell de cap roig (Aythya ferina) 9
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 1
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 40
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 99
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 500
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 5
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 14
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 45
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 8
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 27
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 9
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 200
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 6
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 2
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 50
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 35
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 325
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger) 1
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 3
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 8


Vista de l'estany al capvespre quan els ànecs comencen a sortir a les aigües lliures. 24/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Grupet de morells de cap roig entre mig del qual dorm un morell de plomall. 16/10/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Femella d'ànec cullerot que es manté vigilant mentre descansa. 16/10/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Mascle eclipsat d'ànec cullerot i polla blava. 24/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Fins i tot fora del període reproductor no es rar veure batusses entre les fotges. 24/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Molts dels cabussons emplomallats que resten a l'octubre a l'estany veuen com els comença a desaparèixer poc a poc el plomatge nupcial. 16/10/2017. (c) Joan Estrada Bonell

El cabusset porta molt temps amb una població mínima a l'estany que rarament supera els 4 o 5 ocells. 24/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Joca d'esplugabous, corbs marins grossos i gralles a l'estany. 07/10/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Un mascle d'arpella de fase fosca sobrevola el canyissar. 07/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Al capvespre, just abans d'entrar a la joca, es normal veure els grups d'arpelles volant per sobre del canyissar. 24/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El mussol emigrant es un visitant rar però regular a l'hivern a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 11/10/2017. (c) Sergi Sales Asensio

El conill és el mamífer més fàcil d'observar a l'estany, esdevenint força abundant a primera i darrera hora del dia. 24/10/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

La pipa vinosa (Trithemis annulata), a la foto un mascle, és un dels espiadimonis observat amb més freqüència a l'octubre a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 16/10/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Femella de pipa vinosa a l'estany. 16/10/2017. (c) Joan Estrada Bonell