dilluns, 18 de juny del 2018

Resum del mes de maig de 2018

Durant el mes de maig encara s'ha detectat un cert pas d'ocells migrants tot i que aquest ha minvat notablement. En efecte, de les 55 espècies aquàtiques detectades el mes d'abril s'ha passat a les 47 del mes de maig. Aquest fet es deu no només a la finalització del pas migratori, doncs encara pot ser important per algunes espècies, sinó també a la maca d'espais favorables per ocells com les limícoles, que són el grup d'ocells amb un major potencial d'espècies durant els passos migratoris. Els elevats nivells d'aigua són sens dubte clau en aquest cas, amb una presència vestigial durant el maig.

Com a coses més destacades esmentar que la pràctica totalitat de les espècies residents o estivals es troben en ple període reproductor, algunes d'elles ja amb polls de diferents edats. Destacar però que en general les poblacions de la majoria de les espècies són realment baixes. L'absència de recursos derivats de la manca de macròfits en són en bona part responsables.

Com a coses més destacables detectades durant el més de maig esmentar la presència encara d'alguns corbs marins i alguns ànecs, bàsicament hivernals, com el cullerot i xarxet, que caldria considerar ja més com estivals més que com  possibles reproductors. Comentar que durant el maig, tot i que en petit nombre, s'han vist la pràctica totalitat d'ardides potencials a l'estany. altra vegada, com el mes anterior detectats també un capó reial i un becplaner.

La manca de macrofits afecta especialment a la fotja, una de les espècies que hauria de ser de els més comunes a l'estany i de la que només s'ha detectat un màxim de 4 ocells. entre els ràl·lids destacar, això si, l'observació d'un rasclet.

Les gavines, a excepció del gavià argentat, han reduït també de forma important els efectius, la manca de condicions òptimes per a la seva reproducció ha comportat que poc a poc hagin anat desertant de l'espai. En aquest grup esmentar, això si, un pas acceptable de fumarells, amb l'observació de fins i tot un parell de fumarells alablancs.

Finalment en el cas dels passeriformes de canyissar esmentarla detecció d'una boscarla mostatxuda, juntament amb les més abundants boscarles de canyar i balquers, cosa que podria fer pensar enguany en la seva possible reproducció.

Màxims del mes de maig a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 05/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 1
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 208
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 4
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 4
Morell de cap roig (Aythya ferina) 3
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 82
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 9
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 18
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea) 10
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 12
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 10
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla) 1
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 9
Fotja (Fulica atra) 4
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 12
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 1
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 4
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 2
Gamba roja (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 5
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 36
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 6
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 350
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 15
Fumarell negre (Chlidonias niger) 24
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 2
Blauet (Alcedo atthis)
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 24
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 22
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1
Cotxa blava (Luscinia svecica)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


La majoria de nius de cigonya de l'estany tiren endavant i en ells s'observa ja els polls que creixen dia dia. 29/05/2018. (c) Joan Estrada 

Un mascle d'arpella arriba amb una rata al niu per alimentar els polls. 29/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Una part dels cabussons emplomallats també es troben enfrascats amb les feines de cria, com l'ocell de la foto que està construint el niu. 28/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Les poques parelles de cabussets de l'estany també estan criant, com aquest adult acompanyat per tres polls, un dels quals a l'esquena. 29/05/2018. (c) Joan Estrada 

Tot i el control de nius efectuat els anys anteriors diverses parelles de gavià argentat han continuat criant a l'estany el 2018. 28/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Una altra espècie detectada amb polls el mes de maig ha estat la polla blava. 28/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea 

En el cas de la fotja, tot i haver detectat comportaments territorials amb persecions, cosa que fa pensar en la seva reproducció el extremadament reduït nombre de parelles dificulta la detecció de les llocades. 29/05/2018. (c) Joan Estrada 

Una espècie que sembla que enguany només seria estival a l'estany és l'ànec cullerot, del que tot i que s'ha detectat algun exemplar, com aquesta femella, no hi indicis de cria. 29/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea

Una altra espècie que tot i ser present de forma regular no sembla criar a l'estany és el martinet de nit. En aquest cas un grupet posat en uns arbres. 28/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea 

Igual que el mes anterior al maig s'ha tornat a detectar un becplaner a l'estany. 14/05/2018. (c) Roger Guillem

La boscarla de canyar és el passeriforme més característic de l'estany durant el període reproductor. 28/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea 

El desenvolupament del bosc de ribera permet que algunes espècies com el milà negre formí una gran joca a l'estany, bàsicament formada per ocells no reproductors. 29/05/2018. (c) Joan Rodríguez & Anna Varea