dilluns, 14 de juliol del 2014

Resum del mes de juny de 2014

Al juny comença un període de menor activitat a l'estany d'Ivars i Vila-sana. En efecte, no es detecta pràcticament pas d'espècies migradores i fora del que cria a l'estany només es deixa veure alguna espècie dispersiva com és el cas del curroc o el xatrac comú, als que se suma algun fumarell endarrerit. D'entre les espècies que crien a l'estany esmentar només com a molt actius els cabussons emplomallats, que coincidint amb el boom d'alevins de peixos es mostren molt actius i freqüentment s'observen parelles amb polls. Les arpelles també s'observen constantment volant amb preses per sobre el canyissar per cebar els polls ja apunt de volar.  Pel que fa a altres espècies reproductores la pràctica totalitat de collverds ja han esquerat els polls i espècies com les gavines vulgars han tingut un molt alt fracàs reproductor, havent començat una part a desertar de la colònia. Els camesllargues, tot i les còpules observades el mes anterior, finalment tampoc semblen haver criat. L'entrada d'un important nombre de carpes a les zones somes pot haver ajudat a aquesta no reproducció. Els nombre més alts se'ls emporten el gavià argentat, que sembla ser l'espècie més beneficiada per l'estany amb fins 50 parelles reproductores i un bon nombre d'ocells dispersius sedimentats a l'estany. 

Entre la resta d'ocells, esmentar que els esplugabous i martinets de nit, als que se suma el petit contingent de capons reials, no s'han deixat de veure en tot el mes. Faltarà veure si en anys propers es posa a criar alguna d'aquestes espècies a l'estany.

Màxims del mes de juny de 2014 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 06/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 170
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 4
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 4
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 55
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 65
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 3
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 38
Capó reial (Plegadis falcinellus) 6
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 6
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 8
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 7
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 20
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 6
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 250
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 480
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 2
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) 8
Fumarell negre (Chlidonias niger) 6
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Durant el mes de juny les carpes han envaït les zones somes de l'estany, observant-se els seus lloms sobresortint per sobre l'aigua per la manca de profunditat. 04.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell 

Les parelles d'arpella s'han mostrat molt actives durant el mes de junt amb vols constants per sobre el canyissar incitant als polls a realitzar els primers vols. 04.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell 

El curroc és una de les espècies dispersives que s'observa regularment durant els mesos estivals. 04.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i coincidir amb el període reproductor algunes desenes d'esplugabous ha continuat utilitzant l'estany d'Ivars i Vila-sana com a zona de repòs i com a joca. 12.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell

El capó reial ha esdevingut una espècie regular a l'estany amb observacions pràcticament tots els mesos de l'any. 12.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el juny les majors concentracions de cabussons emplomallats, alguns fins i tot amb polls a l'esquena es donen al sector oriental per on entra el gruix d'aigua a l'estany, 12.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell

Cabussó emplomallat transportant un parell de polls a l'esquena. 12.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell

dilluns, 7 de juliol del 2014

Resum del mes de maig de 2014

Durant el darrer mes de maig, coincidint encara amb nivells baixos d'aigua en alguns sectors, s'ha continuat detectant un important pas de límicoles a l'estany d'Ivars i Vila-sana, amb fins una vintena d'espècies diferents. Entre altres, cal destacar nombres importants de cames llargues (Himantopus himantopus), corriols gros (Charadrius hiaticula) i gamba roja (Tringa totanus), però també la presencia d'espècies escasses a l'interior de Catalunya com el bec d'alena (Recurvirostra avossetta), la perdiu de mar (Glareola pratincola), el territ gros (Calidris canutus) i el territ de temminck (Calidris temminckii), o fins i tot accidentals com el remena-rocs (Arenaria interpres). Altres espècies destacades en pas han estat els fumarells, amb presencia de les tres espècies, fins i tot del més rar fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus), als que se suma l'observació d'un xatrac comú (Sterna hirundo), ocell accidental a l'interior.

El mes de maig coincideix amb el pic màxim de cria per a moltes espècies, observant-se, al costat de les més nombroses llocades d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) també llocades d'espècies molt més rares com el morell cap-roig (Athya ferina) o el xibec (Netta ruffina). A l'illa principal han tornat a criar les tres espècies de gavines; el gavià argentat (Larus michahelles), la gavina capnegra (Larus melanocephalus) i la gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus). Entre altres espècies reproductores, esmentar el cabussó emplomallat (Podicpecs cristatus) el nombre de parelles del qual s'ha incrementat notablement coincidint amb la cria de carpes (Ciprinus carpio) i lluciperques (Sander lucioperca).

Es destacable també el cas dels ardeids, grup amb vuit espècies diferents durant el mes de maig i en el que la presencia continuada d'espècies com el martinet de nit (Nyctycorax nyctycorax), el martinet blanc (Egretta garcetta) i fins i tot l'agró blanc (Egretta alba) que ens pot acabar reportant alguna sorpresa com a reproductors en un futur proper. També el capó reial (Plegadis falcinellus), manté el seu llarg període de permanencia a l'estany.

Màxims del mes de maig de 2014 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 05/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 214
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 2
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 1
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 34
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 13
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 228
Martinet blanc (Egretta garzetta) 12
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 3
Agró roig (Ardea purpurea) 4
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 31
Capó reial (Plegadis falcinellus) 8
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 16
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4
Fotja vulgar (Fulica atra) 5
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 44
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 2
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 2
Corriol petit (Charadrius dubius) 2
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 30
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus) 1
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta) 2
Territ de Temminck (Calidris temminckii) 3
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 9
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 5
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 8
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 30
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 5
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 5
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 7
Remena-rocs (Arenaria interpres) 1
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 8
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 600
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 10
Gavià argentat (Larus michahellis) 315
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) 15
Fumarell negre (Chlidonias niger) 10
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 3
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Remana-rocs a la zona d'exclusió de peixos aprofitant el baix nivell d'inundació. 05/05/2014. (c) Sergi Sales Asensio

Els cames llargues han continuat essent les limicoles més abundants durant el mes de maig. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i coincidir amb el període reproductor, un bon nombre d'esplugabous han continuat utilitzant l'estany d'Ivars i Vila-sana com a joca. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

A diferència d'anys anteriors enguany s'ha observat una presencia recular de martinet blanc durant tot el mes de maig. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

L'agró roig és una de les espècies que pesca a les zones somes. 22.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

La nova parella de cigonyes de l'estany, tot i que amb un cert endarreriment respecte les altres tres, reeixeixis pel que fa a la reproducció. 27.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

El capó reial és una de les espècies que desprès de la seva irrupció el 2013 continua present de forma permanent a l'estany.  22.05.2014 (c) Joan Estrada Bonell
  
Colònia de gavines i gavians a l'illa central. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell
  
El xatrac comú ha estat una altra de les espècies inhabituals a l'interior detectada el mes de maig a l'estany. 22.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el mes de maig s'ha incrementat notablement el nombre de cabussons emplomallats ja aparellats. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell
El creixement dels arbres que envolten l'estany ha permès incrementar el nombre de teixidors (Remiz pendulinus) que crien entorn de l'estany. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

La serp d'aigua (Natrix maura) és l'ofidi més freqüent a l'estany i sovint es detecta nedant prop de la riba. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell