dilluns, 11 de maig del 2015

Tècniques d'estudi d'ocells esteparis i de zones humides

Els dies 16 i 17 de maig de 2015 la Institució Catalana d'Historia Natural en col·laboració amb el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana i el suport d'EGRELL organitza un curs de tècniques d'estudi d'ocells esteparis i de zones humides al secà de Bellmunt (la Noguera) i a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Durant el curs es realitzarà el comptatge de les principals espècies reproductores de l'estany d'Ivars i Vila-sana i es realitzarà una estima del nombre de parelles. Aquestes dades es compararan amb la sèrie històrica de l'estany per poder analitzar l'evolució dels ocells aquàtics a l'estany d'Ivars i Vila-sana i poder estudiar els canvis esdevinguts associats a l'evolució de l'estany.


 Informació i inscripcions:
http://ichn.iec.cat/pdf/CN_Programes/2015.pdf

dimarts, 5 de maig del 2015

Taller d'ornitologia a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Els propers dies 9 i 10 de maig, coincidint amb el dia mundial dels ocells migratoris, el Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana i EGRELL, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, organitzen un taller d'ornitologia per conèixer els ocells de l'estany i dels veïns secans estèpics. Al web del Consorci hi trobareu tota la informació i la butlleta per a fer la inscripció.


dilluns, 4 de maig del 2015

Resum del mes d'abril de 2015

L'abril és un mes clarament ja estival en el que durant els primers dies del mes acaben per marxar els darrers individus de les espècies estrictament hivernants. L'abril és també un mes en el que passen per l'estany moltes de les espècies exclusivament migrants però és, en especial, un dels mesos en el que la majoria d'espècies ja estan en ple període reproductor, moltes d'elles ja amb polls. Aquest és el cas de les cigonyes, però també dels ànecs collverds, o de les polles blaves. Altres espècies com agrons rojos i arpelles fa menys temps que s'han posat a criar i bàsicament tenen encara ous.

Durant l'abril s'ha detectat a l'estany una bona representació d'ànàtides, amb individus d'un total de 10 espècies diferents. Alguns exemplars són encara hivernants endarrerits, com els xarxets, altres estan només en pas, com els d'ànec cuallarg i xarrasclet, però la resta poden nidificar a l'estany, tot i que excepte el collverd, en molt baix nombre. 

L'altre grup nombrós a l'abril ha estat el de les limícoles, amb 16 espècies detectades. D'entre elles només ha estat destacable el cames llargues, amb fins una cinquantena d'exemplars. La resta d'espècies sempre s'han detectat amb baix nombre. Entre les espècies més destacades esmentar la perdiu de mar, que no deixa de ser un ocell força rar a l'interior, tot i que és d'aparició regular a l'estany, i la siseta, limícola amb molt poques dades a l'estany.

Entre les espècies reproductores esmentar també les gavines, amb nius de gavina vulgar, gavià argentat i gavina capnegra. Caldrà anar seguint l'evolució de la colònia de les gavines vulgars i capnegra per avaluar el variable èxit reproductor d'aquestes espècies. Altres gavines detectades a l'abril a l'estany han estat els regulars gavians foscos i la més rara, però també regular, gavina menuda. Parents de les gavines són els fumarells i xatracs, amb una bona representació d'aquest grup durant la'bril, amb observacions de xatrac comú, curroc, fumarell carablanc i fins 65 fumarells negres.

Pel que fa a altres grups faunístics, esmentar que la població de tortuga de rierol de l'estany ja està activa, observant-se alguns exemplars prenent el sol, i que amb la pujada de les temperatures les papallones comencen a fer-se omnipresents.


Màxims del mes d'abril de 2015 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 04/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 7
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 102
Anec cuallarg (Anas acuta) 1
Ànec cullerot (Anas clypeata) 17
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 9
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 5
Morell cap-roig (Aythya ferina) 15
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 34
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 10
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 43
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 12
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 20
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 10
Agró roig (Ardea purpurea) 4
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 12
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 6
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 9
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 10
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 50
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 1
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 1
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 7
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 4
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 10
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 2
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 5
Siseta (Tringa stagnatilis) 1
Gamba verda (Tringa nebularia) 7
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 12
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 3
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 7
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 600
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 14
Gavià argentat (Larus michahellis) 312
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 2
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 18
Fumarell negre (Chlidonias niger) 65
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Les diverses parelles d'arpella de l'estany ja estan en ple període reproductor. En aquest cas el mascle (l'ocell amb gris a les ales) aporta una presa a la femella. 03/04/2015. (c) Anna Varea Polo

El cabussó collnegre, que havia criat el primer any amb aigua a l'estany, actualment és un migrant escàs. durant el mes d'abril se n'han arribat a veure però fins a 10 exs. 03/04/2015. (c) Anna Varea Polo

Durant bona part de l'abril s'ha vist una oca sola, fet que pot fer pensar que els 2on exemplar estigués covant. 09/04/2015. (c) Anna Varea Polo

El xarrasclet s'ha continuat veient amb regularitat durant tot el mes d'abril. 09/04/2015. (c) Anna Varea Polo

Els nius més primerencs de cigonya ja tenen polls petits. 22/04/2015. (c) Anna Varea Polo

El fumarell carablanc és una de les espècies que també havia criat el primer any amb aigua a l'estany. Actualment és un migrant regular en ambdós passos migratoris. 22/04/2015. (c) Anna Varea Polo

Durant l'abril, com el mes anterior, s'ha continuat observant un bon nombre d'espècies de limícoles als sectors més soms del costat de cal Aragonès. A la foto un cames llargues i un territ bec llarg. 22/04/2015. (c) Anna Varea Polo

Les tortugues de rierol (Mauremys leprosa) ja estan actives durant el mes d'abril. 09/04/2015. (c) Anna Varea Polo

La blanqueta perfumada (Pieris napi) és una de les papallones més habituals a l'estany. 03/04/2015. (c) Anna Varea Polo