dilluns, 8 de juliol del 2013

Resum del mes de juny

Durant el mes de juny moltes de les espècies han començat a reduir notablement la seva activitat, deixant-se de fer visibles per la feina que suposa esquerar els polls i en molts cassos ja per recuperar-se desprès de la cria i iniciar la muda. La major part de llocades de collverd (Anas platyrhynchos) ja s'han independitzat i els mascles comencen a estar eclipsats. Només les 2-3 femelles reproductores de morell de cap roig (Aythya ferina) s'han deixat veure durant el juliol regularment amb els polls encara petits. Entre les gavines, la major part de polls tant de gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus), com gavina capnegra (Larus melanocephalus) i gavià argentat (Larus michahellis) ja han volat a finals de mes. L'única espècie que encara es mostra en ple període reproductor és el cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), que durant aquest mes ha assolit el màxim de parelles reproductores, amb polls de totes mides, coincidint amb el boom d'alevins de lucioperca (Stizostedion lucioperca). Els primers polls dels tres nius de cigonya (Ciconia ciconia), amb un èxit reproductor apreciable (2, 3 i 4 polls), ja comencen a volar, tot i que els que ho fan continuen retornant al niu a dormir.

Pel que fa a les gavines vulgars sembla que els darrers dies del mes han començat a reduir el nombre d'exemplars, possiblement per dirigir-se a les localitats post-reproductores a mudar, mentre que els gavians argentats estan incrementant notablement el seu nombre per l'arribada d'un important contingent d'ocells que han criat en altres localitats. Associada a aquesta entrada de gavians també s'ha detectat els primers gavians foscos (Larus fuscus). L'evidencia dels primers ocells dispersius ens la dona també la presencia dels primers joves d'esplugabous (Bubulcus ibis), espècie que no cria a l'estany. Al marge dels esplugabous, esmentar també la presencia regular a l'estany d'Ivars i Vila-sana duran tot el mes de juny d'exemplars no reproductors d'espècies com el martinet de nit (Nyctycorax nycticorax), el cames llargues (Himantopus himantopus) o els fumarells carablancs (Chlidonias hybrida) i negres (Chlidonias niger).

Màxims del mes de juny a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 06/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser)
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 260
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 1
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 3
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 7
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 46
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 7
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 180
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 5
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 17
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 4
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 18
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 5
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 32
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 2
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 7
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 720
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 3
Gavià argentat (Larus michahellis) 670
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger) 3
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


femella de morell de cap roig amb polls. 11.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Fins i tot el niu més endarrerit de cigonya ja tenia els polls grossos a finals de juny. 11.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

El cabussó emplomallat ha assolit el màxim de parelles durant el mes de juny, coincidint amb el boom dels alevins de lucioperca. 11.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el juny és normal observar polls d'algunes espècies com aquesta polla d'aigua, que tot i no haver assolit encara el seu total desenvolupament poden ja ser independents. 25.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

A finals de juny ja es començava a observar les gavines vulgars molt actives fora de la colònia de cria en el que sembla el preàmbul de la seva partida cap a les zones de concentració postnupcial. 25.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Entre les espècies no reproductores que ja s'ha começat a observar ocells duratn el mes de juny cal esmentar el corb marí gros, en aquest cas un jove de l'any anterior. 25.06.2013. (c) Joan Estrada Bonell