dilluns, 4 de juliol del 2016

Resum del mes de juny de 2016

El mes de juny és dels mesos de primavera-estiu un dels mes "tranquils". En efecte, ja han acabat de passar els ocells que crien més al nord, fins i tot els més tardans, i per contra encara no ha començat la migració de tornada. Es per això que bàsicament només es detecta a l'estany els ocells reproductors, acompanyats pels exemplars estiuejants d'algunes espècies que no nien a l'estany però de les quals en romanen alguns ocells no reproductors durant el període estival. A aquests s'hi comencen a sumar també exemplars dispersius d'espècies que han criat en altres aiguamolls de les rodalies i que un cop finalitzada la cria es mouen cap a altres zones humides de la Plana, com el cas del bernat pescaire.

Així, les limícoles, que havien estat presents amb un bon nombre d'espècies els dos mesos anteriors, el juny estan sota mínims. De fet només s'ha detectat irregularment algun cames llargues (amb un cert repunt a finals de mes, amb 14 ocells el dia 30) i alguna xivita. Per contra, hi ha indicis que les espècies que enguany estan criant ho fan amb un cert èxit. En efecte, aquest mes s'observen diversos joves ja emancipats de fotja, polla blava i ànec collverd al costat de parelles que tenen encara polls petits. Es desconeix el paper que pot tenir el control que s'ha començat a efectuar enguany sobre els gavians argentats, als que s'impedeix criar a l'illa principal, sobre aquest aparent major èxit reproductor de diverses de les espècies que el 2016 han criat a l'estany. Si això fos així, s'obre una certa esperança a recuperar la colònia de gavina vulgar que enguany ha desertat en trobar-se que les 70-80 parelles de gavians havien ocupat la totalitat de l'illa principal i les havien deixat sense espai físic per intentar reproduir-se. Entre les espècies interessants que han criat enguany esmentar altre cop el morell de cap roig, espècie de la qual el 18/06/16 es va observar 1 femella amb 6 polls (Mireia Jimenez, Montserrat Monegal i Berto Minobis, com pers.)

Fets destacables del mes de juny són l'observació d'un parell de becplaners i la formació novament, desprès de molts mesos, de la joca d'esplugabous.

Les úniques espècies que sembla clarament ja estan incrementant els seus efectius durant el juny són la gavina vulgar, que ja hem comentat que enguany no ha criat, de la qual desprès d'un juny fluix, amb només uns pocs ocells, a format una joca de fins 720 exemplars a finals de mes, segurament d'ocells dispersius procedents d'altres colònies de la Depressió de l'Ebre. Un cas una mica semblant és el del gavià argentat, amb un fort increment durant el juny, fins arribar als 1.000 ocells a la joca (tot i que molts menys durant el dia quan es desplacen a alimentar-se lluny de l'estany), en la que de ben segur s'hi concentren molts gavians que desprès de l'època de cria es desplacen des de les colònies de la Mediterrània al golf de Biscaia generant a l'estany els màxims anuals.

Màxims del mes de juny de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 06/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 75
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 1
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell de cap roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 35
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 400
Martinet blanc (Egretta garzetta) 9
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 30
Agró roig (Ardea purpurea) 6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 20
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 8
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 12
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 14
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 720
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 1000
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Durant el juny els sectors soms, com el del costat de cal Aragonés, s'omplen d'ocells alimentant-se. A la fotografia cigonyes, ànecs collverd, bernat pescaire i un parell de becplaners. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Els polls de la majoria de parelles de cigonya ja han volat durant aquest mes de juny i no retornen al niu més que per dormir. Per aquesta raó durant el dia es freqüent veure els adults sols vigilant els niu de la seva possible usurpació per part d'ocells passavolants. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Adult de bernat pescaire pescant al sector de cal Aragonès. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Com els darrers anys, són freqüents durant tot el període reproductor els martinets de nit a l'estany, amb indicis que enguany finalment podrien estar criat. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell
El martinet blanc és un dels ardeids presents també al període reproductor a l'estany que sembla també només ser-hi estiuejant. 29/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Desprès d'uns mesos sense joca d'esplugabous a l'estany, aquest mes de juny s'han tornat a aplegar més de 400 exemplars. 29/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El martinet menut és un dels ardeids més discrets i difícils d'observar a l'estany. Malgrat això sembla que poc a poc va consolidant la seva població en aquest espai, amb segurament un mínim de 2 parelles el 2016. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Un dels dos becs planers observats aquest juny a l'estany. 29/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

L'oca, desprès d'haver fracassat com a reproductora, possiblement per no haver aconseguit aparellar-se, continua detectant-se a l'estany. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Una de les espècies que més freqüentment es veu amb polls durant el mes de juny és el cabussó emplomallat. 29/06/2016. (c) Joan Rodríguez Rosario

El cabusset continua amb només 2-3 parelles a l'estany, tot i que algunes d'elles s'han detectat amb polls. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

En el cas de la polla blava aquest juny s'ha observat adults amb polls de diferents mides que evidencien la presencia de diferents parelles. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La fotja és una de les espècies que tot i el reduït nombre de parelles sembla el 2016 haver tingut un important èxit reproductor amb presència aquest juny de joves emancipats i adults encara acompanyats de polls de mida mitjana. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El 2016 el nombre de polles d'aigua no sembla haver variat substancialment respecte els anys anteriors. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Juntament amb l'entrada de gavines vulgars, aquest juny s'ha tornat a observar alguna gavina capnegra. 29/06/2016. (c) Joan Rodriguez Rosario

La boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) és possiblement l'ocell d'aiguamoll més corrent a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Aquest mes de juny encara eren molts els mascles que cantaven amb intensitat. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Els conills continuen encara essent prou abundants a l'estany, essent de fàcil detecció tant a primera com a darrera hora del dia. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El juny ja es mes de papallones a l'estany on s'hi poden observa espècies escasses a la plana de Lleida com Lasiommata megera. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La Pieris napi és potser la papallona més abundant a l'estany. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell