divendres, 13 de setembre del 2019

Resum del mes d'agost de 2019

Amb l'arribada del mes d'agost s'ha començar a detectar el pas i arribada dels migrants postnupicals per l'estany. El nombre d'ocells és encara molt baix però si que es comença a percebre un major nombre d'espècies. Així hem passat de les 35 espècies del mes de juliol a les 46 del mes d'agost. Aquest increment es deu sobretot a la presencia d'algunes limícoles migrants. Així a l'agost ja s'ha vist algunes gamba roja, gamba verda, valona, becut, sempre però en forma d'individus aillats.

D'entre les espècies no reproductores, una de les poques que sembla ha tingut una mínima arribada ha estat l'ànec cullerot, amb ja fins a 55 ocells. Presència també d'alguns xarxets, d'un griset, un xarrasclet i un morell cap-roig. Els corbs marins han consolidat la petita arribada ja detectada al juliol i l'esplugagobus, amb nombres ja apreciables els dos darrers mesos, ha duplicat el nombre d'exemplars de la joca, que ha arribat a superar els 1300 ocells. Entre les ardeides i afins esmentar  també que ja s'ha detectat els primers agrons blancs i s'han tornat a detectar fins a 5 capons reials. L'arribada de cigonyes de centre Europa també queda palesa amb l'observació de 161 ocells.

Entre les espècies reproductores els cabussons emplomallats han assolit xifres espectaculars, amb fins a 163 ocells, i encara alguns adults amb polls petits. Significatius són també els 23 exemplars de fotja, que suposa la xifra més alta de l'any.

Nombre molt important de gavines rialleres, amb fins 3.100 exemplars, amb el que s'intueix una forta entrada d'individus del centre i est d'Europa, confirmada novament per l'observació d'ocells amb anelles de diferents localitats, tal qual ja es va observar a finals de juliol. Per contra, s'observa la dràstica reducció del nombre de gavians argentats que se sol detectar en aquest període, quan marxen la gran majoria cap al golf de Biscaia, amb alguns dies que no superen la vintena d'ocells, enfrotn els 1700 del juliol i els 2800 del juny..

Entre els passeriformes esmentar l'observació, per segon més consecutiu, de boscarla mostatxuda així com la detecció d'un grup familiar de mallerenga de bigotis i un boscaler, espècies les tres que ocasionalment poden haver criat a l'estany però que enguany semblen ser només migrants. Entre els moixons no passeriromes esmentar l'observació de fins a 5 blauets, amb xifres que ja són els màxims anuals.

Màxims per espècie detectats el mes d'agost a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 08/2019
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 9
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 342
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 55
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 6
Morell cap-roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 7
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 163
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 6
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 14
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1306
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 16
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 161
Capó reial (Plegadis falcinellus) 5
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 19
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 7
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 8
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja (Fulica atra) 23
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 19
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 4
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 1
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos) 4
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3100
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 6
Gavià argentat (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 171
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 7
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Boscaler (Locustella luscinioides) 1
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) *
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) *
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 4
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

A finals d'agost encara es podien detectar polls petits de cabussó emplomallat. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre les espècies que es detecten regularment en migració aquests darrers temps a l'estany trobem els capons reials, amb un màxim de 5 ocells aquest agost. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant tot l'agost s'han observat grans grups de gavines rialleres amb un màxim de 3100 ocells. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Entre les gavines rialleres esmentar l'observació d'un jove de gavina capnegra, espècie que havia criat a l'estany però que aquests darrers anys s'observa bàsicament només durant la migració de primavera. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El becut és una de les limícoles observada aquest agost a l'estany. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'abundant presència de gambúsia (Gambusia holbrooki) a l'estany té sens dubte un paper important en el nombre de blauets, que troba en aquest peix una presa de mida òptima. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tot i que el cranc de riu americà està lluny de les xifres que va assolir els primers anys desprès de la recuperació de l'estany es pot veue amb regularitat a primera i darrera hora del dia creuant els camins per desplaçar-se d'una massa d'aigua a una altra. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els adults de llagost de Barbària (Calliptamus barbarus) es pot veure a l'estany entre juliol i octubre. 28/8/2019 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.