divendres, 24 de maig del 2013

els ocells de l'estany d'Ivars i Vila-sana estan en ple període reproductor

Al marge d'escoltar els cants de moltes petits passeriformes, aquest mes és una bona oportunitat per a  l'observació de femelles d'ànec amb polls a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Tota una evidència de l'arribada d'una nova generació.

Femella d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) amb polls. 07/05/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Femella de xibec (Netta rufina) amb polls. 07/05/2013. (c) Joan Estrada Bonell

dissabte, 11 de maig del 2013

Resum del mes d'abril

Durant el mes d'abril s'ha produït una forta davallada dels ocells hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Així, ja han desaparegut alguns ànecs com el xiulaire (Anas penelope) i els que resten a l'estany han reduït notablement els seus efectius. Un bon exemple n'és el collverd (Anas platyrhynchos) que ha passat dels més de 1000 exemplars del mes de gener als 100 del mes d'abril. Destacar encara però la presencia de 214 ànecs cullerots, que indiquen encara un pas tardà d'aquesta espècie. Al marge dels collverds, els xibecs (Netta rufina), grisets (Anas strepera) i fins i tot morells de cap roig (Aythya ferina) presents durant l'abril a l'estany d'Ivars i Vila-sana ja podrien tractar-se d'ocells reproductors. Destaca la presència d'un morell xocolater (Aythya niroca), espècie que no havia estat detectada en tot l'hivern 2012-13. Els cabussons emplomallats (Podiceps cristatus) poc a poc van incrementant el seu nombre, sense arribar però a les altes xifres del 2012, observant-se ja la major part dels ocells aparellats. Els corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) estan clarament de retirada mentre que els esplugabous (Bubulcus ibis) mantenen el dormidor amb xifres semblants a les dels mesos anteriors. La tercera parella de cigonya (Ciconia ciconia), establerta al nou niu del costat de cal Aragonès, ja te ous. A l'igual que el mes de març, es continua produint un constant degoteig de limícoles, de les que s'ha detectat 18 espècies, entre les quals algunes prou escasses a l'interior com el tètol cuabarrat (Limosa laponica) o el bec d'alena (Recurvirostra avosetta). Numèricament cal destacar els 50 exemplars de cames llargues (Himantopus himantopus) i els 53 de valona (Tringa glareola). Encara s'ha continua observant el grup de becuts (Numenius arquata) que durant el dia es podien localitzar alimentant-se en alfalsos de les rodalies per anar a dormir al capvespre a l'illa central. Dins el grup de les gavines, destacar que les gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) i capnegra (Larus melanocephlaus) ja estan covant a l'illa central, amb més de 200 parelles de vulgar i 2-3 de capnegra. Els gavians argentats (Larus michahellis) també superen la desena de parelles, algunes de les quals ja han vist néixer els polls durant l'abril. Finalment, el mes d'abril ha estat un mes molt bo per al pas de fumarells a l'estany d'Ivars i Vila-sana, amb fins 60 fumarells negres (Chlidonias niger) i 2 del rar fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus).

Entre els altres grups faunístics destacar l'abundància de carpes (Ciprinus carpio) de gran mida que durant l'abril s'han detectat fresant a les zones somes, removent tot el sediment i enterbolint l'aigua, cosa que impossibilitat el desenvolupament de vegetació subterrània. També es destacable l'alt nombre de conills  (Oryctolagus cuniculus) que es localitzen a tot el perímetre de l'estany.

Màxims del mes d'abril a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 04/2013
Cigne mut (Cygnus olor) 7
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 15
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 100
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 214
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula) 2
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 4
Morell cap-roig (Aythya ferina) 9
Morell xocolater (Aythya nyroca) 1
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 23
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 9
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 19
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 230
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 5
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 9
Agró roig (Ardea purpurea) 4
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 27
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 12
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4
Fotja vulgar (Fulica atra) 13
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 50
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 3
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 2
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta) 20
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 27
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 20
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 4
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica) 2
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 11
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 2
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 8
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 3
Xivita (Tringa ochropus) 6
Valona (Tringa glareola) 53
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 7
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 6
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 1500
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 6
Gavià argentat (Larus michahellis) 300
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) 23
Fumarell negre (Chlidonias niger) 60
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 2
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Una carpa de gran mida remou el sediment en un sector utilitzat pels cames llargues. 15.04.2013. (c) Joan Estrada Bonell
Durant l'abril la major part dels cabussons emplomallats ja es detectaven aparellats. 15.04.2013. (c) Joan Estrada Bonell
El bec d'alena és una de les limícoles escasses a l'interior que s'ha observat regularment durant tot el mes d'abril a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 15.04.2013. (c) Joan Estrada Bonell
El fumarell alablanc és també una de les espècies rares a l'interior que enguany s'ha observat en diverses ocasions a l'estany. 25.04.2013. (c) Sergi Sales Asensio
El fumarell negre, tot i que en aquest cas regular, durant l'abril s'ha presentant en nombres destacable   15.04.2013. (c) Joan Estrada Bonell
La tercera de les parelles de cigonya a primers d'abril ja covava. 03.04.2013. (c) Joan Estrada Bonell
Entre les limícoles, els becadells comuns encara han mostrat nombres destacables durant l'abril. 03.04.2013. (c) Joan Estrada Bonell
Els becuts que cada dia s'ajocaven a l'estany durant el dia es podien localitzar en alfalsos de les rodalies, com en aquest cas uns al terme de Vila-sana. 03.04.2013. (c) Joan Estrada Bonell
Durant l'abril s'ha observat a l'estany un bon nombre d'espècies de limícoles  A la fotografia un batallaire, al costat d'una gamba roja vulgar, una xivita i un cames llargues. 03.04.2013. (c) Joan Estrada Bonell

dilluns, 6 de maig del 2013