dimarts, 3 de setembre de 2013

Balanç de la temporada de cria del 2013 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

El període reproductor del 2013 ha estat semblant al de l'any anterior amb algunes petites variacions. Com a coses mes destacables esmentar que, a diferencia del 2012, no s'ha detectat la reproducció de la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) a l'estany d'Ivars i Vila-sana, espècie que havia estat una de les novetats de l'any anterior. Pel que fa a les gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) i gavines capnegres (Larus melanocephalus) el nombre de parelles reproductores ha estat un xic inferior al de l'any anterior, tot i que l'èxit reproductor, malgrat ser baix, ha estat una mica superior. En el cas dels ànecs, a diferencia dels anys anteriors no s'ha comprovat la reproducció de cap parella d'ànec cullerot (Anas clypeata), fet compensat amb la reproducció de 2-3 parelles de morell de cap roig (Aythia ferina). Pel que fa als ardeids enguany no s'ha pogut confirmar la reproducció del bernat pescaire (Ardea cinerea). Destacar, per contra, l'observació repetida d'un bon nombre de martinets de nit (Nycticorax nyctyicoarx), entre ells força adults, que fan presagiar una possible propera reproducció de l'espècie a la zona. Entre els rapinyaires, l'arpella (Circus aeruginosus) continua consolidant el nucli reproductor de l'estany d'Ivars i Vila-sana amb 6 nius el 2013,. Finalment esmentar la reproducció d'un mínim d'una parella de boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon), espècie força rara a Catalunya que possiblement no és més que un reproductor ocasional a la zona i la reproducció desp`res d'uns quants anys de no fer-ho d'un mínim d'una parella de cames llargues (Himantopus himantopus).

Nombre de parelles de les principals espècies aquàtiques presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana la temporada de cria de 2013.
* indica espècies presents durant el període reproductor de 2013 però sense indicis de cria.

 • Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3-4 parelles
 • Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 25-35 parelles
 • Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1-2 parelles
 • Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) *
 • Martinet ros (Ardeola ralloides) *
 • Esplugabous (Bubulcus ibis) *
 • Martinet blanc (Egretta garcetta) *
 • Agró roig (Ardea purpurea) +10 parelles
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea) 0-1 parelles
 • Cigonya vulgar (Ciconia ciconia) 3 parelles
 • Oca vulgar (Anser anser) *
 • Ànec griset (Anas strepera) 0-1
 • Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 25-40 parelles
 • Ànec cullerot (Anas clypeata) 0-1 parelles
 • Xibec (Netta rufina) 1-3 parelles
 • Morell cap-roig (Aythya ferina) 2-3 parella
 • Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 6 parelles
 • Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3-4 parelles
 • Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 20-30 parelles
 • Rascló (Rallus aquaticus) 8-10 parelles
 • Fotja vulgar (Fulica atra) 2-3 parelles
 • Cames llargues (Himantopus himantopus) 1-2 parelles
 • Corriol petit (Charadrius dubius) *
 • Perdiu de mar (Glareola pratincola) *
 • Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 3-5 parelles
 • Gavina vulgar (Larus ridibundus) 200-250 parelles
 • Gavià argentat (Larus michaellis) 12-15 parelles
 • Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) *
 • Fumarell negre (Chlidonias niger) *
 • Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 30-50 parelles
 • Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 80-100 parelles
 • Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1 parella
Jove de boscarla mostatxuda anellat en el transcurs de la setmana natural per a joves. 09/07/2013. (c) Joan Bonjorn