dilluns, 3 de març de 2014

Importància de l'estany d'Ivars i Vila-sana a l'hivern

Des de la recuperació de l'estany d'Ivars i Vila-sana el 2006 aquest ha assolit una gran importància per a la hivernada dels ocells aquàtics a la plana de Lleida. Així, ja des del primer any, va esdevenir la principal zona humida per a la hivernada d'ànecs, cabussons i fotges de tota la plana de Lleida. En efecte, tal com es veu a la figura 1, l'estany d'Ivars i Vila-sana acull anualment, segons les dades del cens de gener coordinat pel DARPMN, entorn un 30 % del total d'efectius d'aquests grups que hivernen a la plana de Lleida. Destacar que, tot i l'increment net que hi ha hagut dels ocells aquàtics hivernants a la plana de Lleida, des de la recuperació de l'estany els nombres d'ocells als embassaments d'Utxesa i de Sant Llorenç de Montgai s'han mantingut especialment baixos, sense que hi hagi hagut una recuperació dels efectius en aquestes zones humides una vegada passada la redistribució inicial generada per la recuperació de l'estany (figura 2).

El nombre d'ànecs cabussons i fotges que anualment hivernen a l'estany d'Ivars i Vila-sana ronda els 2.000 exemplars, essent les espècies més abundants l'ànec collverd (Anas platyrhynchos) i el cullerot (Anas clypeata). 05.02.2013. (c) Joan Estrada Bonell

Figura 1: percentatge d'ànecs, cabussons i fotges que hivernen a l'estany d'Ivars i Vila-sana en relació al conjunt de la plana de Lleida en base les dades del cens de gener coordinat pel DARPMN

Figura 2: Evolució del nombre d'ànecs, cabussons i fotges a les diferents zones humides de la plana de Lleida en base les dades del cens de gener coordinat pel DARPMN