dimarts, 2 de setembre de 2014

Balanç de la temporada de cria de 2014 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

L'estany d'Ivars i Vila-sana fa alguns anys que s'ha anat estabilitzant, deixant de patir els canvis importants dels primers anys, quan els nivells d'aigua eren molt més variables i generaven diversitat d'ambients.Aquesta estabilització ha comportat una simplificació de al comunitat d'ocells que niuen a l'estany, amb poques variacions d'un any a l'altre. És per això que les espècies i els efectius que han criat enguany a l'estany siguin molt semblants a les que van niar la temporada de cria de 2013. L'únic diferencia significativa ha estat el nombre de parelles de gavià argentat, que s'ha multiplicat per tres i pot haver arribat fins a les 50 parelles,. Aquest fet vindria a reflectir aquesta estabilització del medi doncs el gavià argentat és una de les espècies aquàtiques que vol menys variacions. Aquest increment del nombre de parelles de gavià argentat (la pràctica totalitat de les quals han esquerat 2-3 polls) ha provocat un baixàssim èxit reproductor de la resta de gavines, que en el cas de la gavina vulgar (amb prop de 300 parelles) pot haver arribat a ser nul, tot i que si semblen haver volat alguns polls de gavina cap-negra (amb 4-6 parelles). El fracàs sembla que, més que per predació directa, podria estar ocasionat per la total ocupació de l'illa per part dels gavians argentats, desplaçant les gavines vulgars a l'exterior de l'illa i generant constants interferències amb les parelles reproductores.

Pel que fa a la resta d'espècies esmentar que s'han tornat a detectar un mínim d'una llocada de xibec i una de morell de cap roig i 1-2 parelles de cullerot. En el cas dels ardeids, l'agró roig sembla haver-se mantingut en uns nivells semblants als dels anys anteriors, tot i que no s'ha pogut contar el nombre exacte de parelles, hi tornava a haver una possible parella de bernat pescaire i s'han observat repetidament martinets de nit, sense que es descarti la seva reproducció.

Les arpelles s'han mantingut en les 6 parelles de l'any anterior, (potser una més) i pel que fa als passeriformes podria haver tornat a haver a l'estany fins a 2 parelles de boscar-la mostatxuda i dues de mallerenga de bigotis, tot i que no es té constància que cap d'elles hagi criat amb èxit.

Nombre de parelles de les principals espècies aquàtiques presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana la temporada de cria de 2014.
* indica espècies presents durant el període reproductor de 2014 però sense indicis de cria.
+ cria confirmada però amb efectius desconeguts

 • Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2-3 parelles
 • Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 30-35 parelles
 • Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1-2 parelles
 • Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) *
 • Martinet ros (Ardeola ralloides) *
 • Esplugabous (Bubulcus ibis) *
 • Martinet blanc (Egretta garcetta) *
 • Agró roig (Ardea purpurea) +5 parelles
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea) 0-1 parelles
 • Cigonya vulgar (Ciconia ciconia) 4 parelles
 • Oca vulgar (Anser anser) 1
 • Ànec griset (Anas strepera) 0-1
 • Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 20-30 parelles
 • Ànec cullerot (Anas clypeata) 1-2 parelles
 • Xibec (Netta rufina) 1-2 parelles
 • Morell cap-roig (Aythya ferina) 1-2 parella
 • Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 6-7 parelles
 • Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4-5 parelles
 • Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 20-30 parelles
 • Rascló (Rallus aquaticus) +5 parelles
 • Fotja vulgar (Fulica atra) 2-3 parelles
 • Cames llargues (Himantopus himantopus) 0-4 parelles
 • Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 4-6 parelles
 • Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 260-300 parelles
 • Gavià argentat (Larus michaellis) 30-50 parelles
 • Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) *
 • Fumarell negre (Chlidonias niger) *
 • Balquer (Acrocephalus arundinaceus) + parelles
 • Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) + parelles
 • Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 0-2 parelles
 • Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 0-2 parelles
Dues femelles de collverd amb polls. 22/05/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Femella de xibec amb polls. 22/05/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Femella de morell cap-roig amb polls. 06/05/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Poll de polla blava acompanyat per un adult. 22/05/2014. (c) Joan Estrada Bonell

El 2014 s'ha instal·lat una nova parella de cigonya a l'estany, en aquest cas en un arbre mort. 27/05/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Les 2-3 parelles de fotja que han criat a l'estany sembla que enguany haurien tingut èxit i hauria arribat a volar algun poll. 27/05/2014. (c) Joan Estrada Bonell

El cabussó emplomallat (a la foto un adult amb els polls a l'esquena), és una de les espècies més abundants i amb un major èxit reproductor de l'estany, amb algunes parelles que continuen encara criant ben entrat l'estiu.12/06/2014. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i no haver pogut contar amb precisió el nombre de parelles d'agró roig es té constància de l'envol de polls en diversos nius, en aquest cas dos polls a punt de volar a la bassa de cal Aragonès.  24/07/2014. (c) Joan Estrada Bonell