dilluns, 17 d’agost de 2015

Balanç de la temporada de cria del 2015 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Com ja es comentava en el balanç de la temporada de cria del 2014, l'estany ha viscut aquests darrers anys una forta estabilització del medi, amb escasses oscil·lacions dels nivells d'aigua, que en general es mantenen força alts. Així mateix les poblacions de carpes i luciperques sembla es mantenen plenament consolidades, sense respectar les zones d'exclusió de peixos, i el cinturó de vegetació està plenament establert sense canvis. Tots aquest fets han repercutit en que la comunitat d'ocells no pateixi gaires variacions i que les espècies adaptades al primers estadis de les zones humides, els més productius (vegeu p.e el cas del Clot de la Unilla el 2014-2015), hagin anat desapareixent i siguin substituïdes per espècies de comunitats més simples. Així l'única espècie clarament en increment és el gavià argentat, que ja ha situat la seva població entre les 50-70 parelles, sinó més. Aquest fet, juntament amb la manca de recursos tròfics a l'estany, molt disputats als ocells per les carpes i luciperques, fa que bona part de les espècies més sensibles continuïn la seva davallada. Així el 2015 ha estat un molt mal any per les gavines vulgar i fins i tot per les capnegres, amb un nombre molt menor de parelles que l'any anterior i existint la possibilitat que cap de les dues espècies hagin arribat a envolar ni un sol poll. La competència pels emplaçaments de cria i les molèsties que els ocasiona el gavià argentat de ben segur són les responsables de la regressió de les gavines de menor mida.

Els alta nivells d'aigua han estat també un impediment per a la reproducció de les limícoles. Així, tot i la presencia d'un bon nombre de cames llargues al principi del període reproductor i que un parell de parelles fins i tot arribessin a construir el niu, els alts nivells d'aigua i els peixos van impedir que aquests poguessin tirar endavant.

Fins i tot en el cas dels ànecs sembla que hi ha hagut una certa regressió en el nombre de parelles i tot i que han criat juntament amb el collverd el xibec i el morell de cap roig sembla no ho han fet ni el cullerot ni el griset. Les úniques espècies, juntament amb els gavians, que sembla aguanten són les piscívores, Així, tot i les fluctuacions anuals, el nombre de parelles de cabussó emplomallat continua essent alt i enguany finalment s'ha confirmat l'èxit en la cria del bernat pescaire, amb tres parelles que sembla han esquerat polls. Com en anys anteriors, els martinets de nit continuen presents tota la temporada de cria a l'estany sense haver però pogut confirmar la seva reproducció. Tot i el reduit nombre de parelles no sembla que el 2015 hagi estat un mal any per a la polla blava i lafotja, que haurien envolat polls les dues espècies.

Una de les espècies a la que sembla li van prou be les coses és l'arpella, amb 8-9 parelles el 2015. En aquest cas, l'arpella viu bastant al marge de l'estany, doncs bàsicament depen només del canyissar per a poder bastir el niu i es possible que es vegi clarament beneficiada per la bona població de conills que hi ha a les rodalies, que sens dubte deuen suposar una presa important per aquesta espècie.

Entre els passeriformes podria haver tornat a criar a l'estany fins a 2 parelles de la rara boscarla mostatxuda. Per contra, tot i la seva presencia hivernal, no hi ha però dades que facin pensar en la reproducció el 2015 de mallerenga de bigotis.

Nombre de parelles de les principals espècies aquàtiques presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana la temporada de cria de 2015.

* indica espècies presents durant el període reproductor de 2015 però sense indicis de cria.
+ cria confirmada però amb efectius desconeguts


Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2-3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 20-25
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb mari gros (Phalacrocorax carbo) *
Bitó (Botaurus estellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) *
Martinet ros (Ardeola ralloides) *
Esplugabous (Bubulcus ibis) *
Martinet blanc (Egretta garcetta) *
Agró roig (Ardea purpurea) 5+
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 3
Cigonya vulgar (Ciconia ciconia) 5
Oca vulgar (Anser anser) 1
Ànec griset (Anas strepera) *
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 15-25
Xarrasclet (Anas querquedula)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Xibec (Netta rufina) 1-2
Morell cap-roig (Aythya ferina) 1
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 8-9
Rascló (Rallus aquaticus) +5
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15-20
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3-4
Fotja vulgar (Fulica atra) 4-6
Cames llargues (Himantopus himantopus) 1-2
Corriol petit (Charadrius dubius)
Fredeluga (Vanellus vanellus) *
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 3
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 40-60
Gavià argentat (Larus michahellis) 50-70
Gavià fosc (Larus fuscus) *
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) *
Fumarell negre (Chlidonias niger) *
Boscaler comú (Locustella luscinioides)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) (+)
Boscarla de canyar (Acr. scirpaceus) (+)
Boscarla mostatxuda (Acr. melanopogon) 2
Mallerenga de bigotis (Pan. biarmicus)

Tot i que algunes parelles de cames llargues van iniciar la cria el 2015 cap d'elles va passar dels primers dies d'incubació. Els nivells excessius d'aigua i la presencia de carpes 
van impedir l'èxit de la mateixa. 01/05/2015. (c) Anna Varea Polo

El gavià argentat és una de les espècies amb major nombre de parelles reproductores el 2015 a l'estany d'Ivars i Vila-sana. El seu alt nombre suposa una alta competència per les zones de cria per a les altres gavines a la vegada que molèsties per a altres espècies. 01/05/2015. (c) Anna Varea Polo.

Tot i haver-se reduït una mica el nombre de parelles de cabussó meplomallat, el 2015 ha continuat essent un bon any per aquesta espècie, amb un bon èxit reproductor. 05/07/2015. (c) Anna Varea Polo

Les poques parelles de fotges que enguany han criat a l'estany han esquerat polls. A la fotografia un adult defensant un poll crescut. 12/07/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Juntament amb els gavians argentats les arpelles són de les poques espècies amb un creixement sostingut del nombre de parelles cada any. A la foto dos volanders empaiten un adult amb presa. 19/07/2015. (c) Joan Estrada Bonell

Les cigonyes, afavorides per la construcció de nius artificials, han incrementat el nombre de parelles de l'estany fins a cinc, totes elles amb polls envolats el 2015. 29/06/2015. (c) Anna Varea Polo

Tot i portar diversos anys detectant-se martinets de nit durant el període reproductor a l'estany d'Ivars i Vila-sana per ara no s'ha pogut constatar la seva reproducció. 29/06/2015. (c) Anna Varea Polo