dimarts, 7 de febrer de 2017

Resum del mes de gener de 2017

El gener ha estat un mes molt semblant al desembre tant pel que fa al nombre d'espècies com d'exemplars, amb només algunes petites baixades en ànecs, que han passat d'un total de 1.484 exemplars al desembre als 1.323 del gener. Sobta aquesta petita baixada quan les fredorades del gener més aviat feien presagiar una entrada d'ocells del centre i est d'Europa fugint del fred. Així entre els ànecs s'ha produït un descens del nombre de cullerots, cosa esperada en quant que és un ànec filtrador i el fet que es gelés part de l'estany dificulta la seva alimentació, però també el collverd, en aquest cas davallada aparentment no tant lògica. L'única espècie de les abundants que ha pujat és el xarxet, tot i que el seu nombre ha fluctuat durant el mes. Entre les espècies escasses esmentar l'observació de 3 xibecs, rars a l'hivern, i la continua observació dels ànecs cuallargs i els morells de plomall.

Pel que fa als ardeids aquest hivern està resultant molt fluix, sense joca d'esplugabous i amb nombres molt baixos de bernat pescaire. Només l'agró blanc finalment ha arribat a xifres normals en els darrers anys. Com el mes anterior però destacar el manteniment de la joca de cigonya blanca que es forma diàriament al costat nordest de l'estany en el que es concentren més de 200 ocells, segurament la majoria procedents de centre Europa. Si que és molt destacable és la joca d'arpelles, que continua batent rècords absoluts amb 124 ocells al cens de gener. Fotges i polles d'aigua continuen amb nombres força baixos mentre que rasclons i polles blaves ofereixen durant els comptatges nombres habituals als dels censos hivernals.

Entre les limícoles, tot i els baixos nivells d'inundació d'aquest hivern, han continuat els nombre extremadament reduïts de fredeluga, que no han fet honor  al seu nom tot i l'episodi de fred. Els becadells s'han mantingut, tot i que amb tendència a la baixa a mesura que avançava el mes i cal destacar l'observació de 3 becadells sords i dues gambes verdes. Si que han incrementat el seu nombre les gavines, amb 1.770 gavines vulgars i 1.355 gavians argentats, xifra molt alta en aquest darrer cas. Bons nombres de les gavines més escasses, amb 5 gavines cendroses i 41 gavians foscos.

Finalment entre els moixons més menuts esmentar la regularitat hivernal del blauet assolida aquests darrers anys, l'observació de diverses cotxes blaves i la primera observació hivernal de boscarla mostatxuda a l'estany.

Màxims del mes de gener a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 01/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 8
Xarxet comú (Anas crecca) 230
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 560
Anec cuallarg (Anas acuta) 4
Ànec cullerot (Anas clypeata) 459
Ànec griset (Anas strepera) 19
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell de cap roig (Aythya ferina) 27
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 10
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 4
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 120
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 15
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 220
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 124
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 8
Fotja vulgar (Fulica atra) 26
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 350
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 3
Becadell comú (Gallinago gallinago) 28
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 2
Xivita (Tringa ochropus) 4
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1770
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 5
Gavià fosc (Larus fuscus) 41
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 1355
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Durant el gener s'ha observat en diverses ocasions a l'estany una parella d'àencs blancs. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Xarxets i collvers descansant en una de les ribes de l'estany. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Els cullerots han patit una certa disminució del nombre durant el mes de gener. Darrere diversos exemplars de altres espècies. 13/01/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Grisets, amb el seu distintiu mirall blanc, a l'estany. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Grupet mixt de morells cap-roig i de plomall que es ve observant aquest hivern a l'estany. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Corb marí gros amb les ales obertes per eixugar el plomatge. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Un dels pocs martinets blancs que s'han deixat veure aquest gener a l'estany, al sector de cal Aragonès. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

 Grupet de cigonyes amb algunes de les escasses fotges.  10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Joca de cigonyes a l'estany. 31/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Tot i la seva discreció, l'hivern és un dels moments de l'any que el rascló es deixa observar amb més facilitat. 13/01/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Un parell de polles d'aigua al costat som de cal Aragonès, un dels millor sectors per observar aquesta espècie. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Al gener s'han arribat a observar fins a 4 xivites a l'estany, espècie que normalment es presenta solitària en aquest espai. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Tot i la baixada de nivell hivernal no s'ha incrementat el nombre de limícoles a l'estany, tot i que si ha permès mantenir el nombre de becadells. 13/01/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de gavina vulgar sobrevolant l'estany al tard buscant un punt on ajocar-se. 13/01/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Gavians argentats i gavians foscos aturats sobre el gel. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

La cotxa blava s'ha deixat veure amb regularitat aquest hivern a l'estany, possiblement afavorida pel baix nivell de l'aigua. 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário 

Els baixos nivells d'inundació afavoreix també la presència de passeriformes de marges de reiu i fangars com el grasset de muntanya (Anthus spinoletta) o en aquest cas la cuereta torrentera (Motacilla cinerea). 10/01/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário