dilluns, 10 de desembre de 2018

Resum del mes de novembre de 2018


Aquest novembre s'han detectat a l'estany nombres apreciables d'ànecs, amb 10 espècies diferents. Són destacables ja les xifres plenament hivernals de xarxet i d'ànec cullerot, i fins i tot les de collverd si el llindar que ens fixem és el dels darrers anys i no pas el dels primers desprès de la recuperació de l'estany, amb més del doble d'exemplars. Presència d'espècies no massa habituals com l'ànec xiulador, l'ànec cuallarg, l'ànec griset i el morell de plomall.

Al marge de l'observació de 4 cabussons orelluts, esmentar també l'arribada d'un bon nombre de cabussons emplomallats, amb fins 31 ocells, en un període en el que aquesta espècie té tendència a esdevenir força escassa. També un cabussó collnegre i els habituals cabussets, que fa que al novembre s'hagin vist les quatre espècies de podicipèdids possibles.

Els corbs marins grossos han assolit un dels màxims d'aquests darrers anys, potser coincidint amb un pas d'ocells que continuaran més cap al sud. Tot i que la joca d'esplugabous ha desaparegut de l'estany, cal esmentar una bona representació d'ardeids, entre els quals fins i tot un bitó, que s'observa a l'estany per segon mes consecutiu. Tot i la presència de grups importants de cigonyes hivernants les cigonyes locals estan totes defensant els nius a la vegada que ja s'han detectat algunes còpules i ocells en actitud de covar, malgrat que encara sembla una mica massa aviat per a que hagin realitzat la posta.

Sense ser cap novetat, continuen els nombre extremadament baixos de polla d'aigua i fotja. Per contra, esmentar l'arribada de les primeres xifres destacables de fredeluga, essent la resta de limícoles excepcionalment rares, doncs només podem esmentar una quinzena de becadells i un becadell sord. El fort pas de grues observat aquest mes de novembre arreu de Catalunya s'ha materialitzat en l'observació de fins una quarantena de grues a l'estany. Si en alguna cosa s'ha destacat aquest mes l'estany d'Ivars i Vila-sana ha estat però pel nombre de gavines, amb fins a 3.500 gavines rialleres i 2.000 gavians argentats. A aquestes espècies se suma els regulars gavians fosc i les molt més rares gavina menuda, gavina cendrosa i l'extemporània gavina capnegra.

Els bons nombres d'ànecs tudons, gavines i petits moixonets, però també l'abundància de conills, fa que els rapinyaires siguin molt abundants a l'entorn de l'estany, amb un mínim de 10 espècies diferents observades al novembre. D'estacar l'elevat nombre d'arpelles, que amb els 132 ocells censats a la joca aquest novembre s'acosta al màxim assolit el gener passat.

Pel que fa als moixons esmentar la forta entrada de petits passeriformes com el mosquiter comú, el repicatalons o el pinsà, però també la presència de pinsà mec, lluer, tord ala-roig... Per contra, constatar la desaparició de les boscarles de canyar i altres espècies estrictament estivals.

Entre els passeriformes, esmentar també l'anellament d'una cotxa blava de la subespècie namnetum, pròpia de l'oest de França, en el que seria el tercer anellament a l'estany i a tot Catalunya.

Màxims per espècie detectats a l'estany d'Ivars i Vila-sana el novembre de 2018
espècie 11/2018
Cigne (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 13
Xarxet (Anas crecca) 230
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 700
Anec cuallarg (Anas acuta) 6
Ànec cullerot (Anas clypeata) 514
Ànec griset (Anas strepera) 12
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 6
Morell cap roig (Aythya ferina) 26
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 7
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 31
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 1
Cabussó oerllut (Podiceps auritus) 4
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 268
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 13
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 9
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 14
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella (Circus aeruginosus) 132
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 11
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 15
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 40
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 600
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 60
Gavià argentat (Larus argentatus) 1
Gavià (Larus michahellis) 2000
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 4
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 4
Repicatalons (Emberiza schoeniclus) *

Desprès dels 2 exemplars observats el mes d'octubre, al novembre només s'ha tornat a observar un exemplar solitari d'oca. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Femelles i macles, ja en plomatge nupcial, d'ànec collverd. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Parella d'ànecs collverd amb el distintiu mirall morat emmarcat per dues franges blanques. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Grupet de grisets, una de les espècies que tot i poder-se observar tot l'any sempre és de presència irregular. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle adult d'ànec cullerot en plomatge nupcial. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

Al novembre els ànecs cullerots ja han assolit xifres importants a l'estany, on és freqüent veure'ls durant tot el dia filtrant l'aigua per alimentar-se. 22/11/2018 (c) Joan Estrada

Parella d'ànecs xiuladors, una de les espècies més escasses a l'estany. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

    
Com la major part dels anys, a la tardor l'estany acull un petit grup de morells cap-roig. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les fotges continuen sota mínims a l'estany, amb un màxim de 15 exemplars al mes de novembre. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

Desprès d'un període amb nombres molt baixos, al novembre s'ha produït una entrada de cabussons emplomallats a l'estany. Falta veure si tal com han arribat tornaran a marxar o si, per contra,  es quedaran una temporada. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

 El cabusset, tot i que sempre en petit nombre, es present tot l'any a l'estany. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

Tots els nius de cigonya de l'estany estan defensats per la parella reproductora. 22/11/2018 (c) Joan Estrada

Algunes cigonyes ja s'han observat en actitud de covar tot i que es desconeix si alguna pot ja tenir ous. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

No es rar veure diferents espècies barrejades. En aquest cas ànec cullerot, collverd. corb marí gros i bernat pescaire. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La joca de corbs marins grossos alguns dies ha superat els 200 exemplars. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant el novembre s'han vist els primers grups, dignes de rebre tal nom, de fredelugues. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Exemplar de primer any de gavina riallera a l'estany. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

Al novembre ha estat freqüent veure a qualsevol hora del dia centenars i fins alguns milers de gavines rialleres descansant a l'estany. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

Durant tot el dia s'observen importants volades de gavines rialleres que van i venen de l'estany. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'abundància i diversitat de preses atrau un bon nombre de rapinyaires a l'estany. Àliga calçada (Hieraaetus pennatus) foragitada per una garsa. 22/11/2018. (c) Joan Estrada

Arpelles volant per sobre la joca. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Els blauets són relativament fàcils de veure a la tardo a l'estany. 28/11/2018 (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

 
El repicatalons és un dels passeriformes més abundants en aquest període a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 1/11/2018. (c) Roger Guillem