dilluns, 10 de desembre de 2012

Resum del mes de novembre

Durant el mes de novembre s'han començat a estabilitzar el nombre d'ocells presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana, bona part dels quals restaran ja tot l'hivern a la zona. Així els nombres d'ànecs i altres ocells aquàtics han variat poc respecte al mes de setembre, amb nombres força estables en la majoria de les espècies. Potser el mes destacable seria la pujada en el nombre d'ànecs cullerots (Anas clypeata), que han arribat als 368 ocells, i del més rar ànec xiulaire, dels quals se n'han arribat a censar 33. Sobta, en comparació amb anys anteriors, el baix nombre de corb marí gros, amb només 150 ocells, quan l'hivern anterior s'havien arribar a superar els 600. Encara un cert pas de grues (Grus grus) i les gavines que recuperen xifres importants, amb 4500 gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) i 500 gavians argentats (Larus michahellis).

Entre els passeriformes, encara s'han detectat regularment els darrers exemplars de boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), l'última de les espècies estrictament estivals. Els més abundants són però el repicatalons (Emberiza schoeniclus), el mosquiter comú (Phylloscopus collybita) i el teixidor (Remiz pendulinus) espècies en les que se solapa els ocells que restaran a l'estany ja bona part de l'hivern amb els que continuen la seva ruta migratòria fins al sud de la península Ibèrica. Destacar l'observació dels hivernant estrictes més rars com la verderola (Emberiza citrinella) i el durbec (Coccothraustes coccothraustes).

El cullerot és, darrere el collverd, l'ànec més abundant a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Mascle menjant el 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Grup d'ànecs collverds sortint del canyissar al capvespre a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Dues oques vulgars al capvespre el 08/11/2012 a l'estany d'Ivars i Vila-sana. (c) Joan Estrada Bonell

Grua adulta descansant a l'illa principals al costat de gavians argentats, martinets blancs i bernats pescaires. 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de corbs marins grossos als seus posadors habituals. 08/11/2012. (c) Joan Estrada Bonell


Màxims del mes de novembre
espècie
11/2012
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 33
Xarxet comú (Anas crecca) 105
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 1000
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 368
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell cap-roig (Aythya ferina) 22
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 3
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 150
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 745
Martinet blanc (Egretta garzetta) 3
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 3
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 30
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 200
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 9
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 25
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 30
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 27
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 3
Becadell comú (Gallinago gallinago) 30
Becadell gros (Gallinago media)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus) 1
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 4500
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 15
Gavià argentat (Larus michahellis) 500
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 5