dilluns, 11 de març de 2013

Resum del mes de febrer

Durant el mes de febrer s'ha continuat detectant a l'estany d'Ivars i Vila-sana nombres molt elevats d'ànecs. Malgrat que espècies com el collverd (Anas platyrhynchos) o el xarxet (Anas crecca) hagin començat a reduir els seus efectius, altres com el cullerot (Anas clypeata) ha assolit el seu màxim, amb 565 ocells, segurament coincidint amb el pas d'ocells cap a les seves àrees de cria del nord d'Europa, i altres, com és el cas de grisets (Anas strepera) i morell cap-roig (Aythya ferina), es mantenen en nivells similars al mes anterior. Destacar encara la presencia del grup de morells de plomall (Aythya fuligula). Els cabussons emplomallats  (Podiceps cristatus) encara no acaben d'entrar, potser esperant que comenci la reproducció de carpes i lucioperques. Ocells com el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), enguany amb una hivernada escassa, també han anat reduint els seus efectius durant el mes de febrer.

Altres elements a destacar ha estat la presencia regular de grues (Grus grus) a l'estany. En efecte, a l'ocell que es venia observant tot l'hivern durant el febrer s'han sumat 6 exemplars més que s'han observat a partir del 10 de febrer, xifra que va augmentar fins a 29 el dia 26. En el cas de les limícoles les fredelugues (Vanellus vanellus) han començat a anar de baixa però ja han començat a aparèixer els primers migrants, com el batallaire (Philomachus pugnax) i el tètol cuanegre (Limosa limosa). Encara els becuts (Numenius arquata) en el que ha estat una hivenada completa de més d'una dotzena d'exemplars. En el cas de les gavines ja s'ha començat a detectar els primers exemplars de gavina vulgar en plomatge nupcial i s'ha assolit un record de 9700 ocells el dia 19, coincidint amb el pas d'ocells cap a les seves zones de cria.

Màxims del mes de febrer
espècie 02/2013
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 20
Xarxet comú (Anas crecca) 220
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 500
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 565
Ànec griset (Anas strepera) 24
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 2
Morell cap-roig (Aythya ferina) 32
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 5
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 1
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 69
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 245
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 7
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 15
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 60
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 10
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4
Fotja vulgar (Fulica atra) 40
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 29
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 800
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 45
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata) 12
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 9700
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 5
Gavià argentat (Larus michahellis) 260
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Dos mascles i una femella de griset (Anas strepera) a l'estany. 05/02/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Grup divers d'ànecs en els que dominen els cullerots (Anas clypeata) però en el que també s'observa morell caproig (Aythya ferina), morell de plomall (Aythya fuligula) i xarxets (Anas crecca). 05/02/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de cigonyes (Ciconia ciconia) descansant a l'illa central. 19/02/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de grues(Grus grus) descansant a l'illa central. 13/02/2013. (c) Joan Estrada Bonell

 
Grup de fredelugues (Vanellus vanellus) i alguns becuts (Numenius arquata) a l'illa central. 19/02/2013. (c) Joan Estrada Bonell

Gran volada de gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) entrant al capvespre a dormir a l'estany. 19/02/2013. (c) Joan Estrada Bonell