dilluns, 27 de gener de 2014

Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Gener de 2014

El dissabte dia 18 de gener es va realitzar el cens d'ocells aquàtics hivernants de 2014 a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Aquests censos, realitzats de forma força simultània al conjunt de Catalunya, s'emmarquen dins el projecte International Waterbrid Counts coordinat per Wetlands International, projecte en el que des de 1967 se censen les principals zones humides d’arreu d’Europa, Àsia i Nord d’Àfrica i que a Catalunya aquests darrera anys coordina el DARPAMN. Aquests seguiments permeten avaluar l’estat de conservació d’aquestes espècies i estudiar, a escala local, la capacitat d’acollida de cada una de les zones humides. Les dades del cens del 2014 es mostren bastant en la línia de l'any 2013 (figura 1), tot i que amb una forta reducció pel que fa a les gavines vulgars (Chroicocephalus ridibundus) (figura 2) que han baixat els seus efectius des de prop de 5000 exemplars a només 1200, tot i que cap posar de manifest que les gavines no utilitzen l'estany més que com a joca. Si que s'ha incrementat però el nombre de gavians argentats (Larus michahellis), que no han parat de pujar des de la recuperació de l'estany, amb un record absolut de 700 ocells. Pel que fa als ànecs la gran majoria de les espècies han presentat nombres lleugerament inferiors als de l'any anterior, a excepció de l'ànec cullerot que continua mantenint la tendència constant a l'increment, detectada els darrers hiverns, havent arribat el gener de 2014 als 687 ocells. També xifres sensiblement menors han estat les de l'esplugabous (Bubulus ibis), amb bona part dels ocells que es despalcen a un dormidor urbà a Mollerussa, i el corb marí gros (Phalacrocorax carbo) que mostra una tendència regressiva els darrers anys, segurament per manca de peixos de mida mitjana a l'estany.

Una mica menys dolenta que els darrers anys ha estat la hivernada de la fotja (Fulica atra) i el morell cap roig (Aythya ferina), amb 45 i 21 exemplars respectivament, tot i que en el cas de la fotja encara molt lluny dels primers anys. Més interessants són les dades de l'arpella que amb els seus 74 ocells, marca un record absolut d'ocells observats a l'estany d'Ivars i Vila-sana i l'agró blanc (Egretta alba), que amb els seus 17 ocells multiplica per 2,5 els dels anys anteriors. Esmentar que el 2014 no s'ha detectat però la hivernada de la grua (Grus grus) ni del becut (Numenius arquata) que si havien estat detectats l'any anterior.


Espècie 2014
Oca vulgar (Anser anser) 3
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 2
Ànec grisset (Anas strepera) 9
Xarxet comú (Anas crecca) 320
Ànec collverd (Anas plathyrynchos) 846
Xarrasclet (Anas querquedula)
Ànce cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 687
Morell de cap roig (Aythya ferina) 21
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Xibec (Netta rufina)
Aythya nyroca x Aythya ferina
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
Fotja (Fulica atra) 45
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla d'aigua (Gallinula clhoropus) 14
Polla blava (Porphyrio porphyrio)  8
Esplugabous (Bubulcus ibis)  126
Martinet blanc (Egretta garcetta)
Agró blanc (Egretta alba) 17
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 3
Grua (Grus grus)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 6
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 99
Xivita (Tringa ochropus) 1
Xivitona (Actitis hypoleucos) 1
Becadell (Gallinago gallinago) 25
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becut (Numenius arquata)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 680
Daurada (Pluvialis apricaria)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 74
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 10
Gavià argentat (Larus michaellis) 700
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 1195


Figura 1: Evolució de la hivernada dels ànecs cabussons i fotges a l'estany d'Ivars i Vila-sana el període 2004-2014

 Figura 2: Evolució de la hivernada de gavians i gavines a l'estany d'Ivars i Vila-sana el període 2004-2014