dilluns, 14 de juliol de 2014

Resum del mes de juny de 2014

Al juny comença un període de menor activitat a l'estany d'Ivars i Vila-sana. En efecte, no es detecta pràcticament pas d'espècies migradores i fora del que cria a l'estany només es deixa veure alguna espècie dispersiva com és el cas del curroc o el xatrac comú, als que se suma algun fumarell endarrerit. D'entre les espècies que crien a l'estany esmentar només com a molt actius els cabussons emplomallats, que coincidint amb el boom d'alevins de peixos es mostren molt actius i freqüentment s'observen parelles amb polls. Les arpelles també s'observen constantment volant amb preses per sobre el canyissar per cebar els polls ja apunt de volar.  Pel que fa a altres espècies reproductores la pràctica totalitat de collverds ja han esquerat els polls i espècies com les gavines vulgars han tingut un molt alt fracàs reproductor, havent començat una part a desertar de la colònia. Els camesllargues, tot i les còpules observades el mes anterior, finalment tampoc semblen haver criat. L'entrada d'un important nombre de carpes a les zones somes pot haver ajudat a aquesta no reproducció. Els nombre més alts se'ls emporten el gavià argentat, que sembla ser l'espècie més beneficiada per l'estany amb fins 50 parelles reproductores i un bon nombre d'ocells dispersius sedimentats a l'estany. 

Entre la resta d'ocells, esmentar que els esplugabous i martinets de nit, als que se suma el petit contingent de capons reials, no s'han deixat de veure en tot el mes. Faltarà veure si en anys propers es posa a criar alguna d'aquestes espècies a l'estany.

Màxims del mes de juny de 2014 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 06/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 170
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 4
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 4
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 55
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 65
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 3
Agró roig (Ardea purpurea) 5
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 38
Capó reial (Plegadis falcinellus) 6
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 6
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 8
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 7
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 20
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 6
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 250
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 480
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 2
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) 8
Fumarell negre (Chlidonias niger) 6
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Durant el mes de juny les carpes han envaït les zones somes de l'estany, observant-se els seus lloms sobresortint per sobre l'aigua per la manca de profunditat. 04.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell 

Les parelles d'arpella s'han mostrat molt actives durant el mes de junt amb vols constants per sobre el canyissar incitant als polls a realitzar els primers vols. 04.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell 

El curroc és una de les espècies dispersives que s'observa regularment durant els mesos estivals. 04.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i coincidir amb el període reproductor algunes desenes d'esplugabous ha continuat utilitzant l'estany d'Ivars i Vila-sana com a zona de repòs i com a joca. 12.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell

El capó reial ha esdevingut una espècie regular a l'estany amb observacions pràcticament tots els mesos de l'any. 12.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el juny les majors concentracions de cabussons emplomallats, alguns fins i tot amb polls a l'esquena es donen al sector oriental per on entra el gruix d'aigua a l'estany, 12.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell

Cabussó emplomallat transportant un parell de polls a l'esquena. 12.06.2014. (c) Joan Estrada Bonell