dilluns, 7 de juliol de 2014

Resum del mes de maig de 2014

Durant el darrer mes de maig, coincidint encara amb nivells baixos d'aigua en alguns sectors, s'ha continuat detectant un important pas de límicoles a l'estany d'Ivars i Vila-sana, amb fins una vintena d'espècies diferents. Entre altres, cal destacar nombres importants de cames llargues (Himantopus himantopus), corriols gros (Charadrius hiaticula) i gamba roja (Tringa totanus), però també la presencia d'espècies escasses a l'interior de Catalunya com el bec d'alena (Recurvirostra avossetta), la perdiu de mar (Glareola pratincola), el territ gros (Calidris canutus) i el territ de temminck (Calidris temminckii), o fins i tot accidentals com el remena-rocs (Arenaria interpres). Altres espècies destacades en pas han estat els fumarells, amb presencia de les tres espècies, fins i tot del més rar fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus), als que se suma l'observació d'un xatrac comú (Sterna hirundo), ocell accidental a l'interior.

El mes de maig coincideix amb el pic màxim de cria per a moltes espècies, observant-se, al costat de les més nombroses llocades d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) també llocades d'espècies molt més rares com el morell cap-roig (Athya ferina) o el xibec (Netta ruffina). A l'illa principal han tornat a criar les tres espècies de gavines; el gavià argentat (Larus michahelles), la gavina capnegra (Larus melanocephalus) i la gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus). Entre altres espècies reproductores, esmentar el cabussó emplomallat (Podicpecs cristatus) el nombre de parelles del qual s'ha incrementat notablement coincidint amb la cria de carpes (Ciprinus carpio) i lluciperques (Sander lucioperca).

Es destacable també el cas dels ardeids, grup amb vuit espècies diferents durant el mes de maig i en el que la presencia continuada d'espècies com el martinet de nit (Nyctycorax nyctycorax), el martinet blanc (Egretta garcetta) i fins i tot l'agró blanc (Egretta alba) que ens pot acabar reportant alguna sorpresa com a reproductors en un futur proper. També el capó reial (Plegadis falcinellus), manté el seu llarg període de permanencia a l'estany.

Màxims del mes de maig de 2014 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 05/2014
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 214
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 2
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 1
Morell cap-roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 1
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 34
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 13
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 228
Martinet blanc (Egretta garzetta) 12
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 3
Agró roig (Ardea purpurea) 4
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 31
Capó reial (Plegadis falcinellus) 8
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 16
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4
Fotja vulgar (Fulica atra) 5
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 44
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 2
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 2
Corriol petit (Charadrius dubius) 2
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 30
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus) 1
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta) 2
Territ de Temminck (Calidris temminckii) 3
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 9
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 5
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 8
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 30
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 5
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola) 5
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 7
Remena-rocs (Arenaria interpres) 1
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 8
Gavina menuda (Larus minutus)
Gavina vulgar (Larus ridibundus) 600
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 10
Gavià argentat (Larus michahellis) 315
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) 15
Fumarell negre (Chlidonias niger) 10
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 3
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Remana-rocs a la zona d'exclusió de peixos aprofitant el baix nivell d'inundació. 05/05/2014. (c) Sergi Sales Asensio

Els cames llargues han continuat essent les limicoles més abundants durant el mes de maig. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i coincidir amb el període reproductor, un bon nombre d'esplugabous han continuat utilitzant l'estany d'Ivars i Vila-sana com a joca. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

A diferència d'anys anteriors enguany s'ha observat una presencia recular de martinet blanc durant tot el mes de maig. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

L'agró roig és una de les espècies que pesca a les zones somes. 22.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

La nova parella de cigonyes de l'estany, tot i que amb un cert endarreriment respecte les altres tres, reeixeixis pel que fa a la reproducció. 27.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

El capó reial és una de les espècies que desprès de la seva irrupció el 2013 continua present de forma permanent a l'estany.  22.05.2014 (c) Joan Estrada Bonell
  
Colònia de gavines i gavians a l'illa central. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell
  
El xatrac comú ha estat una altra de les espècies inhabituals a l'interior detectada el mes de maig a l'estany. 22.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el mes de maig s'ha incrementat notablement el nombre de cabussons emplomallats ja aparellats. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell
El creixement dels arbres que envolten l'estany ha permès incrementar el nombre de teixidors (Remiz pendulinus) que crien entorn de l'estany. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell

La serp d'aigua (Natrix maura) és l'ofidi més freqüent a l'estany i sovint es detecta nedant prop de la riba. 06.05.2014. (c) Joan Estrada Bonell