divendres, 13 de març de 2015

Resum del mes de febrer de 2015

El febrer ha estat un mes amb alguns dies realment freds, i fins i tot una petita nevada, i per tant força hivernal. De fet, en la pràctica totalitat d'espècies les xifres són molt semblants a les del mes de gener. Només l'aparició d'algunes espècies bàsicament migrants com els ànecs cuallargs o algunes limícoles com el tètol cuanegre, el territ variant, la gamba roja vulgar o l'increment de becadells ens indica que alguna cosa es comença a moure entre els ocells aquàtics. L'increment del nombre de gavines vulgars, amb un mínim de 3.500 ocells a finals de febrer també semblaria indicar que hi comença a haver-hi pas d'ocells cap al Nord, o si més no que es van concentrant per la migració. A finals de febrer també és quan comença el pas de les grues que han hivernat al sud de la península Ibèrica de retorn cap a l'extrem nord d'Europa. Així el 25 de febrer es van quedar a dormir a l'estany un grup de 219 grues.

Malgrat la hivernalitat del mes de febrer, el dia ja s'allarga de forma important i moltes espècies anticipen que s'acosta el bon temps, raó per la que les més primerenques comencen ja a evidenciar signes de cria. Així, al marge de les primeres construccions de niu detectades en el cas dels cabussons emplomallats al mes de gener, cal esmentar ja l'observació de còpules en el cas de les cigonyes, construcció de niu en el cas de l'arpella i fins i tot la troballa d'un niu de mussol banyut ja amb polls.

Màxims del febrer de 2015 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 02/2015
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 2
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 2
Xarxet comú (Anas crecca) 220
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) 200
Anec cuallarg (Anas acuta) 29
Ànec cullerot (Anas clypeata) 586
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 2
Morell cap-roig (Aythya ferina) 5
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 1
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 15
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 94
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 2
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 11
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 8
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 100
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 79
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 13
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 36
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 219
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 300
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 3
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 38
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 3500
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 6
Gavià fosc (Larus fuscus) 25
Gavià argentat (Larus michahellis) 432
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 2

Estany d'Ivars i Vila-sana nevat. 04/02/2015. (c) Anna Varea Polo

Parella de xarxets en un paisatge plenament hivernal. 04/02/2015. c) Anna Varea Polo

La nevada va sorprendre a les cigonyes que ja havien ocupat els nius i iniciaven els preparatirus de la reproducció. 04/02/2015. (c) Anna Varea Polo

Teixidor buscant aliment entre els puros de bova gebrats. 04/02/2015. (c) Anna Varea Polo

Durant el gener i febrer de 2015 s'ha observat amb regularitat un morell de plomall, espècie poc habitual a l'estany. 06/02/2015.  (c) Anna Varea Polo

Grupet de gavines cendroses amb gavines vulgars. 06/02/2015. (c) Anna Varea Polo


Grues entrant a dormir amb algunes cigonyes a lestany d'Ivars i Vila-sana el 25/02/2015. (c) Anna Varea Polo

Tot i la hivernalitat del febrer ja es comença  a detectar un inici de pas d'algunes limícoles com el tètol cuanegre i altres espècies aquàtiques. 26/02/215.  (c) Anna Varea Polo

L'allargament del dia és una senyal inequivoca que s'acosta la primavera, posant-se en marxa la reproducció en les espècies més primerenques com les cigonyes. 20/02/2015. (c) Anna Varea Polo

Algunes de les parelles d'arpella van iniciar també al febrer el festeig i la construció del niu, com és el cas d'aquest mascle transportant material. 20/02/2015. (c) Anna Varea Polo

Fins i tot en el cas d'espècies més primerenques com el mussol banyut ja es van trobar al febrer alguns nius amb polls d'una certa edat. 26/02/2015.  (c) Anna Varea Polo