dilluns, 4 de setembre de 2017

Resum del mes d'agost de 2017

Tot i que el mes d'agost sembla un període a priori tranquil, la realitat és que moltes espècies aquàtiques que han criat al centre i nord d'Europa comencen els moviments dispersius cap al sud, i en alguns cassos fins i tot les autèntiques migracions de tardor. Aquest fet ha comportat que s'hagi produït un notable increment del nombre d'espècies observades a l'estany, sobretot d'ocells aquàtics però també d'alguns petits passeriformes, tant de canyissar com forestals. És molt destacable el cas de les limícoles, amb fins a 15 espècies diferents detectades. En aquest cas, els baixos nivells de l'estany, que han deixat alguns sectors de cal Aragonès pràcticament sense aigua, han afavorit notablement la sedimentació de moltes limícoles, fins i tot d'espècies de cames curtes com els territs i corriols. En aquest grup esmentar que al costat d'espècies bàsicament estivals a casa nostra com el cames llargues (amb fins a 26 ocells) o el corriol petit (amb fins a 15) s'han observat altres espècies exclusivament migrants, com el corriol gros o el batallaire, i fins i tot algunes de les que acabaran romandre tot l'hivern a l'estany, com el becadell comú.

Amb els ànecs passa un fet semblant, tot i que les xifres són relativament baixes, el nombre d'espècies és significatiu, amb 9 espècies diferents detectades a l'agost. Entre aquestes, cal destacar l'ànec canyella, el pas d'alguns xarrasclets, força rars a al tardor, i l'arribada dels primers hivernants com xarxets i cullerots. Tot i que la major part dels dies amb observacions el nombre de fotges no ha superat els 10 ocells, l'observació de fins 19 exemplars fa pensar que també hi ha hagut una certa entrada d'aquesta espècie, molt afectada per la presència de carpes a l'estany.

En el cas de les gavines vulgars, les xifres superen el miler d'ocells tot el mes, amb un màxim censat de més de 3.500. Aquests nombres indiquen una forta entrada d'ocells del centre i nord d'Europa, una part dels quals pot ser que ja es quedi a la plana de Lleida, però bona part d'ells encara continuaran viatge cap al sud de la Península. Per contra, els gavians argentats, com es normal en aquest període en que es desplacen a mudar al golf de Biscaia, presenta nombres molt més baixos, molts dies amb només unes poques desenes d'ocells. Entre els làrids i afins destacar encara alguns fumarells negres i carablancs així com un curroc. El fort moviment d'espècies l'evidencia també l'observació aquest més de capons reials un parell de cops, la detecció dels primers agrons blancs i el pas de cigonya, amb fins a 150 ocells. Així mateix, la joca dels esplugabous ja s'acosta al miler d'ocells i la de gralles, tot i que en aquest cas estar formada per ocells locals, arriba als 1.200 exemplars. 

Pel que fa als rapinyaires, a l'agost s'ha observat un parell de dies àguiles pescadores en pas per l'estany i es comença a formar la joca d'arpelles, la majoria per ara possiblement ocells locals de la mateixa plana de Lleida. 

Entre els moixonets, tal com ja s'ha esmentat, comença el pas dels migrants transaharians com boscaler comú (Locustella luscinioides), boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), cotxa blava (Luscinia svecica) o el mosquiter de passa (Phylloscopus trochylus). Els ocells que han criat aquí i que hivernen també al sud del Sàhara, com el rossinyol comú (Luscinia megarhynchos) o la bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), aprofiten també aquests dies per a obtenir les reserves que necessitaran per al viatge. Els blauets ja han normalitzat la seva presencia de tardor-hivern amb observacions regulars durant tot el mes.

En relació a la resta de grups faunístics, la vegetació natural que envolta l'estany afavoreix la presència de diverses espècies d'espiadimonis i papallones força rares o locals al Pla d'Urgell, molt mancat de sectors naturals. 

Màxims del mes d'agost a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 08/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea) 1
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 10
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 99
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 20
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 3
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 13
Morell de cap roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 2
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 84
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 4
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 5
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 925
Martinet blanc (Egretta garzetta) 10
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 2
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 8
Agró roig (Ardea purpurea) 2
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 150
Capó reial (Plegadis falcinellus) 2
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 41
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 31
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 10
Fotja vulgar (Fulica atra) 19
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 26
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 15
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 2
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta) 7
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 1
Territ variant (Calidris alpina) 3
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 1
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 3
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 5
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola) 10
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 10
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 3554
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 150
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 2
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Un grupet de corriols petits i un territ menut aprofiten els sectors en els que ha baixat l'aigua a l'estany d'Ivars i Vila-sana, 10/08/2017.(c) Joan Estrada Bonell_001

A l'agost alguns dies s'han observat nombres significatius de limícoles com el cames llargues. 30/08/2017.  (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

La xivita és una de les limícoles que s'observa a l'estany amb més regularitat al llarg de tot l'any. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Desprès d'un parell de mesos sense observacions de l'oca aquesta sembla haver tornat a l'estany aquest mes d'agost. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

La fotja, de resultes de l'impacte que tenen les carpes sobre la vegetació de l'estany, continua essent una espècie força rara. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Durant l'agost s'ha tornat a formar la gran joca d'esplugabous a l'estany, amb ocells que en bona part deuen procedir del centre d'Europa. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez
  
Un cas semblant al dels esplugabous, tot i que en molt menor nombre és el del martinet blanc, que en aquest període acostuma a assolir els seus màxims anuals. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

A l'agost, a les cigonyes locals, que continuen regentant el niu, se sumen un bon nombre de cigonyes transpirinenques que passaran la tardor i l'hivern a la conca mediterrània i algunes de les quals acabaran també per travessar el Sàhara. 10/08/2017. (c) Joan Estrada Bonell
  
Grup de gavines vulgars i ànecs coll-verds a l'estany. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Desprès d'un parell de mesos sense observacions, a l'agost s'ha tornat a detectar gavians foscos a l'estany. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Els fumarells negres que s'observen en pas de tardor ja comencen a presentar el plomatge d'hivern, fet que a vegades dificulta una mica més la seva identificació. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.
 
A l'agost s'ha detectat el màxim de cabussons emplomallats. Aquest fet es degut a que als adults se solapen els joves de l'any, com el de la foto, amb el seu característic cap ratllat. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Alguns adults de cabussó emplomallat encara es troben en ple període de cria i continuen mantenint el plomatge nupcial. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Adult i jove de polla blava al sector de cal Aragonès, el més favorable de l'estany per aquesta espècie per l'abundància de boba. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Els passeriformes que han criat a l'estany que es preparen per a migrar cap a l'Àfrica transahariana, com aquest rossinyol comú, aprofiten l'abundància de mores de les rodalies de l'estany per acumular reserves. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Els sectors amb vegetació natural que envolten l'estany permeten la presència d'invertebrats escassos a la resta del Pla d'Urgell, com moltes papallones. Carcharodus alceae, estany d'Ivars i Vila-sana, 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Entre els espiadimonis presents a l'estany Orthetrum cancellatum és un dels més freqüents30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Les espècies petites d'espiadimonis no sempre són fàcils d'identificar, podent-se en alguns casos produir possibles confusions entre espècies. En aquest cas l'exemplar sembla una Ischnura elegans. 30/08/2017. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez