divendres, 16 de febrer de 2018

Resum del mes de gener de 2018

El cens de gener ha oferit bons resultats per als ànecs, amb xifres molt altes de cullerot (870 exemplars) que és l'única espècie que sembla ha esdevingut abundant a l'hivern a l'estany, on s'han concentrat prop d'un 80% dels cullerots detectats aquests hivern a tota la província de Lleida. Per contra els 620 ànecs collverd del cens de gener (amb un màxim mensual poc superior de 712 exemplars) han suposat només un 11% del total. Bons nombres també per al xarxet (màxim de 374 ocells), amb nombres molt fluctuants entre anys. Dades destacables són la presència de 3 xibecs, 4 morells de plomall i 38 morells cap-roig, conjunt d'espècie, que tot i que escasses, han presentat a l'estany d'Ivars i Vila-sana aproximadament el 30% del total d'efectius lleidatans.

Per contra, nombres preocupantment baixos són els de polla d'aigua, que sembla reduir la seva població a l'estany de dia en dia, i en menor mesura de polla blava i fotja. Els ardeids tampoc han resultat ser especialment abundants, amb com a cosa més destacable 10 agrons blancs a la joca de l'estany. Per contra ni un sol esplugabous, com darrerament ve essent habitual a l'estany. lünic fet destacable és l'observació un sol dia d'un bitó.

Si són dignes d'esmentar però els nombre de gavines, amb 3170 gavines riallers i 1465 gavians argentats a la joca, fet que posa de manifest que tot i alimentar-se lluny de l'estany al capvespre s'hi concentren a dormir la pràctica totalitat d'ocells lleidatans. com ve essent habitual el punt de raresa el posen l'observació d'una gavina menuda i un mínim d'una gavina cendrosa. Entre les especies a destacar, una de les més significatives ha estat l'arpella, amb 147 ocells ajocant-se a l'estany, xifra mai assolida en cap any precedent i que denota el for increment que ha viscut, els darrers anys, aquesta espècie a la plana de Lleida.

Màxims del mes de gener a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 01/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 2
Xarxet comú (Anas crecca) 374
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 712
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 870
Ànec griset (Anas strepera) 10
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell de cap roig (Aythya ferina) 38
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 4
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 5
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 128
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 10
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 11
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 90
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 147
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 6
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 31
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 300
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 10
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 3170
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 49
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 1465
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler comú (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)En tot l'hivern l'única oca detectada a l'Estany d'Ivars i Vila-sana és aquest exemplar present tot l'any. 13/1/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Aquest gener l'ànec collverd a arribat a superar el 700 exemplars a l'Estany d'Ivars i Vila-sana. 29/1/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Les parelles de cigonya de l'Estany d'Ivars i Vila-sana ja fa dies que defensen el niu davant les passavolants. 13/1/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez


Com els darrers hiverns el blauet ha restat en petit nombre l'Estany d'Ivars i Vila-sana. 29/1/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez